Ulehčí stát podnikatelům?

  Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová hovoří o dosavadních i plánovaných krocích úřadu a o připravovaných organizačních změnách v roce 2014.

  prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.Český statistický úřad dostal v roce 2012 od vlády pověření zefektivnit státní statistickou službu. Podařilo se tento prioritní úkol úřadu naplnit?

  Výsledek více než roční práce a vyjednávání s deseti resorty předložil úřad vládě koncem roku 2013. Řešení zahrnovalo optimalizaci počtu a rozsah resortních statistických zjišťování. Další oblastí pak je návrh možného zvýšení dostupnosti vybraných administrativních údajů pro statistický úřad především v oblasti daňových přiznání a veřejných pojistných. Vláda materiál přijala. Nyní závisí na nové vládě, jak se k danému úkolu postaví, zda podpoří navrhované aktivity a napomůže tak dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatelů.

  Jakým výzvám musel ČSÚ ještě čelit?

  V rámci řešení projektu Redesign SIS se vyskytla řada problémů a projekt je ve zpoždění. Ráda bych však věřila, že se řešitelský tým s vysokými nároky úspěšně vypořádá. Ke konci spěje i rozsáhlá revize systému národních účtů. Byla připravena ucelená schémata účtů za období let 1993 až 2010. Dnes můžeme konstatovat připravenost na přechod k novému systému ESA 2010. K dalším významným akti­vitám patřily i externí audity vybraných statistických zjišťování. Příslušné útvary v této náročné zkoušce obstály. Dnes máme v rukou řadu důležitých doporučení pro další rozvoj v těchto oblastech.

  Úřad se dlouhodobě snaží více posílit svoji image. Jak se mu to dařilo vloni?

  Mám radost, že náš časopis Statistika&My obsadil třetí místo v soutěži Zlatý středník v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry. Nad rámec standardních publikačních aktivit úřad vydal další historické ročenky, např. z oblasti energetiky či národních účtů. Velmi dobrá byla i spolupráce úřadu s odbornými institucemi. Zde bych zmínila zejména Českou statistickou společnost či Vysokou školu ekonomickou v Praze. Společně s jejím rektorem jsme vloni, v rámci Mezinárodního roku statistiky, udělili historicky první Cenu předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE. Jejím laureátem se stal významný akademický pracovník a učitel řady z nás profesor Lubomír Cyhelský. Věřím, že se nám tímto krokem povedlo zavést hezkou tradici, která o krůček dále posune pozitivní vnímání významu a užitečnosti každodenní statistické práce. Veřejnost pak jistě potěší, že se úřadu opět dařilo na poli zefektivnění našeho hospodaření, kdy jsme dosáhli dalších úspor.

  Mohla byste stručně nastínit, co čeká statistiky v roce 2014?

  V roce 2014 bude ukončena řada významných aktivit úřadu. Veřejnosti postupně představíme výsledky projektu Redesign SIS. Jedná se o moderní nástroje pro sběr, zpracování a zveřejňování dat, které zefektivní interní procesy úřadu a budou přínosem pro naše respondenty a uživatele. Letos budou také poprvé prezentovány národní účty v metodice ESA 2010. Plánujeme zveřejnit i revidované časové řady od roku 1990. Čeká nás i řada dalších odborných úkolů. Mezi nimi bych zmínila audit Kodexu evropské statistiky, který je povinný pro všechny statistické úřady EU, nebo např. zpracování voleb do Evropského parlamentu. Realizovány budou i dílčí organizační změny.

  A jaké změny to budou?

  Změny na úřadě probíhají jak v reakci na objektivní požadavky vývoje statistických procesů, tak na měnící se společenské a ekonomické podmínky, stejně tak i na připravovaný zákon o státní službě. Stejně jako v jiných ústředních orgánech státní správy došlo v posledních letech i v ČSÚ k významnému snížení počtu zaměstnanců. Avšak společně s tím byl kladen podstatně větší akcent na odbornost personálu. To se jednoznačně projevilo jak v rámci politiky vzdělávání současných zaměstnanců, tak i v rámci výběrových řízení na obsazení volných míst.
  Tento rok dojde k významnějším změnám na vedoucích pozicích. Od února nastoupí nový místopředseda úřadu, který bude zodpovědný za všech čtrnáct krajských správ ČSÚ. Také mám v plánu v letošním roce po několika letech obsadit místo druhého místopředsedy. V jeho kompetenci budou aktivity čtyř statistických sekcí úřadu. Další změny pak budou záležet na těchto nových místopředsedech. Ne­očekávám, že by mělo dojít k razantním změnám. Nicméně, z hlediska personálního obsazení k určité generační obměně na úřadě zřejmě dojde. A myslím, že je to tak správné. Mladí musí dostat šanci, aby jejich pracovní nasazení a entu­ziasmus nevyprchal.