20 let Základních principů oficiální statistiky v OSN

Základní principy oficiální statistiky (Fundamental Principles of Official Statistics) jsou souborem hlavních zásad, jimiž by se měli řídit všichni producenti oficiální statistiky. Jejich cílem je zajistit, aby národní statistické systémy poskytovaly spolehlivá data na základě obecně akceptovatelných profesionálních a vědeckých standardů.

Principy byly původně naformulovány v roce 1992 Konferencí evropských statistiků v souvislosti s přechodem zemí střední a východní Evropy od centrálně plánované ekonomiky k tržní. Díky svému významu však brzy přesáhly hranice Evropy a již v roce 1994 byly přejaty Statistickou komisí OSN (SK OSN) jako dokument globálního významu.

Schvalovací proces

Vzhledem k tomu, že význam a potřeba implementace těchto zásad přetrvává zejména v rozvojových zemích dodnes, rozhodla se Statistická komise OSN doporučit Ekonomické a sociální radě (ECOSOC) a Valnému shromáždění OSN, aby tyto principy rovněž odsouhlasily. ECOSOC tak učinila v polovině roku 2013. Valné shromáždění OSN pak schválilo Základní principy oficiální statistiky dne 29. ledna 2014. Jejich přijetí bylo charakterizováno jako historický moment v oblasti světového systému oficiální statistiky. Nicméně schválení sebevýznamnějšího dokumentu ještě neznamená jeho implementaci. Proto bylo rozhodnuto zařadit na 45. zasedání Statistické komise OSN materiál shrnující dosavadní pokrok v oblasti implementace základních principů a formulovat doporučení pro další postup.
Oficiální oslavy
Obsah Fóra na vysoké úrovni pro oficiální statistiku (High Level Forum on Official Statistics), které předcházelo zasedání Statistické komise, byl koncipován jako oslava 20 let existence tohoto „kodexu“ oficiální statistiky. První část jednání byla věnována historii vývoje principů. Bývalí předsedové národních statistických úřadů Švýcarska a Polska a prezident Mezinárodního statistického institutu vzpomínali na proces přípravy a jejich implementace, poté následovaly prezentace vybraných zemí, které v současné době teprve začínají tyto principy prakticky uplatňovat.

Výzva pro rozvojové země

Materiál o implementaci základních principů byl jedním z hlavních bodů 45. zasedání Statistické komise OSN. Výsledky práce pracovní skupiny „Friends of the Chair“, která se problematikou zabývá, prezentovala její předsedkyně Sibille von Oppeln-Bronikowski z Německa. V diskuzi vystupovaly v rozhodující míře rozvojové země, jejichž zástupci, vedle poděkování SK OSN za práci věnovanou inovaci základních principů, hovořili o problémech spojených s praktickým implementačním procesem. K živě diskutovaným okruhům patřila problematika hodnocení nezávislosti institucí, které jsou součástí národních statistických systémů. Jako problematické a administrativně náročné bylo vnímáno i navrhované pravidelné šetření zaměřené na hodnocení implementace základních principů každých pět let.

Evropský rozměr

Evropské země přistupují k základním principům oficiální statistiky jako k zásadám, které již byly v minulosti ve velké míře implementovány. V průběhu uplynulých 20 let byly pro evropský statistický systém dopracovány další nástroje sledující naplňování základních principů v sofistikovanější a podstatně detailnější podobě. K těmto patří např. Kodex evropské statistiky (Code of Practice), který je zakomponován v evropské legislativě nebo Peer review procedura, jejíž 2. kolo evropský statistický systém právě realizuje. Stejně tak využitelné jsou pravidelné zprávy Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (ESGAB), která se již řadu let zabývá problematikou implementace Kodexu.
Vzhledem k tomu, že Statistická komise Organizace spojených národů může výsledky těchto hodnotících procesů využívat, byl vyjádřen požadavek, aby všechny aktivity byly koordinovány a propojeny tak, aby se zabránilo duplicitním hodnotícím procesům a zvyšování administrativní zátěže národních statistických systémů.

Deset základních principů oficiální statistiky

1 – Relevance, nestrannost a rovný přístup
Oficiální statistika je nepostradatelnou součástí informačního systému demokratické společnosti: decizní sféře na všech úrovních i veřejnosti poskytuje údaje o situaci ekonomické, demografické, sociální a v oblasti životního prostředí.
Za tím účelem má být sestavována taková oficiální statistika, která splňuje požadavky na praktickou využitelnost a která je poskytována nestranně statistickými orgány při respektování práva občanů na veřejné informace.

2 – Profesionální standardy a etika
Pro zachování důvěry v oficiální statistiku musí statistické orgány rozhodovat o metodách a postupech pro sběr, zpracování, ukládání a prezentaci statistických dat podle striktně profesionálních zásad, na základě vědeckých principů a s dodržováním profesionální etiky.

3 – Odpovědnost a průhlednost
Pro usnadnění správné interpretace údajů mají statistické orgány prezentovat informace v souladu s vědeckými standardy o zdrojích, metodách a postupech používaných ve statistice.

4 – Prevence zneužití
Statistické orgány jsou oprávněny se vyjadřovat k případům chybné interpretace a zneužití statistiky.

5 – Zdroje oficiální statistiky
Údaje pro statistické účely mohou být získány ze všech typů zdrojů. Statistické orgány by měly volit informační zdroje s ohledem na kvalitu, včasnost, náklady a zátěž respondentů.

6 – Důvěrnost
Individuální údaje shromažďované statistickými orgány pro tvorbu statistik, týkající se fyzických nebo právnických osob, musí být přísně důvěrné a použity výlučně pro statistické účely.

7 – Legislativa
Právní úprava, předpisy a opatření, které upravují statistický systém, musí být zveřejněny.

8 – Národní koordinace
Koordinace činnosti národních orgánů statistické služby je podstatná pro dosažení konzistence a výkonnosti statistického systému.

9 – Používání mezinárodních standardů
Používání mezinárodních pojmů, klasifikací a metod statistickými orgány v každé zemi podporuje konzistenci a výkonnost statistického systému na všech úrovních.

10 – Mezinárodní spolupráce
Bilaterální a multilaterální spolupráce v oblasti statistiky přispívá ke zlepšení systémů oficiální statistiky ve všech zemích.