Nový trend – investice do odpadních vod

VYDÁNÍ: 10/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Zatímco v 90. letech převládaly investice do oblasti ochrany ovzduší a klimatu, v posledních letech se nejvíce finančních prostředků investovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami. Tento trend potvrdila i data ČSÚ za rok 2012.

Výdaje na ochranu životního prostředí činily za rok 2012 celkem 82,1 mld. Kč. Na rozdíl od roku 2011, kdy dosáhly výše 83,8 mld. Kč, došlo k jejich mírnému poklesu.
Neinvestiční náklady, tj. běžné nebo také provozní výdaje, které zahrnují např. mzdové náklady, platby za spotřebu materiálu a energií, za opravy a udržování atd., tvořily opět větší část z celkových výdajů na ochranu životního prostředí. V roce 2012 ale došlo oproti předchozímu roku k jejich mírnému poklesu na 56,5 mld. Kč.
Investice na ochranu životního prostředí naopak vykazovaly mírný nárůst. Z 24,8 mld. Kč v roce 2011 se vyšplhaly v roce 2012 na 25,6 mld. Kč. Investovalo se hlavně do výstaveb městských čistíren odpadních vod a do kanalizačních sítí se zajištěným napojením na čistírny. Peníze šly také na pořízení monitorovacích zařízení ke sledování čistoty vody, tankerů a nádrží pro přepravu a skladování odpadních vod. Téměř 40 % z položky ostatní investice na ochranu životního prostředí šlo na ochranu a sanace půdy, podzemních a povrchových vod.

Investice na ochranu životního prostředí v období 1990–2012 v mil. Kčs/Kč (běžné ceny)

Investice na ochranu životního prostředí v období 1990–2012 v mil. Kčs/Kč (běžné ceny)

 

Za posledních pět let bylo v České republice investováno do ochrany životního prostředí téměř 117 mld. Kč, z toho největší část do nakládání s odpadními vodami (40 %). Největší část investic byla realizována v krajích Moravskoslezském a Středočeském. Nejméně se investovalo za toto období do ochrany životního prostředí v kraji Karlovarském, Vysočina a Olomouckém. Nicméně v přepočtu na jednoho obyvatele kraje je situace odlišná (max. kraj Plzeňský, Liberecký, min. kraj Olomoucký a Hl. město Praha).

Výdaje na ochranu životního prostředí a jejich podíl na HDP

Výdaje na ochranu životního prostředí a jejich podíl na HDP

Důležitým ukazatelem pro porovnání jednotlivých zemí v rámci Evropské unie pro měření dopadů opatření hospodářské politiky je také podíl výdajů na ochranu životního prostředí na HDP. Tento ukazatel se v ČR pohybuje v rozpětí 1,6 až 2,2 %. Mezinárodní srovnání je často konstruováno odděleně pro jednotlivé sektory, a to pro vládní sektor, podnikový sektor (průmysl) a specializované producenty služeb na ochranu životního prostředí (NACE 37, 38, 39), nebývá proto příliš aktuální a odhady hodnoty členských zemí Evropské unie jsou mnohdy založeny na rozdílných časových podkladech. V roce 2011 byly výdaje na ochranu životního prostředí v porovnání k hrubému domácímu produktu v České republice vzhledem k EU27 nižší pro vládní sektor (ČR 0,51, EU27 0,66) a specializované producenty (ČR 0,76, EU27 1,19), ale v podnikovém sektoru Česká republika EU27 překonává (ČR 0,86, EU27 0,41).
Více informací o investicích do ochrany životního prostředí najdete ZDE.

Investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v letech 2007–2012 (v tis. Kč, běžné ceny)

Investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v letech 2007–2012 (v tis. Kč, běžné ceny)

Výkaznická povinnost

Výdaje na ochranu životního prostředí patří k jedné z priorit environmentálního účetnictví, které souvisí se strategií udržitelného rozvoje.
Cílem Českého statistického úřadu je proto pokračovat ve zjišťování a zpřesňování všech ukazatelů.
Výdaje na ochranu životního prostředí zjišťuje Český statistický úřad pomocí výkazu ŽP 1-01.
Po ustálení výkaznické povinnosti v roce 2006 vykazovaly výdaje na ochranu životního prostředí mírně rostoucí trend.

Autor: , oddělení statistiky životního prostředí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kde je voda v České republice vůbec nejdražší

ilustrativní fotka

V posledních letech klesá v ČR výroba i spotřeba vody. V roce 2015 se tento trend zastavil, přesto cena vodného neustále roste. Nejvíce v Ústeckém kraji.

Odliv peněz z ČR je jeden z nejsilnějších v Unii

ilustrativní fotka

Od ledna do září loňského roku vytvořila česká ekonomika hrubý domácí produkt ve výši 3,30 bil. Kč v běžných cenách. V podobě finančních prostředků z něho v ČR zůstalo ale jen 3,02 bilionu. Zbytek peněz odešel do zahraničí.

Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

ilustrativní fotka

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména v období ohraničeném lety 1995–2003.

Investiční aktivita stoupá

Ilustrační foto

Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Od druhé poloviny roku 2013 však došlo k obratu. Investice se každé čtvrtletí zvyšují. Letos kvůli čerpání z evropských fondů rostou i ve vládním sektoru.

Vodovody a kanalizace v centru pozornosti Vlády ČR

Ing. Jiří Hrbek_náhled

Český statistický úřad má zástupce v nově ustaveném koordinačním subjektu k posílení regulace oboru vodovodů a kanalizací (VAK).

Tři čtvrtiny odpadu produkují asi 2 % firem

Ilustrační foto

V roce 2012 se produkce odpadů v České republice mírně snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.

Česká statistika životního prostředí má dobré jméno

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Informace a statistická data jsou dnes oprávněně nazývány novou a cennou surovinou 21. století. Obecně platí, že uživatelé dat jsou stále náročnější a okruh jejich informačních potřeb se neustále rozšiřuje.

Statistika umí prokázat změnu krajiny

Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Jeho černobílé fotografie nás vracejí do černé minulosti oblasti severních Čech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí. O to pak veseleji působí barevné snímky již zrekultivované půdy s rozsáhlými vodními plochami. „Pokud u nás budeme mít fantastickou krajinu s obrovskou zásobárnou vody, bude tato oblast nesmírně cenná,“ říká vědec Stanislav Štýs, který proslavil českou rekultivační školu.

Východ Evropy skládkuje, Západ recykluje

Ilistrační foto

Z dat Eurostatu za rok 2011 vyplývá, že se v jednotlivých evropských zemích výrazně liší nakládání s komunálním odpadem. Zatímco na východ od naší republiky většina odpadu vyprodukovaného obyvatelstvem končí na skládkách, směrem na západ dávají přednost recyklaci a kompostování. Skládkování je zde minimální nebo dokonce nulové.

Proměny statistiky odpadů

Ing. Jiří Hrbek_náhled

Ještě nedávno se o odpadech uvažovalo jako o ekonomicky negativním jevu. Avšak s úbytkem primárních zdrojů, s růstem jejich cen a se stále dokonalejšími technologiemi na zpracování odpadů se zájem o toto odvětví zvyšuje a počet firem, které na něm vydělávají, roste.