Dobrá zpráva pro všechny

Snižovat administrativní zátěž respondentů je dlouhodobou prioritou Českého statistického úřadu. Nová webová aplikace Dante/Web, která vznikla v rámci projektu Redesign statistického informačního systému, je zatím posledním příkladem.

Když Český statistický úřad vloni zavedl vyplňování výkazů i ve formátu chytrého pdf formuláře, řadě respondentů to zpříjemnilo vyplňování. Ne však těm, kteří vyplňují složitější výkazy spolu s dalšími kolegy ve firmě či vyplňují čísla postupně a potřebují kontroly správnosti vyplnění. Nová webová aplikace Dante/Web by měla být dalším vstřícným krokem směrem ke všem respondentům, s nimiž Český statistický úřad komunikuje.

Klíč k údajům

Princip fungování aplikace není složitý. Zpravodajská jednotka spolu s Oznámením zpravodajské povinnosti získá webovou adresu, kde nalezne své výkazy a přístupový klíč. Po registraci respondent už bude moci vyplňovat výkazy přímo v aplikaci Dante/Web, aniž by si musel do svého počítače stahovat nebo instalovat speciální program. Další výhodou je operativnost, pružnost a možnost kolektivního vyplňování výkazu. Respondent bude moci jednotlivé části výkazu nebo i celý výkaz delegovat na svou účetní jednotku, personalistu, anebo na jednoho pověřeného pracovníka. Složitější výkaz, jakým je například Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví výkaz – P 5-01, lze rozdělit na několik částí, z nichž každou může vyplnit jiný pověřený člověk. Data se do aplikace Dante/Web ukládají okamžitě, takže se žádné číslo neztratí. Významnou novinkou této aplikace je průběžné ukládání dat na jednom místě v průběhu jednoho roku. To znamená, že každý bude mít přehled o tom, co, kdy a jak vyplnil. Jelikož všechna data budou soustředěna v jednom bodu, nebude nutné je složitě dohledávat a navíc respondent získá záruku, že svou zpravodajskou povinnost splnil.

Multiplatformní přínos

Přínosem nového systému je také rozšíření možnosti tohoto způsobu sběru dat i na jednotky, které na svých počítačích nepoužívají operační systém na bázi Microsoftu (tedy Windows, v některé ze svých verzí). Tato aplikace bude použitelná i z jiných platforem, jako například Linux, Android, Apple. Součástí webové aplikace jsou i automatické kontroly. Pokud někdo něco špatně ve výkazu vyplní, systém ho upozorní, že udělal chybu a nabídne nejpravděpodobnější místo vzniku chyby k opravě. Pokud bude respondent přesvědčen, že jeho vyplnění je správné, bude moci pořízená data zaslat do ČSÚ. V aplikaci Dante/Web v rozklikávacím menu budou zpřístupněny všechny potřebné číselníky. Respondent se pak sám rozhodne, jakou položku z něj vybere. V průběhu ukládání dat bude možné se k vyplňování výkazu vracet, doplňovat a provádět opravy do potvrzení správosti vyplnění výkazu „Odeslat“. Jak pro respondenty, tak pro zpracovatele v ČSÚ je tento způsob ukládání dat velice přínosný. Respondent ví, co vyplnil a co mu ještě chybí a zpracovatelka pozná, zda se respondent výkazu ještě věnuje.

Každý respondent obdrží od ČSÚ unikátní klíč, který zajistí jeho bezpečný přístup do aplikace Dante/Web. Vlastní prostředí je testováno příslušnými bezpečnostními normami za účelem minimalizace možných rizik.

Jak se sníží administrativní zátěž respondentů?

Do konce roku 2015 sníží Český statistický úřad počet výkazů na 106 (ještě v roce 2005 to bylo 128 výkazů). Jen deset zjišťování z celkového počtu, které Český statistický úřad každoročně realizuje, představuje 77 % objemu celkové administrativní zátěže. Nejvíce respondenty zatěžuje výkaz Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví výkaz – P 5-01, který činí na celkové zátěži respondentů 20 %. V pořadí druhým nejvíce zatěžujícím zjišťováním je Roční výkaz vybraných vládních institucí – V1-01. Podnikatele zase trápí vyplňování Měsíčního výkazu v obchodě a službách – SP 1-12. Pokud by Úřad mohl využívat více administrativních dat, popřípadě pod jednu střechu převést i některá resortní zjišťování, mohla by celková administrativní zátěž podnikatelů dále poklesnout. Z 323 tis. výkazů, které rozesílá, je unikátních respondentů 112 tis. V průměru tedy na jednoho respondenta připadají tři výkazy. V roce 2012 bylo z celkového počtu vyplněných výkazů zasláno zhruba 74 % v elektronické podobě. Jak se číslo zvýší díky aplikaci Dante/Web?
Necháme se překvapit, za rok budeme vědět víc.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ APLIKACE DANTE/ WEB

  • Zpravodajská jednotka spolu s Oznámením zpravodajské povinnosti získá adresu této aplikace.
  • V aplikaci si bude moci vybrat své výkazy k vyplnění včetně přístupového hesla.
  • Po svém zaregistrování bude moci vše vyplňovat přímo v aplikaci Dante/Web, aniž by respondent musel do svého počítače stahovat nebo instalovat speciální program.
  • Další velkou výhodou aplikace Dante/Web bude operativnost, pružnost a možnost kolektivního vyplňování výkazu.
  • Respondent bude moci jednotlivé části výkazu nebo i celý výkaz delegovat na svou účetní jednotku, personalistu, anebo na jednoho pověřeného pracovníka.