Dovoz masa vytlačoval tuzemské producenty

VYDÁNÍ: 01/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty býval v letech 1999–2001 vždy menší než 20 mld. Kč, ale v letech 2009–2012 překonával dovoz hodnotu vývozu v průměru o 32,5 mld. Kč. K prohlubování tohoto deficitu vedly zejména silné dovozy zeleniny a ovoce, masa a masných výrobků.

Zahraniční obchod České republiky, v pojetí přeshraniční statistiky a běžných cenách, s potravinami a živými zvířaty (zahrnuje i produkty, ze kterých jsou finální potraviny produkovány) za posledních 14 let (1999–2012) ani jednou nepřinesl české ekonomice přebytek. Nejenže dovoz potravin a živých zvířat každoročně překonával hodnotu vývozu, rozdíl mezi nimi se dlouhodobě prohluboval.

Jestliže v roce 1999 byly z České republiky vyvezeny potraviny a živá zvířata za 26,3 mld. Kč, dovoz činil téměř dvakrát tolik – 45,9 mld. Kč. Čistý dovoz potravin a živých zvířat tvořil v roce 1999 celkem 19,7 mld. Kč. Za období 1999–2001 činil čistý dovoz, resp. deficit obchodu, vždy méně než 20 mld. Kč. V dalších letech naopak tuto úroveň vždy překonával.

Nejhlubšího deficitu dosáhl zahraniční obchod s potravinami a živými zvířaty v roce 2010 (36,3 mld. Kč). V letech 2009–2012 překonával dovoz hodnotu vývozu v průměru o 32,5 mld. Kč.

Navyšující se dovoz ovlivnil výsledek

Na negativním výsledku zahraničního obchodu s potravinami a živými zvířaty a jeho postupném prohlubování se nejvýrazněji podílel navyšující se dovoz zeleniny a ovoce. Na prohlubování negativního salda obchodu s potravinami a živými zvířaty však měly silný vliv i rostoucí dovozy masa a masných výrobků.

V roce 1999 do České republiky směřovala zelenina a ovoce v hodnotě 14,9 mld. Kč. Z republiky bylo exportováno zboží v hodnotě 3,7 mld. Kč. Do roku 2012 dovoz narostl o 14,4 mld. Kč, tj. na téměř dvojnásobek. Vývoz zeleniny a ovoce sice vzrostl na více než dvojnásobnou hodnotu, absolutně se však jednalo o navýšení jen o 5,3 mld. Kč. Tento trend měl své opodstatnění – zejména podnebí. Klima v České republice neumožňuje pěstovat určité  plodiny, a pokud ano, tak s vyššími náklady.

Nerovnoměrný nárůst dovozu v relaci k vývozům následně vedl k prohloubení deficitu. Jestliže v letech 1999–2001 překonával dovoz zeleniny a ovoce její vývoz v průměru o 11,5 mld. Kč, v letech 2010–2012 již o 20,9 mld. Kč.

Německo – země původu zeleniny a ovoce?

Každoročně nejvyšší hodnota dovozu zeleniny a ovoce pocházela ze Španělska. Silné dovozy vykazovala i Itálie – tedy země s výrazně příznivějšími klimatickými podmínkami než jsou v České republice. Na druhou stranu vysoká hodnota dovozu zeleniny a ovoce pocházela i z Německa, Polska či Nizozemska. Silné dovozy z těchto zemí svědčí i o vlivu jiných faktorů, než je jen podnebí.

Například u Německa je třeba zmínit, že část dovážené zeleniny a ovoce z této země původně nepochází. Jelikož je však po dovozu do Německa procleno, je bráno jako země původu. Dovoz zeleniny a ovoce z Nizozemska má svůj původ pravděpodobně ve vysoké efektivitě pěstování plodin, která plyne z intenzivního zemědělství s širokým využitím techniky a vede k nižším nákladům produkce.

Obchod s masem a masnými výrobky

Na prohlubujícím se deficitu obchodu s potravinami a živými zvířaty se velmi výrazně podílel i navyšující se dovoz masa a masných výrobků. Zatímco u zeleniny a ovoce docházelo k růstu dovozu a následně k prohlubování deficitu kontinuálně po celých 14 let, u masa a masných výrobků nikoliv.

Do roku 2003 se hodnota dovozu masa a masných výrobků navýšila z 2,2 mld. Kč (v roce 1999) na čtyři miliardy Kč. Průměrné roční navýšení dovozu v tomto období odpovídalo 15,7 %. Do roku 2012 však dovoz narostl na 25,8 mld. Kč a v průměru se tak navyšoval o 23 % za rok. Jestliže se tak deficit obchodu s masem a masnými výrobky za období 1999–2003 prohloubil z 0,9 mld. Kč na 2,3 mld. Kč, v roce 2012 dosáhl prozatím rekordních 16 mld. Kč. Na zlomu v obchodě s masem a masnými výrobky se v roce 2004 výrazně podílel vstup České republiky do Evropské unie. Z toho následně plynul markantní růst cenově příznivějších dovozů.

Rostoucí dovoz masa a masných výrobků ze zahraničí však negativně působil na domácí producenty. Zahraniční produkty vytěsňovaly domácí výrobky. Domácí zpracovatelé masa tak snižovali poptávku po živých zvířatech k porážce a zpracování. Oslabující poptávka zpracovatelů masa následně negativně ovlivňovala živočišnou produkci v České republice. Alespoň částečnou kompenzací prvovýrobcům byla rostoucí poptávka po živých zvířatech ze zahraničí. Jestliže vývoz živých zvířat v roce 2003 překonával jejich dovoz jen o jednu mi­liardu Kč, v roce 2012 již o 4,5 mld. Kč. Na postupném zlepšování přebytku obchodu s živými zvířaty se zřejmě podílely i vyšší ceny, které byli ochotni zahraniční zpracovatelé tuzemským prvovýrobcům nabídnout.

 Zahraniční obchod se zeleninou a ovocem, masem a masnými výrobky (v mld. Kč, běžné ceny)

Zahraniční obchod se zeleninou a ovocem, masem a masnými výrobky (v mld. Kč, běžné ceny)

Autor: , oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Obchod České republiky se Spojenými státy

ilustrativní obrázek

V roce 2015 zaujímaly Spojené státy americké první místo z mimoevropských zemí ve vývozu zboží z České republiky. Významnou pozici má dlouhodobě tato země i na dovozu zboží do ČR.

Cena mléka padá dolů

ilustrativní fotka

Klesající trend ve výrobních cenách kravského mléka v posledních 16 měsících je ovlivněn nadbytkem mléka na trhu. Důvodem byly zejména zákazy dovozů mléka do Ruska a od dubna 2015 také zrušení mléčných kvót.

Když čisté ruce nestačí

ilustrativní fotka

Světová zdravotnická organizace u příležitosti Mezinárodního dne zdraví, který připadá na 7. duben, letos upozorňovala především na problémy a nemoci, které jsou spojeny s konzumací závadných potravin a vody.

Snížil se podíl orné půdy, zlepšila se užitkovost

ilustrační foto

Od začátku 90. let došlo v rostlinné a živočišné výrobě k velkým změnám. Ubylo orné půdy a snížila se druhová rozmanitost zemědělských plodin. Přestože se zvýšila užitkovost, nejsme v živočišné výrobě soběstační.

O soběstačnosti ve spotřebě potravin

Ing. Jiří Hrbek_náhled

Soběstačnost je definována jako nezávislost na externích zdrojích. Je to schopnost společnosti (jedince) uspokojovat své základní životní potřeby s využitím vlastních zdrojů v konkrétních podmínkách a čase. Je často zmiňována v oblasti hodnocení energetických zdrojů, ve zdravotnictví a také v zemědělství a ve spotřebě potravin.

Cena potravin se ve světě nezměnila

Ilustrační obrázek

Cenový index potravin se podle Organizace pro výživu a zemědělství – FAO v prosinci 2013 meziměsíčně téměř nezměnil. Cena potravin tak zůstává stále vysoká.

„Jsme to, co jíme“

ilustrační obrázek

Ještě pár let bude trvat, než se dozvíme, co má Evropa na jídelním lístku. Na úrovni Evropské unie totiž neexistují žádné harmonizované údaje o spotřebě potravin. Přitom zájem o tuto statistiku je obrovský. Dokazuje to úspěch statistiky spotřeby potravin.

Stanou se brambory „citlivou komoditou“?

Odhad skluzně brambor

Když Český statistický úřad zveřejnil v říjnu odhad letošní sklizně brambor, vyšlo najevo, že se produkce této významné plodiny meziročně propadla o jednu pětinu a ve srovnání s desetiletým průměrem dokonce o jednu třetinu. Přestože poptávka po „chlebu chudých“ u nás dlouhodobě klesá, letošní zimu a jaro se bez dovozu brambor ze zahraničí neobejdeme.