Tvorba statistik přísluší statistikům

Odpadové hospodářství je jednou z klíčových oblastí ekonomiky. Je proto nutné, aby informace o něm byly nejen kvalitní, ale také nezávislé.

Právě o to se snaží ČSÚ při zpracování dat o produkci a nakládání s odpady. Přesto se tyto statistiky v oficiálních strategických dokumentech v ČR nevyskytují.
Při argumentaci v dokumentech Ministerstva životního prostředí, tj. ve Zprávě o životním prostředí ČR, v Situační zprávě ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR, anebo v Programu předcházení vzniku odpadů a v připravovaném Operačním programu životního prostředí, se využívají výhradně data z agentury CENIA. To je instituce, která je přímo podřízená Ministerstvu životního prostředí. Aby tato agentura měla data pro svou činnost, financuje ministerstvo administrativně náročný systém, do kterého zasílá svá hlášení více než 70 tis. respondentů a pro který pracují úředníci 206 obcí s rozšířenou působností.
Je zvláštní, že v době hospodářského útlumu, kdy se tisíce malých firem potýkají se silnou konkurencí, musejí ztrácet čas nadbytečnou administrativou v podobě hlášení o odpadech. A jelikož jim za jejich nepředložení hrozí sankce, raději formuláře vyplní. Otázka zní: Proč musí být administrativně zatěžováni, když existují oficiální statistiky o odpadech? Český statistický úřad je zpracovává za použití sofistikovaných metod jen s nejnutnější zátěží respondentů, s minimálními náklady a maximálním efektem. Věrohodnost těchto dat potvrzuje Evropská komise. Bohužel data publikovaná na stránkách Eurostatu jsou v zemi jejich původu, tj. v České republice, využita jen ve velmi omezené míře.
V současné době jsou díky různým projektům k dispozici peníze na budování informačních systémů paralelních se statistikami. Výstupy z takových systémů ale nemohou být používány ve strategických dokumentech a rozhodovacích procesech. Politická rozhodnutí musejí vznikat na základě nezávisle získaných dat a nikoli aby se tvořila data podle politických rozhodnutí. Tuto situaci označil za nebezpečnou i emeritní předseda ČSÚ Edvard Outrata ve své přednášce na Světovém statistickém kongresu, jehož 59. ročník se konal vloni v Hongkongu.