Prioritní úkoly ČSÚ na rok 2014

VYDÁNÍ: 01/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Vedení Českého statistického úřadu každoročně stanovuje několik prioritních úkolů, jejichž cílem je klást důraz na aktivity, které mohou významněji ovlivnit vývoj statistické služby v dlouhodobějším horizontu.

Východiskem pro definování prioritních úkolů ČSÚ jsou mise, vize a strategie úřadu schválené v roce 2011, které byly konkretizovány pro střednědobý horizont do roku 2020 v rámci několika prioritních oblastí.

S přihlédnutím k poslání úřadu, celkové společenské situaci v posledních letech a dění v oblasti evropské i celosvětové statistiky mezi tyto klíčové oblasti patří:

• podpora eGovernmentu a implementace administrativních zdrojů dat do statistického systému;
• přechod vybraných resortních statistik na ČSÚ;
• aktivní účast v procesu budování a rozvoje systému registrů v ČR;
• sjednocení technického a technologického prostředí pro sběr, zpracování, uchovávání a publikování statistických dat a informací;
• kontinuální hodnocení a směrování vývoje obsahu statistických zjišťování s přihlédnutím jak k národním, tak i mezinárodním podmínkám;
• příprava strategie postupu a následná realizace sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2020.

Všechny uvedené úkoly navazují na aktivity úřadu započaté v předchozích letech. Aktivity v oblasti zefektivnění státní statistické služby byly odstartovány v roce 2012, kdy ČSÚ poprvé předložil daný záměr na jednání vlády. Koncem loňského roku byl vládě předložen a následně schválen materiál shrnující dosavadní pokrok a návrh postupu v dalších letech. Letošní prioritní úkol tak navazuje na uvedený materiál a obsahuje několik aktivit s předpokládaným termínem realizace jak v roce 2014, tak i v letech následujících.

Další prioritní úkoly spojené s redesignem statistického informačního systému a s revizí národních účtů jsou již potřetí zařazeny mezi priority úřadu. Společným jmenovatelem pro obě aktivity je skutečnost, že rok 2014 by měl být závěrečným a výsledky několikaleté práce odborníků úřadu by měly být v průběhu roku postupně představeny veřejnosti.

Poslední z uvedených prioritních úkolů – audity vybraných statistik – souvisí s filozofií zabezpečení a neustálého zlepšování kvality klíčových aktivit úřadu. Jednou za několik let jsou metodika a produkční procesy nejvýznamnějších statistik úřadu podrobovány externímu přezkoumání týmem nezávislých expertů.

1. Zefektivnění státní statistické služby

Prioritní úkol navazuje na plnění úkolu usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 634 k záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby, usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 37 k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014 a usnesení vlády České republiky ze dne 18. prosince 2013 č. 980 k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí.

První část aktivit v rámci prioritního úkolu se zaměří na rozvoj využívání a sdílení administrativních zdrojů dat pro potřeby státní statistické služby. Bylo vytipováno několik administrativních zdrojů dat, jejichž využití by významně přispělo k zefektivnění nejen statistiky, ale celé státní správy. Jedná se především o údaje z přiznání k dani z příjmů včetně příloh, údajů k dani z přidané hodnoty a údajů ze mzdových listů a jejich souhrnů. Ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem práce a sociálních věcí se plánuje realizace řady kroků, které umožní sdílet přístup k těmto administrativním zdrojům údajů pro potřeby státní statistické služby. S tím souvisí i dohodnutá úprava Obecných zásad hodnocení dopadů regulace (tzv. RIA) tak, aby resorty byly povinny vyhodnotit, zda návrhy právních předpisů mohou zakládat oprávnění vytvářet a provozovat nové administrativní zdroje dat či měnit stávající, které jsou potenciálně využitelné pro potřeby státní statistické služby. Komplexní dokončení všech uvedených aktivit se předpokládá v roce 2016.

Druhá část aktivit bude zaměřena na optimalizaci statistických zjišťování, zejména pak na integraci resortních statistických zjišťování do statistického systému Českého statistického úřadu, zakotvení dohodnutých resortních statistických zjišťování v právních předpisech příslušných resortů či zrušení vybraných statistických zjišťování bez náhrady. Dané aktivity budou řešeny ve spolupráci s resorty práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí a pozitivně se dotknou téměř 23,5 tis. zpravodajských jednotek. Ve spolupráci s uvedenými resorty budou také navrženy vhodné legislativní úpravy a návrhy změn postupů umožňující další zefektivnění výkonu státní statistické služby.

2. Dokončení projektu Redesign SIS

Projekt Redesign statistického informačního systému řeší modernizaci nástrojů používaných pro zajištění sběru dat a tvorbu statistických informací. Prostřednictvím tohoto prioritního úkolu jsou vytvářeny podmínky pro postupné uvádění nových aplikačních programových vybavení do rutinního produkčního procesu. Aktivity úkolu zasahují do všech oblastí statistické práce a na jeho řešení se podílejí všechny statistické a zpracovatelské útvary Českého statistického úřadu.

První část úkolu je zaměřena na dokončení nástrojů vyvíjených v rámci projektu, úpravu statistických postupů a jejich postupné zavedení do statistického produkčního procesu. Jde především o dokončení nástrojů pro integrovaný statistický metainformační systém, zpracování vstupních dat ze strany ČSÚ a zpravodajských jednotek, centrální zpracování statistických úloh a prezentace a poskytování výstupů statistických úloh. Nedílnou součástí úkolu je také zajištění obnovy technologické infrastruktury umožňující efektivní provozování nově vyvinutých aplikačních programových vybavení a integrovaného datového modelu.

Druhá část úkolu souvisí s naplněním nových nástrojů a datových modelů statistickými úlohami a produk­čními daty, jejich ověřením a následným zahájením rutinního provozování. Statistické úlohy byly v předchozím roce popsány ve statistickém metainformačním systému a postupně budou přenášeny do systému nového. Cílem je převést do nového systému produkce všechny statistické úlohy a ukončit provoz nahrazených aplikací. Nově jsou do statistického produk­čního systému zaváděny prvky související se správou kvality statistických výstupů, prací s administrativními daty i prezentací dat pro statistiky a veřejnost. S tím souvisí také zavedení a optimalizace nových postupů a metodik v těchto oblastech.

3. Revize národních účtů

Prioritní úkol Revize národních účtů je pokračováním úkolu z minulých let, který bude v roce 2014 završen publikováním revidované časové řady. Hlavní důvod revize představuje implementace nového standardu ESA 2010, který především důsledněji uplatňuje princip změny vlastnictví a rozšiřuje koncept aktiv o kapitalizaci výdajů na vědu a výzkum a zařazení vojenské destruktivní techniky do fixního kapitálu. Vyjasňuje mimo jiné i postupy při zachycení globální produkce. Dochází také ke změnám v dosud používaných klasifikacích institucionálních sektorů, finančních i nefinančních aktiv a transakcí i ostatních toků, čímž se prohlubuje pohled na sektor finančních institucí a na finanční aktiva. Důsledkem je i změna obsahu klíčových makro­ekonomických agregátů, jako jsou domácí produkt, národní důchod, čisté půjčky/výpůjčky, čisté jmění apod. Nové ESA 2010 ovlivní i propočet deficitu sektoru vládních institucí.

Všechny změny vedou k prohloubení a zlepšení systému národních účtů a více tak odrážejí potřeby zachycení změněné ekonomické reality. Navíc dochází i k rozšíření systému o zachycení závazků vyplývajících z důchodového systému každé členské země, i když zatím jen ve formě povinných doplňujících tabulek. Český statistický úřad, tak jako národní statistické úřady většiny zemí EU, využívá příležitosti mimořádné revize časových řad ukazatelů národních účtů i k zapracování změn souvisejících se zlepšením dosud používaných metod a postupů, změn ve zdrojích dat a oprav zjištěných chyb.

Odborná veřejnost bude v průběhu mimořádné revize o nových metodických řešeních a jejich dopadech informována prostřednictvím průběžné aktualizace internetových stránek národních účtů „mimořádné revize“ a pořádáním dvou tiskových konferencí.

Kromě toho bude ČSÚ veřejnost informovat i formou článků v odborných periodikách zaměřených na různé skupiny uživatelů.

4. Audity vybraných statistik ČSÚ

Prvotní motivací, která úřad vedla k pravidelnému auditu vybraných statistik, byla zejména snaha o kvalitativní zlepšování našich hlavních aktivit. V pravidelných několikaletých intervalech jsou proto ty nejvýznamnější statistiky externě přezkoumány týmem na úřadu nezávislých odborníků z dané oblasti.

Pro rok 2014 jsou plánovány audity indexu průmyslové produkce, předběžného odhadu HDP a konjunkturální průzkum. Standardní postup auditu zahrnuje sestavení auditorské skupiny, formulaci požadavků na auditovaný útvar odpovědný za danou statistiku, zhodnocení plnění opatření navržených v rámci předchozích auditů, analýzu plnění existujících národních a mezinárodních požadavků a metodických doporučení a rozbor produkčních procesů.

V závěrečné fázi auditu jsou formulovány závěry a doporučení auditorské skupiny pro další vývoj dané statistiky do budoucna. Výsledky auditů jsou diskutovány na úrovni vedení ČSÚ a na jednáních České statistické rady. Jednotlivé závěry a doporučení jsou následně zohledňovány v rámci plánování a realizace opatření v oblasti neustálého zlepšování činnosti ČSÚ.

Autor: , předsedkyně ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Plnění prioritních úkolů v roce 2018

ilustrativní fotka

Strategický plán rozvoje ČSÚ je aktuálně nastaven do roku 2022. Pro naplnění zvolené strategie jsou v ČSÚ každoročně stanoveny tzv. prioritní úkoly, které umožňují Úřadu naplňovat jeho strategické cíle. Pro řešení prioritních úkolů jsou přednostně vyčleňovány potřebné finanční a organizační zdroje. Jejich plnění je pravidelně sledováno na úrovni vedení.

ČSÚ vytyčil pro rok 2017 čtyři priority

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc

Strategické řízení ČSÚ je založeno na systému klíčových priorit. Jejich aktuální výčet je stanoven až do roku 2020. Cílem této strategie je zajistit připravenost Úřadu na výzvy spojené s globalizačními procesy, rozvojem informační společnosti a celkovou elektronizací.

Priority Českého statistického úřadu pro rok 2016

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Naplňování střednědobé strategie Českého statistického úřadu pro období 2011 až 2020 přímo souvisí s každoročně stanovovanými prioritními úkoly. Jejich primárním cílem je definovat a podpořit aktivity, které patří k těm nejvýznamnějším z hlediska dalšího vývoje Úřadu.

Prioritní úkoly Českého statistického úřadu

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

ČSÚ si každý rok stanoví prioritní úkoly, jejichž prostřednictvím zabezpečuje aktivity významné pro vývoj státní statistické služby České republiky ve střednědobém horizontu. Jsou to nadstandardní činnosti, které obvykle souvisí s vysokými nároky na odbornost či personální kapacity Českého statistického úřadu. Východiskem pro definování prioritních úkolů ČSÚ jsou mise, vize a strategie úřadu schválené již v roce 2011.

Po 20 letech dochází k revizi národních účtů

ilustrativní obrázek

Národní účty představují jediný celosvětově přijímaný systém popisu ekonomiky státu. Systematicky jsou budovány od 50. let 20. století s tím, že se čas od času, s ohledem na měnící se sociálně-ekonomické podmínky, revidují.

Návrh služebního zákona ohrožuje odbornou úroveň statistiky

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Ve druhé polovině ledna 2014 prošel v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR návrh služebního zákona. Pokud by byl návrh přijat ve stávající podobě, významně by ohrozil odbornou úroveň Českého statistického úřadu a omezil by prostor pro skutečně profesionální statistickou službu.

Ulehčí stát podnikatelům?

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová hovoří o dosavadních i plánovaných krocích úřadu a o připravovaných organizačních změnách v roce 2014.

Dobrá zpráva pro všechny

ilustrativní obrázek

Snižovat administrativní zátěž respondentů je dlouhodobou prioritou Českého statistického úřadu. Nová webová aplikace Dante/Web, která vznikla v rámci projektu Redesign statistického informačního systému, je zatím posledním příkladem.

Úroveň a kvalita našich zjišťování je vysoká

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Vést Český statistický úřad v dobách politické a ekonomické nestability se předsedkyni ČSÚ Ivě Ritschelové úspěšně daří již tři roky. Za tu dobu uskutečnila v organizaci mnoho pozitivních a prospěšných změn, při kterých jí pomáhal tým zkušených spolupracovníků.