V čem podnikají ženy a v čem zase muži

VYDÁNÍ: 07-08/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V posledních letech opanovaly podnikání v oblasti vzdělávání ženy. Informační a komunikační činnosti se podobně jako stavebnictví či doprava a skladování staly doménou sebezaměstnaných mužů. V dopravě a skladování podíl podnikajících žen vzrostl, kdežto v oblasti informačních a komunikačních činností vykázal klesající trend.

V roce 2017 v České republice podnikalo téměř 900 tis. podnikatelů. Zastoupení žen mezi podnikateli bylo přibližně třetinové.
Sebezaměstnaní muži se nejčastěji v rámci odvětví věnovali stavebnictví (158 tis.), zpracovatelskému průmyslu (87 tis.) a sekci obchodu včetně oprav motorových vozidel (82 tis.). Značný je jejich počet i v odvětvové sekci profesní, vědecké a technické činnosti (63 tis.) a v sekci informační a komunikační činnosti, ve které se požaduje vysoká úroveň formálního vzdělání (asi 31 tis.).

Podíly podnikajících ze všech zaměstnaných podle vybraných kategorií CZ-NACE a pohlaví, 2017 (%)

Ženy nejvíce podnikají v oblasti profesních, vědeckých a technických činností (52 tis.), dále v sekci obchodu (43 tis.) a v sekci takzvaných ostatních činností, kam spadají např. kadeřnické, kosmetické činnosti, činnosti pro osobní a fyzickou pohodu nebo praní a chemické čištění (43 tis.). Více žen než mužů podnikalo ve zdravotní a sociální péči nebo ve vzdělávání. Zde ale nešlo o příliš vysoké počty.
Nejnižším podílem žen se vyznačovali sebezaměstnaní ve stavebnictví. Ženy zde tvořily pouze necelá tři procenta podnikatelů.

Podíly podnikajících ze všech zaměstnaných podle vybraných kategorií CZ-NACE a pohlaví, 2010 a 2017 (%)

Podnikajících žen je méně než podnikatelů

Ženy celkově podnikají méně než muži a i podíly podnikajících ze všech zaměstnaných jsou v případě žen obecně nižší. Výjimku tvoří výše uvedené ostatní činnosti, kde podniká téměř 70 % všech zaměstnaných žen. Nejnižšími podíly podnikajících ze všech zaměstnaných žen se vyznačují zpracovatelský průmysl a doprava či skladování (shodně 4 %).
Zpracovatelský průmysl, který je z pohledu podnikajících marginální, hraje stěžejní roli v případě zaměstnanců. Více než 474 tis. žen a téměř 875 tis. mužů bylo zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu.
Vyšší počty podnikajících než zaměstnanců připadaly u žen na ostatní činnosti, v případě mužů se vyskytovaly u činností v oblasti nemovitostí.
Od roku 2005 došlo k výraznému nárůstu podnikatelek. Do roku 2017 stoupl jejich počet z necelých 190 tis. na téměř 300 tis. Podnikající muži se rozrostli zejména v období let 2005 až 2010, a to ze zhruba 540 na 612 tis. Poté zaznamenali mírný pokles a od roku 2015 zase jejich počet stoupal.

Struktura podnikajících a zaměstnanců podle vybraných kategorií CZ-NACE a pohlaví, 2017 (%)

Zatímco podíl podnikajících z celkového počtu zaměstnaných mužů klesl v roce 2017 oproti roku 2010 zhruba o 1,5 procentního bodu (p. b.), podíl podnikajících žen se nesnižoval. V případě ostatních činností zaznamenal v roce 2017 podíl podnikajících žen oproti roku 2010 nárůst o více než 11 p. b. V případě podílu podnikajících mužů šlo ve stejném období o nárůst o pouhé 2 p. b.
Podíl podnikajících ze všech zaměstnaných mužů v sekci činností v oblasti nemovitostí vykazoval v roce 2017 nárůst o zhruba 13 p. b. Zato podíl podnikajících žen zde stagnoval a zůstal na hodnotě 29 %. V některých odvětvích rostly počty podnikajících mužů, v jiných zase podnikajících žen – a v jiných (například v oblasti profesních, vědeckých a technických činností) počty podnikatelů bez ohledu na pohlaví svorně klesaly.
Česká republika patří k evropským zemím s nejvyšším podílem podnikajících. Je však třeba si uvědomit, v jakých kategoriích CZ-NACE sebezaměstnaní přibývají a kde naopak dochází k jejich odlivu. Věková a pohlavní struktura zde hraje důležitou roli.
Podíly žen byly vždy vyšší mezi zaměstnanci (2,0 mil. vs. 2,3 mil. mužů) než mezi podnikajícími, a to jak celkově, tak v jednotlivých odvětvích. Tento trend je viditelný například v oblasti nemovitostí. Mezi zaměstnanci výrazně převládají ženy (asi 70 %). U podnikajících je struktura podle pohlaví zcela opačná.

Struktura podnikajících u vybraných kategorií CZ-NACE podle pohlaví, 2010 a 2017 (%)

Podíl žen podnikajících ve vzdělávání vzrostl

Podíl žen mezi podnikajícími se mezi roky 2010 a 2017 navýšil o zhruba 4 p. b. K výrazné proměně pohlavní struktury mezi lety 2010 a 2017 došlo u podnikajících v oblasti vzdělávání. V roce 2010 podnikalo ve vzdělávání přibližně 6,2 tis. žen a 5,8 tis. mužů. Poměr pohlaví byl tedy vyrovnaný (51,8 vs. 48,2 % ve prospěch žen). V roce 2017 se situace výrazně otočila (69,6 vs. 30,4 %). Zatímco počet podnikajících mužů ve vzdělávání narostl mezi sledovanými roky o jeden tisíc, v případě sebezaměstnaných žen se znásobil přibližně 2,5krát na hodnotu 15,6 tis.
I když podnikání v oblasti vzdělávání opanovaly v posledních letech ženy, informační a komunikační činnosti se podobně jako stavebnictví či doprava a skladování staly doménou sebezaměstnaných mužů. V dopravě a skladování však podíl žen mezi podnikajícími vzrostl, kdežto v oblasti informačních a komunikačních činností vykázal trend klesající.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Na co si podnikatelé stěžují

Uspokojení z práce podle postavení v zaměstnání zjišťoval v roce 2017 ČSÚ. Ze šetření vyplynulo, že podnikatele trápí například neprovedené nebo zpožděné platby.

Mladí lidé se do podnikatelské činnosti příliš nehrnou

V roce 2017 dosáhl počet podnikatelů v ČR 893,9 tis. Proti roku 2010 se jejich podíl snížil o 0,6 procentního bodu a činil 17,1 %. Počet mladých podnikatelů klesá a zvyšuje se počet podnikajících seniorů.

Podnikání není poslední štací, ale první šancí pro schopné

Role malých firem v ekonomice se během jedné generace výrazně zvýšila. „Máme mimořádného podnikatelského ducha,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Mají vyšší vzdělání, ale pořád berou méně

ilustrativní fotka

Průměrné mzdy žen jsou dlouhodobě nižší než u mužů. V minulosti k této nerovnosti přispívalo i jejich nedostatečné vzdělání. Přestože si ženy svou kvalifikaci v posledních letech zvýšily, asymetrie ve výdělcích přetrvává.

Kde hledat volné pracovní síly? Mezi mladými a seniorkami

ilustrativní fotka

Od roku 2013 se snížil počet ekonomicky neaktivních, kteří by chtěli pracovat, o 23,5 tis. a v období 1.–3. čtvrtletí roku 2017 dosáhl 124,8 tis. osob. Většina z nich (97 tis.)
již dříve pracovala.

Mzdová nerovnost se snižuje

ilustrativní foto

V loňském roce došlo k výraznému nárůstu mezd u lidí s podprůměrnými mzdami. Naopak v manažerských platech byl růst jen střídmý.

Každý druhý člověk ve stavebnictví podniká

Ilustrační foto

V roce 1993 bylo podnikajících v České republice jako šafránu. Nic nenaznačovalo, že v roce 2014 budeme spolu s Řeckem, Itálií, Polskem a Rumunskem patřit k evropským zemím s nejvyšším podílem podnikajících osob. Žen však u nás podniká stále podstatně méně než mužů.

Počet podnikatelek se za 20 let zdvojnásobil

ilustrační foto

Je to věčné dilema: Podnikat nebo být zaměstnanec? I když počet podnikatelů roste, rozhodnutí vyřídit si živnostenský list může být spíše důsledkem celospolečenských a ekonomických podmínek než svobodné volby.