Ženy ve volbách

Přestože se počet kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v období 2006 až 2013 stále zvyšoval, podíl žen mezi nimi mírně klesal. Kolísal i počet zvolených žen. Celkově a ve většině věkových kategorií byli v roce 2013 opět muži úspěšnější.

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) kandidovalo v roce 2006 celkem 4 985 osob, z toho 1 383 žen. V roce 2010 se jednalo již o 5 022 osob (1 364 žen) a v předčasných volbách v říjnu 2013 kandidovalo 5 899 osob (1 588 žen). Se zvyšujícím se celkovým počtem kandidujících je možné sledovat klesající podíl žen mezi kandidujícími. Pokles byl však velmi mírný – v roce 2006 představoval 27,7 %, v letošním roce 26,9 %.

Kandidující a zvolení

Starší byli nejúspěšnější

Počet zvolených žen v parlamentních volbách v letech 2006–2013 kolísal. V roce 2006 bylo zvoleno pouze 31 žen, v roce 2010 dokonce 44 a letos jen 39 žen. Celkově a ve většině věkových kategorií byli v letošních parlamentních volbách muži opět úspěšnější. Ve věku 25–29 a 30–34 let ovšem zaznamenaly větší úspěšnost ženy. Muži byli nejúspěšnější ve věku 55–59 let (5,9% úspěšnost), nejvyšší úspěšnost žen vykazovala nejvyšší věková kategorie 60 a více let (3,7% úspěšnost). Nejvíce kandidujících žen (265) se přitom nacházelo ve věku 45–49 let a nejvíce kandidujících mužů ve věku 60 a více let (693). Nejméně kandidujících žen i mužů bylo shodně v nejnižší věkové kategorii 21–24 let (67 žen a 141 mužů). Letos došlo oproti parlamentním volbám v roce 2010 k posunu. Tehdy byli muži nejúspěšnější ve věku 45–49 let (6,5% úspěšnost). Nejvyšší úspěšnost žen zaznamenala v roce 2010 věková kategorie 55–59 let (4,5% úspěšnost). Je pochopitelné, že když kandiduje více osob (počet zvolených musí být zachován), klesá i jejich úspěšnost. V žádném ze sledovaných věkových intervalů nezaznamenaly ženy v případě zvolených v roce 2013 dvouciferný počet. Nejvíce zvolených žen (8) bylo ve věkové kategorii 45–49 let. Nejvíce zvolených mužů (32) spadalo do věku 60 a více let. Ve věku 35–39 let byly zvoleny pouze tři ženy, avšak stejně starých mužů bylo zvoleno 18.

Mladé ženy za Úsvit

Nejvyšší podíl žen ze všech kandidujících byl zjištěn u stran, které se do PSP ČR nedostaly (bereme-li tyto subjekty jako jeden celek, potom podíl žen mezi kandidujícími činil 29,7 %). Ze stávajících parlamentních stran kandidovalo nejvíce žen za KSČM (96), nejméně za TOP 09 (63). Nejvíce mužů kandidovalo za TOP 09 (280) a za ANO (270), nejméně za KSČM (247). Ve věku 18–29 let měl na kandidátních listinách z parlamentních stran nejvíce žen Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (9), nejméně (žádnou) ČSSD. Ve věkové kategorii 30–49 let kandidovalo nejvíce žen opět za Úsvit (40), nejméně za TOP 09 (24). V nejstarší věkové kategorii 50 a více let kandidovalo nejvíce žen za KSČM (52) a nejméně za Úsvit (28). Nejvíce kandidujících mužů ve věku 18–29 let stavěl na kandidátní listiny z parlamentních stran Úsvit (26), nejméně jich měla ČSSD (6). Nejvíce mužů ve věku 30–49 let měla na kandidátních listinách TOP 09 (166), nejméně KSČM (93). Ve věku 50 a více let kandidovalo nejvíce mužů za KSČM (139), nejméně za ODS (100).

 

KDU-ČSL bez poslankyně

Nejvíce zvolených žen (19) bylo ve věku 30–49 let. Nejvíce zvolených mužů potom zaznamenala nejstarší věková kategorie 50 a více let (88 mužů). Nejvyšší počet žen se do PSP ČR v roce 2013 dostal za KSČM (11), v těsném závěsu se umístilo ANO s 10 zvolenými ženami. Nejméně žen bylo zvoleno za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (2) a za ODS (3). Za KDU-ČSL nebyla zvolena ani jedna žena. Nejvíce mužů bylo do PSP ČR zvoleno za ČSSD (44) a za ANO (37), nejméně za Úsvit (12). Ve věkové kategorii do 29 let věku byly zvoleny pouze dvě ženy, jedna za KSČM a druhá za TOP 09. Vzhledem k parlamentním volbám v roce 2010 je v případě zvolených žen do 29 let včetně patrný pokles. V roce 2010 se do parlamentu dostalo pět žen mladších 30 let. V případě TOP 09 a ODS byla v roce 2013 většina zvolených žen ve věku 50 a více let.

Úspěch žen kandidujících za ANO překvapil

Nejvyšší úspěšnost vykazovaly ženy kandidující za ANO (14,1 %), nejvýraznější rozdíl v úspěšnosti ve prospěch kandidujících žen je vidět u TOP 09. Ženy zde měly 11,1% úspěšnost, muži pouze 6,8%. Tento výsledek je možná překvapivý s přihlédnutím k faktu, že kandidující za TOP 09 zaznamenali nejnižší podíl žen ze všech stran, které se dostaly do PSP ČR. Ze všech kandidátů za TOP 09 představovaly ženy pouhých 18,4 %. Podobně nízký podíl žen mezi kandidujícími mělo také ANO, které se mohlo pochlubit nejvyšší úspěšností žen. Ze stran, které se dostaly do parlamentu, měly nejnižší úspěšnost žen Úsvit (2,6 %), ODS (3,7 %) a pochopitelně KDU-ČSL (0 %).

KSČM také bodovala

Parlamentní strana s nejvyšším podílem kandidujících žen, KSČM (podíl žen mezi kandidujícími zde činil 28,0 %), měla 11,5% úspěšnost žen. Ve volbách v roce 2006 byla stranou, která kladla v parlamentních volbách důraz na zastoupení žen a mladých lidí do 29 let věku, Strana zelených. V roce 2010 v podobném duchu postupovaly Věci veřejné. A jak tomu bylo letos? Navázal na tuto tradici některý z nových subjektů v PSP ČR? Úsvit měl sice na kandidátní listině nejvíce žen do 29 let věku včetně (9) i ve věkové kategorii 30–49 let věku (40), ze 14 zvolených poslanců zastupují tuto stranu však pouze dvě ženy. Hnutí ANO mělo na kandidátních listinách po TOP 09 druhý nejnižší počet žen ve věku do 29 let včetně. Přesto zaznamenalo druhý nejvyšší počet zvolených žen do PSP ČR. Pokud se tedy v případě ANO ženy na kandidátních listinách vyskytovaly, měly lepší výchozí pozici či byly mediálně více propagované než např. u ČSSD. Při pohledu na podíly žen u kandidujících do PSP ČR v letech 2006, 2010 a 2013 je vidět, že nejnižší podíl žen na kandidátních listinách měla z parlamentních stran v roce 2006 KDU-ČSL, v roce 2010 ODS a v roce 2013 TOP 09. Naopak nejvyššími podíly žen ze všech kandidujících se vyznačovala v roce 2006 Strana zelených, v roce 2010 to byly KSČM a Věci veřejné a v roce 2013 KSČM. Nejnižší podíl zvolených žen do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR zaznamenala v roce 2006 ODS, v roce 2010 se jednalo o ČSSD a Věci veřejné. V roce 2013 nebyla za KDU-ČSL zvolena ani jedna žena.

Nejvyšším podílem zvolených žen se v roce 2006 pyšnila Strana zelených, jinak se jím tradičně vyznačuje KSČM, a to ve všech sledovaných letech.

 

Podíl zvolených žen

VOLBY Z POHLEDU GENDERU

  • Počty kandidujících do PSP ČR se od roku 2006 výrazně zvýšily, podíl žen mezi kandidujícími ovšem méně klesal.
  • Nejvyšší podíl žen ze všech kandidujících byl zjištěn u stran, které se do PSP ČR nedostaly (bereme-li tyto subjekty jako jeden celek, potom podíl žen mezi kandidujícími činil 29,7 %). Z parlamentních stran se nejvyšším podílem kandidujících žen vyznačovala KSČM (28,0 %).
  • Nejnižší podíl žen mezi kandidujícími zaznamenala TOP 09, která byla nakonec co do úspěšnosti žen třetí.
  • Ve volbách do PSP ČR 2013 byli obecně muži úspěšnější než ženy. Úspěšnost žen byla 2,5%, úspěšnost mužů 3,7%.
  • Ženy byly úspěšnější než muži ve věkových kategoriích 25–29 let a 30–34 let a v případě, že kandidovaly za ANO, KSČM a TO P 09.
  • Nejnižšího podílu žen mezi zvolenými poslanci dosáhly kromě lidovců, za něž nebyla zvolena ani jedna žena, ČSSD a Úsvit.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo