Trvalých pobytů přibylo

Počet cizinců s dlouhodobým nebo přechodným a trvalým pobytem byl v roce 2012 téměř vyrovnaný. Zatímco pro Vietnamce jsou typické trvalé pobyty, Slováci dávají přednost přechodným pobytům. Jen minimum cizinců má víza nad 90 dní, přičemž nejvíce jich mají občané Ruska.

Ke konci roku 2012 bylo cizineckou policií evidováno 435 946 cizinců, což byl mírný nárůst oproti roku 2011.
Cizinců s trvalým pobytem žilo v České republice 212 455 (celkem 49 % ze všech cizinců). Stejný podíl činil u cizinců s dlouhodobým nebo přechodným pobytem. Celkem se jednalo o 213 569 osob, kterých bylo o 1 114 více než osob s trvalým pobytem.
Cizinců s vízem nad 90 dní bylo evidováno 9 922, což byla jen dvě procenta ze všech cizinců na území ČR. Nejmarkantnější byl podíl cizinců s trvalým pobytem v krajích Karlovarském a Zlínském, kde bylo v rámci kraje 63, resp. 61 % ze všech cizinců v kraji s tímto typem pobytu. Naopak vyšší zastoupení cizinců s přechodným nebo dlouhodobým pobytem, než tvořil celorepublikový průměr, bylo v krajích Hl. m. Praha a Pardubický. Podíl cizinců s vízy nad 90 dní byl ve všech krajích minimální a nepřesáhl pět procent, jen v kraji Hl. m. Praha jich bylo v porovnání s ostatními regiony více, a to 4,1 %.

Nejen Ukrajinci již trvale

Počet cizinců s trvalým pobytem v posledních deseti letech neustále narůstal. V roce 2004 tvořili cizinci s tímto typem pobytu 39 % z celkového počtu cizinců, v roce 2012 již 49 %.
U cizinců s trvalým pobytem převažovali muži nad ženami stejně jako v populaci cizinců celkem. Ovšem převaha mužů byla menší než u cizinců celkem (cizinci celkem: 57:43, cizinci s trvalým pobytem: 53:47). Muži s trva­lým pobytem se na celkovém počtu cizinců mužů v ČR podíleli 45 %. Ženy s trvalými pobyty tvořily více než polovinu (53 %) ze všech žen s cizí státní příslušností. Nejvíce cizinců s trvalým pobytem mělo občanství Ukrajiny (27 %). Na druhé příčce se umístili státní příslušníci Viet­namu (19 %). Slováci představovali třetí nejvyšší podíl z cizinců s trvalým pobytem (16 %). V mezikrajském srovnání bylo významné především dominantní zastoupení Vietnamců v Karlovarském kraji, kde téměř každý druhý cizinec s trvalým pobytem měl vietnamské občanství (49 %) nebo občanů Slovenska ve Zlínském kraji (36 %). Zajímavé bylo také vyšší zastoupení (34 %) kategorie „ostatní“ v kraji Hl. m. Praha, kde je již tradičně soustředěno nejvíce cizinců. Co se státního občanství týče, patří metropole také k nejvíce heterogenním regionům.

Stále nejvíc dlouhodobých a přechodných pobytů

Cizích státních příslušníků s dlouhodobým nebo přechodným pobytem bylo v roce 2012 v České republice nejvíce. Při vstupu země do Evropské unie v roce 2004 tvořili cizinci s tímto typem pobytu zhruba jednu třetinu (36 %). V roce 2012 to byla již téměř polovina (49 %).
V rámci přechodných nebo dlouhodobých pobytů mají muži větší převahu nad ženami než v celkových počtech cizinců (61 % mužů připadá na 39 % žen). Tento typ pobytu je tedy výrazně typičtější pro muže než pro ženy. Cizí státní příslušníci s přechodným nebo dlouhodobým pobytem tvoří 53 % z mužů-cizinců, 44 % z žen-cizinek. V celé České republice žilo s tímto typem pobytu nejvíce občanů Ukrajiny a Slovenska (shodně po 25 %).
Z krajských specifik u přechodných a u dlouhodobých pobytů lze pak jmenovat především dominantní postavení občanů Slovenska (celkem 57 % cizinců s přechodným pobytem) ve Zlínském kraji a více než 50% podíl „ostatních“ státních občanství v kraji Ústeckém.

Méně víz nad 90 dní

Podíl osob s vízem nad 90 dní v poslední době výrazně klesl. V roce 2007 byl počet cizinců s vízem nad 90 dní 46 696 (12 % ze všech cizinců), ale v roce 2012 to bylo již jen 9 922 osob, tj. dvě procenta ze všech cizinců. Z toho plyne, že v posledních pěti letech došlo k dramatickému poklesu osob s vízem nad 90 dní, což souvisí s poklesem přílivu cizinců ze třetích zemí.
Jestliže v kraji Hl. m. Praha platí, že zde žije nejvíce cizinců celkem (37 % všech cizinců), pak u tohoto typu pobytu to platí dvojnásob. V roce 2012 zde žilo 6 727, tj. 68 %, cizinců s vízem nad 90 dní. Tento typ pobytu převažuje u žen (51 % oproti mužům – 49 %). Nejvíce ho mají občané Ruska (26 %), tedy každý čtvrtý cizinec s tímto typem pobytu má ruské státní občanství. Vysoký podíl cizinců s vízem tvoří „ostatní“ státní občanství, která nejsou mezi pěti nejčastějšími státními občanstvími. Jedná se hlavně o občany Spojených států (1 800 osob), Kazachstánu (640 osob) a Turecka (434 osob).

Legislativa

Pobyt cizinců v ČR se řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Cizinci z EU mohou na území ČR pobývat na základě potvrzení o přechodném pobytu, cizinci ze třetích zemí na základě víz nad 90 dní a povolení k dlouhodobému pobytu. Všichni cizinci mohou po splnění podmínek daných zákonem získat povolení k trvalému pobytu.

Cizinci podle typu pobytu v krajích ČR k 31. 12. 2012

Cizinci podle typu pobytu v krajích ČR k 31. 12. 2012

 

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo