Tři čtvrtiny odpadu produkují asi 2 % firem

VYDÁNÍ: 10/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2012 se produkce odpadů v České republice mírně snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.

Podniky, které se zabývají úpravou a zpracováním odpadů a sanacemi a provozují kanalizační sítě nebo čistící zařízení odpadních vod, vyprodukovaly odpadů více. Na tento vývoj měly především vliv státní podpory na odstranění starých ekologických zátěží a také finanční prostředky z evropských operačních programů životního prostředí.

Nevýrazný pokles

Vloni bylo v naší zemi vyprodukováno jak podnikovou sférou, tak obyvateli celkem 23,4 mil. tun odpadu. V porovnání s rokem 2011 (23,6 mil. tun) se jedná o nevýrazný pokles (o 0,6 %). Z celkového množství vyprodukovaného odpadu tvořil nebezpečný odpad 1,5 mil. tun, což v relativním vyjádření představuje podíl 6 %. To bylo stejné jako předloni.
Podobně jako v předchozích letech naprostá většina podnikových odpadů (74 %) vznikala při činnosti přibližně tří set největších původců odpadů. Ačkoliv tyto podniky pokryly tři čtvrtiny celkově vyprodukovaného podnikového odpadu, ze všech subjektů představovaly pouze 2,2 %.

Změny v odvětvích

Celkem podniky vloni vyprodukovaly 19,9 mil. tun odpadů. I když se ve srovnání s rokem 2011 toto množství výrazně nezměnilo, přece jen došlo v některých odvětvích národního hospodářství ke změnám. Produkce odpadů se snížila v zemědělské výrobě, lesnictví a rybářství, ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, v dopravě, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak o 27 % vzrostla produkce odpadu při činnostech souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi.

Produkce podnikových odpadů

Produkce podnikových odpadů

Stavební a demoliční odpady v převaze

Podnikový odpad byl podobně jako v minulých letech z hlavní části (60 %) tvořen odpady stavebními a demoličními (11,9 mil. tun), přičemž převažovala zemina a kamení, železo a ocel a beton. Dalších 12 % produkce tvořily odpady z odpadů, které vznikaly při jejich zpracování (např. odpady ze spalování odpadů, z mechanických či fyzikálně chemických úprav odpadů). Odpady z tepelných procesů se na celkovém složení podílely 9 %. Zahrnovaly zejména odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení, dále odpady z průmyslu železa, oceli a dalších kovů. Odpady ze zemědělství, zdravotnictví, zpracování dřeva a ropy, z chemických procesů přispěly ještě menším dílem.

Počet podniků a jejich podíl na produkci podnikových odpadů podle množství vyprodukovaných odpadů

Počet podniků a jejich podíl na produkci podnikových odpadů podle množství vyprodukovaných odpadů

Nakládání s odpady

Množství odpadů, se kterými je v daném období nakládáno, bývá zpravidla vyšší, než jejich produkce, o odpady dovezené ze zahraničí a o odpady odebrané ze skladu. Hodnota se zvyšuje také díky vícenásobnému nakládání s odpady a předávání odpadů jinému subjektu. V roce 2012 bylo v ČR nakládáno s 30,2 mil. tunami odpadu. Z tohoto množství bylo 12 mil. tun využito (40 %), 4,9 mil. tun odstraněno (16 %) a s 13,4 mil. tunami se nakládalo jinými způsoby (44 %).
Výraznější zvýšení bylo zaznamenáno u využití odpadů na rekultivace skládek, které opět souvisí s vyšší produkcí odpadů u podniků zabývajících se nakládáním s odpady a sanacemi. Pozitivně lze oproti roku 2011 hodnotit zvýšené množství zpracovaných elektroodpadů (o 30 %) a odpadů, které byly použity pro kompostování (o 12 %).
Naopak oproti roku 2011 klesl (o 21 %) podíl odstraňovaných odpadů, který byl způsoben nižším množstvím podnikových odpadů uložených na skládky.

Nakládání s odpady (v %)

Nakládání s odpady (v %)

Šetření o odpadech má u nás dlouholetou tradici

Samostatná jednorázová šetření o skládkách a produkci odpadů se uskutečnila již v roce 1980 a 1987. Od roku 1992 provádí ČSÚ každoroční zjišťování, které bylo v roce 2011 rozšířeno o sledování problematiky druhotných surovin. Své šetření o odpadech a druhotných surovinách opírá úřad o registr ekonomických subjektů. Předem určené, meziročně srovnatelné soubory respondentů, umožňují použít získaná data ke stanovení trendu sledovaného ukazatele. Použití podnikového registru zcela vylučuje zpracování duplicitních informací.

 

Dovoz a vývoz

Odpady nejsou jen materiály, které jsou určeny k dalšímu využití (recyklaci) nebo k trvalému odstranění, ale jsou i cenným dovozním či vývozním artiklem. Dovoz a vývoz odpadů sleduje ČSÚ od roku 2004, a to podle základních kategorií odpadů (nebezpečné a ostatní) a dále z pohledu směru obchodu (v rámci EU, mimo EU). Naše legislativa povoluje pouze dovoz odpadů určených k využití, nedochází tedy legálně k odstraňování cizích odpadů na našem území.
V roce 2012 bylo do České republiky dovezeno 0,8 mil. tun odpadu, naprostá většina odpadů (97 %) pocházela z členských zemí EU. Oproti roku 2011 se jedná o nárůst (o 77 %), který byl způsoben zejména zvýšeným dovozem železa a oceli pocházejících ze stavebnictví. Dále se v roce 2012 dovážely: odpadní papír, lepenka, sklo a upravený plastový odpad.
Česká republika je zemí, kde se více odpadů vyváží, než dováží. V roce 2012 dosáhl vývoz odpadu 2,8 mil. tun a téměř veškerý export (2,7 mil. tun) směřoval do některé ze zemí EU (97 %). Ve srovnání s rokem 2011 vzrostl vývoz odpadu o 19 %. Největší podíl vyvezeného odpadu tvořily železné kovy pocházející ze stavební činnosti, obalový odpadní papír a lepenka, železné piliny pocházející z obráběcích činností a také kovy pocházející z autovraků.
Více naleznete ZDE.

Dovoz a vývoz odpadů v ČR v období 2004–2012

Dovoz a vývoz odpadů v ČR v období 2004–2012

Produkce druhotných surovin v roce 2012 (v tis. t)

Produkce druhotných surovin v roce 2012 (v tis. t)

Produkce podnikového a komunálního odpadu v čr v roce 2012

Produkce podnikového a komunálního odpadu v čr v roce 2012

Druhotné suroviny

ČSÚ sleduje od roku 2011 produkci druhotných surovin. Obecně se za druhotnou surovinu považují materiály mající charakter vedlejších produktů; upravených odpadů, které přestaly být odpadem; materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru a z výrobků využitelných pro další zpracování. Produkce druhotných surovin byla v roce 2012 ve výši 20,8 mil. tun. Jednalo se především o vedlejší energetické produkty (57 %), které pocházejí z energetiky (popílky, struska, škvára). Dále byly vyprodukovány druhotné suroviny z železných a neželezných kovů (17 %) a ze stavebních hmot (17 %). Je třeba poznamenat, že celkové množství druhotných surovin dosahuje v České republice téměř srovnatelného objemu jako celková produkce odpadů.

 

 

 

 

Autor: , vedoucí oddělení statistiky životního prostředí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

ČSÚ předává své know-how o odpadech

Ilustrativní obrázek

V dubnu se v New Yorku konalo mezinárodní jednání FDES. Předsedala mu Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Jednou z důležitých kapitol byla i statistika odpadů.

Statistika oběhového hospodářství

ilustrativní obrázek

Evropská komise vyslala do světa jasný vzkaz: Musíme se naučit nakládat se zdroji rozumnějším způsobem, než je tomu doposud. Balíček opatření nazvaný Uzavření cyklu představuje cílovou podobu oběhového hospodářství a stanovuje mimo jiné nové recyklační cíle. Podpoří tím technologické změny zpracování, třídění a úprav odpadů? A jaká je úloha oficiální statistiky v celém procesu?

Evropskou statistikou o odpadech disponuje pouze ČSÚ

ilustrativní fotka

V roce 2015 pokračovala debata o statistice odpadů. K rozdílům mezi údaji ČSÚ a Ministerstva životního prostředí se znovu vyjádřil Eurostat. Data ministerstva nelze k tvorbě oficiálních statistik využívat, protože nenavazují na mezinárodní statistickou legislativu.

Česká statistika životního prostředí má dobré jméno

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Informace a statistická data jsou dnes oprávněně nazývány novou a cennou surovinou 21. století. Obecně platí, že uživatelé dat jsou stále náročnější a okruh jejich informačních potřeb se neustále rozšiřuje.

Nový trend – investice do odpadních vod

Ilustrační foto

Zatímco v 90. letech převládaly investice do oblasti ochrany ovzduší a klimatu, v posledních letech se nejvíce finančních prostředků investovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami. Tento trend potvrdila i data ČSÚ za rok 2012.

Statistika umí prokázat změnu krajiny

Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Jeho černobílé fotografie nás vracejí do černé minulosti oblasti severních Čech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí. O to pak veseleji působí barevné snímky již zrekultivované půdy s rozsáhlými vodními plochami. „Pokud u nás budeme mít fantastickou krajinu s obrovskou zásobárnou vody, bude tato oblast nesmírně cenná,“ říká vědec Stanislav Štýs, který proslavil českou rekultivační školu.

Východ Evropy skládkuje, Západ recykluje

Ilistrační foto

Z dat Eurostatu za rok 2011 vyplývá, že se v jednotlivých evropských zemích výrazně liší nakládání s komunálním odpadem. Zatímco na východ od naší republiky většina odpadu vyprodukovaného obyvatelstvem končí na skládkách, směrem na západ dávají přednost recyklaci a kompostování. Skládkování je zde minimální nebo dokonce nulové.

Proměny statistiky odpadů

Ing. Jiří Hrbek_náhled

Ještě nedávno se o odpadech uvažovalo jako o ekonomicky negativním jevu. Avšak s úbytkem primárních zdrojů, s růstem jejich cen a se stále dokonalejšími technologiemi na zpracování odpadů se zájem o toto odvětví zvyšuje a počet firem, které na něm vydělávají, roste.