Pracovat večer a v noci? V ČR nic výjimečného

Český právník a politik Otakar Motejl si nejednou posteskl, že nejvíce stížností mu do jeho úřadu veřejného ochránce práv chodí e-mailem od podnikatelů ve večerních hodinách. Že podnikatelé pracují večer více než zaměstnanci, potvrdily i výsledky šetření ČSÚ. V noci je tomu však naopak.

Statistici spočítali, že po přepočtu na celou populaci v České republice se počet osob, které v roce 2012 večer pracovaly, přiblížil k hranici jednoho a půl milionu. Ze zjišťování ČSÚ rovněž vyplynulo, že večer pracovali častěji než zaměstnanci (necelých 30 %) podnikatelé včetně pomáhajících rodinných příslušníků (36 %).
Ještě větší rozdíly než mezi zaměstnanci a podnikateli byly mezi hlavními třídami zaměstnání. Někdy večer v rámci referenčního období čtyř týdnů pracovala více než polovina respondentů ve třídě obsluha strojů a zařízení. Této hranici se přiblížila třída pracovníků ve službách a prodeji. Vysoký podíl večerní práce byl i u zaměstnanců v ozbrojených silách a u kvalifikovaných dělníků v zemědělství. Práci v této době uvedla rovněž více než čtvrtina respondentů v hlavní třídě zákonodárci a řídící pracovníci a téměř 28 % pracujících ve velké třídě řemeslníci a opraváři. Naopak úředníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci pracují večer minimálně.
Statistická data ukázala, že rozdíly ve večerní práci mezi jednotlivými odvětvovými sekcemi vyplývají právě z profesní skladby. Večerní práce je častá v odvětvích s vysokou směnností, např. v těžbě a dobývání, dopravě a skladování, z terciárního sektoru pak především v ubytování, stravování a pohostinství. Dále je rozšířená ve zdravotnictví a sociální péči. V sekci činnosti domácností je dokonce zcela běžná (83 % všech pracujících v odvětví). Zato v řadě odvětví služeb se uplatňuje jen zřídka, zejména ve školství, v peněžnictví a pojišťovnictví. Méně se večer pracuje i v sekundárním sektoru (zásobování vodou, činnosti spojené s odpady) a hlavně ve stavebnictví.
V ostatních zemích Evropské unie je večerní práce dokonce ještě rozšířenější. A netýká se jen podnikatelů. Běžně tak pracují i zaměstnanci.

780 tis. lidí pracovalo v noci

V rámci výběrového šetření ČSÚ každý šestý respondent (po přepočtu téměř 780 tis. osob) uvedl, že alespoň někdy v referenčním období pracoval v nočních hodinách. V době od 23 do 6 hodin pracovali mnohem častěji zaměstnanci (přes 18 %) než podnikatelé se zaměstnanci (6 %) a pak také pracující na vlastní účet (necelých 8 %).
Intenzita noční práce zaměstnanců vyplývá v prvé řadě z toho, jak je v jednotlivých profesích uplatňován režim nepřetržité směnové práce. Alespoň někdy v noci pracovalo téměř 37 % všech pracovníků při obsluze strojů a zařízení (v přepočtu na celou populaci čtvrt milionu osob). V nočních hodinách pracovala také téměř čtvrtina pracovníků ve službách a prodeji.
Často se v noci pracuje ve zpracovatelském průmyslu (necelých 300 tis. osob), v dopravě a skladování a ve zdravotní a sociální péči. V těchto třech odvětvových sekcích pracovaly dvě třetiny všech respondentů. Vůbec nejčastěji je noční práce využívána v tak rozdílných odvětvích, jako jsou činnosti domácností nebo těžba a dobývání.
Existují však odvětví, kde se práce v noci prakticky nevyskytuje, např. ve stavebnictví, v peněžnictví a pojišťovnictví, ve vzdělávání, v oblasti nemovitostí a v profesních činnostech. Pouze výjimečně byla uváděna noční práce u pracovníků v obchodních organizacích. U zaměstnanců se zde uplatňuje spíše dvousměnný režim, podnikatelé-obchodníci v noci pracují pouze výjimečně. Ve srovnání noční práce mužů a žen nejčastěji pracovali muži v noci ve zpracovatelském průmyslu (přes 200 tis.). Rozšířená byla noční práce mezi muži v dopravě a skladování, dále pak v ozbrojených silách, u Policie ČR a v protipožární ochraně. Nejvíce žen pracovalo v roce 2012 v noci ve zpracovatelském průmyslu (94 tis.) a také ve zdravotní a sociální péči (90 tis., v noci tak pracovala více než třetina všech žen v odvětví). V odvětví ubytování, stravování a pohostinství pracovala někdy v noci téměř čtvrtina všech žen. Vůbec nejvyšší podíl noční práce je mezi ženami zaměstnanými v soukromých domácnostech, jejich absolutní počet je však nižší. V noci se u nás pracuje více, než je běžné jinde v Unii. To se týká hlavně žen. Jednoznačně to souvisí s vysokým počtem zaměstnanců v organizacích, jejichž výroba jede bez přestávek 24 hodin denně.

Za večerní práci se považuje ta, kterou člověk vykonávaná po běžné pracovní době před spaním (od 19 do 23 h), za noční, kterou vykonává v době, kdy se obvykle spí (od 23 do 6 hod.).

 

Podíl alespoň někdy pracujících v noci podle hlavních tříd CZ-ISCO v roce 2012 (v %)

Podíl alespoň někdy pracujících v noci podle hlavních tříd CZ-ISCO v roce 2012 (v %)

Podíl alespoň někdy pracujících večer a v noci ve vybraných odvětvích, 2012 (v %)

Podíl alespoň někdy pracujících večer a v noci ve vybraných odvětvích, 2012 (v %)

Večer pracují častěji podnikatelé a v noci zaměstnanci

Rozdíl mezi rozsahem práce večer a v noci se projevuje v odvětvích s vysokým podílem podnikatelů, např. v profesních a vědeckých činnostech, v informatice, peněžnictví a pojišťovnictví nebo v obchodních organizacích. Naopak např. ve zdravotnictví je rozdíl mezi prací večer a v noci nižší, chod organizací vyžaduje nepřetržitý směnový režim.

 

 

 

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost