Postihneme chování na trhu práce?

Lednová pařížská schůzka zástupců statistických úřadů Francie, České republiky, Maďarska a Eurostatu přinesla komplexní návrh na vytvoření Evropské socio-ekonomické klasifikace (ESeG). Využije se při šetření osob i domácností.

V evropském statistickém systému již dlouho chybí jednotný pohled na socio-ekonomické skupiny. Takové třídění by mělo rozčlenit populaci do sociálních tříd podle vykonávané práce. Právě zaměstnání totiž silně určuje naše postavení ve společnosti a ovlivňuje naše chování. Úspěšné zavedení nového standardu mezinárodní klasifikace zaměstnání ISCO-08 bylo podnětem pro mezinárodní projekt v tomto směru.
Statistici rozčlenili pracující do sedmi skupin podle autonomie zaměstnání. Další dvě skupiny vyhradili pro důchodce a ostatní neaktivní osoby. Skupiny se dále budou dělit na podskupiny. Použití této klasifikace bude možné ve všech statistických šetřeních o osobách a domácnostech. Podkladovými proměnnými budou jen Klasifikace zaměstnání ISCO-08 a rozlišení na zaměstnance a sebezaměstnané – osoby samostatně výdělečně činné.
Na pařížské schůzce se vybíralo ze tří navržených prototypů podle výsledků vědeckých studií z různých oblastí.
Zvítězil prototyp, který nejlépe vysvětluje chování na pracovním trhu a rizika chudoby. Navržená klasifikace však dokáže vhodně popisovat např. i sociální mobilitu, tedy jak děti dědí společenský status po svých rodičích, mezitřídní sňatky nebo sklon ke čtení knih.