Ulehčí stát podnikatelům?

VYDÁNÍ: 01/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová hovoří o dosavadních i plánovaných krocích úřadu a o připravovaných organizačních změnách v roce 2014.

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.Český statistický úřad dostal v roce 2012 od vlády pověření zefektivnit státní statistickou službu. Podařilo se tento prioritní úkol úřadu naplnit?

Výsledek více než roční práce a vyjednávání s deseti resorty předložil úřad vládě koncem roku 2013. Řešení zahrnovalo optimalizaci počtu a rozsah resortních statistických zjišťování. Další oblastí pak je návrh možného zvýšení dostupnosti vybraných administrativních údajů pro statistický úřad především v oblasti daňových přiznání a veřejných pojistných. Vláda materiál přijala. Nyní závisí na nové vládě, jak se k danému úkolu postaví, zda podpoří navrhované aktivity a napomůže tak dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Jakým výzvám musel ČSÚ ještě čelit?

V rámci řešení projektu Redesign SIS se vyskytla řada problémů a projekt je ve zpoždění. Ráda bych však věřila, že se řešitelský tým s vysokými nároky úspěšně vypořádá. Ke konci spěje i rozsáhlá revize systému národních účtů. Byla připravena ucelená schémata účtů za období let 1993 až 2010. Dnes můžeme konstatovat připravenost na přechod k novému systému ESA 2010. K dalším významným akti­vitám patřily i externí audity vybraných statistických zjišťování. Příslušné útvary v této náročné zkoušce obstály. Dnes máme v rukou řadu důležitých doporučení pro další rozvoj v těchto oblastech.

Úřad se dlouhodobě snaží více posílit svoji image. Jak se mu to dařilo vloni?

Mám radost, že náš časopis Statistika&My obsadil třetí místo v soutěži Zlatý středník v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry. Nad rámec standardních publikačních aktivit úřad vydal další historické ročenky, např. z oblasti energetiky či národních účtů. Velmi dobrá byla i spolupráce úřadu s odbornými institucemi. Zde bych zmínila zejména Českou statistickou společnost či Vysokou školu ekonomickou v Praze. Společně s jejím rektorem jsme vloni, v rámci Mezinárodního roku statistiky, udělili historicky první Cenu předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE. Jejím laureátem se stal významný akademický pracovník a učitel řady z nás profesor Lubomír Cyhelský. Věřím, že se nám tímto krokem povedlo zavést hezkou tradici, která o krůček dále posune pozitivní vnímání významu a užitečnosti každodenní statistické práce. Veřejnost pak jistě potěší, že se úřadu opět dařilo na poli zefektivnění našeho hospodaření, kdy jsme dosáhli dalších úspor.

Mohla byste stručně nastínit, co čeká statistiky v roce 2014?

V roce 2014 bude ukončena řada významných aktivit úřadu. Veřejnosti postupně představíme výsledky projektu Redesign SIS. Jedná se o moderní nástroje pro sběr, zpracování a zveřejňování dat, které zefektivní interní procesy úřadu a budou přínosem pro naše respondenty a uživatele. Letos budou také poprvé prezentovány národní účty v metodice ESA 2010. Plánujeme zveřejnit i revidované časové řady od roku 1990. Čeká nás i řada dalších odborných úkolů. Mezi nimi bych zmínila audit Kodexu evropské statistiky, který je povinný pro všechny statistické úřady EU, nebo např. zpracování voleb do Evropského parlamentu. Realizovány budou i dílčí organizační změny.

A jaké změny to budou?

Změny na úřadě probíhají jak v reakci na objektivní požadavky vývoje statistických procesů, tak na měnící se společenské a ekonomické podmínky, stejně tak i na připravovaný zákon o státní službě. Stejně jako v jiných ústředních orgánech státní správy došlo v posledních letech i v ČSÚ k významnému snížení počtu zaměstnanců. Avšak společně s tím byl kladen podstatně větší akcent na odbornost personálu. To se jednoznačně projevilo jak v rámci politiky vzdělávání současných zaměstnanců, tak i v rámci výběrových řízení na obsazení volných míst.
Tento rok dojde k významnějším změnám na vedoucích pozicích. Od února nastoupí nový místopředseda úřadu, který bude zodpovědný za všech čtrnáct krajských správ ČSÚ. Také mám v plánu v letošním roce po několika letech obsadit místo druhého místopředsedy. V jeho kompetenci budou aktivity čtyř statistických sekcí úřadu. Další změny pak budou záležet na těchto nových místopředsedech. Ne­očekávám, že by mělo dojít k razantním změnám. Nicméně, z hlediska personálního obsazení k určité generační obměně na úřadě zřejmě dojde. A myslím, že je to tak správné. Mladí musí dostat šanci, aby jejich pracovní nasazení a entu­ziasmus nevyprchal.

Autor: , tiskový mluvčí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Zpravodajská povinnost respondentů v roce 2014

Ilustrační foto

ČSÚ rozeslal 17. ledna vybraným právnickým a podnikajícím fyzickým osobám Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ.

Prioritní úkoly ČSÚ na rok 2014

Ilustrační obrázek

Vedení Českého statistického úřadu každoročně stanovuje několik prioritních úkolů, jejichž cílem je klást důraz na aktivity, které mohou významněji ovlivnit vývoj statistické služby v dlouhodobějším horizontu.

Dobrá zpráva pro všechny

ilustrativní obrázek

Snižovat administrativní zátěž respondentů je dlouhodobou prioritou Českého statistického úřadu. Nová webová aplikace Dante/Web, která vznikla v rámci projektu Redesign statistického informačního systému, je zatím posledním příkladem.

Úroveň a kvalita našich zjišťování je vysoká

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Vést Český statistický úřad v dobách politické a ekonomické nestability se předsedkyni ČSÚ Ivě Ritschelové úspěšně daří již tři roky. Za tu dobu uskutečnila v organizaci mnoho pozitivních a prospěšných změn, při kterých jí pomáhal tým zkušených spolupracovníků.