Dopady ICT na společnost

I když investice a kvalifikované lidské zdroje představují základ pro rozvoj oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), je to teprve efektivní nasazení a využití těchto moderních technologií, které umožňují zvyšování ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. I přes často pronášené proklamace o významu ICT jako jednoho ze základních faktorů hospodářské prosperity společnosti, nejsou sliby spojené s podporou jejich dalšího rozvoje často podloženy relevantními fakty a znalostí reality.
Český statistický úřad se proto v posledních zhruba deseti letech snaží systematicky provádět celou řadu aktivit v oblasti statistického zachycení rozšíření a využívání těchto technologií. Jeho cílem je vytvořit komplexní obraz o rozvoji digitální ekonomiky a společnosti v České republice.
Rozvoj ICT statistiky byl sice v posledních letech založen především na základě lepšího využití existujících statistických nebo administrativních datových zdrojů pro měření digitální ekonomiky, ale hlavní prioritou úřadu zůstává další rozvoj samostatných šetření o využívání těchto technologií jak v podnicích, tak i mezi jednotlivci. I když je považováno umění používat tyto moderní technologie za jeden z klíčových faktorů ekonomického, sociálního a politického rozvoje společnosti, rozšíření ICT s sebou přináší i celou řadu negativních jevů, jako jsou ztráta soukromí, ohrožení bezpečnosti dat, kybernetická šikana, zahlcování nežádoucími informacemi a mnohé další. I proto chceme lépe statisticky podchytit ekonomické a sociální dopady rozšíření používání ICT ve všech oblastech společnosti.
Kromě výše uvedených šetření bychom se v roce 2014 chtěli zaměřit i na rozvoj statistik v oblasti měření role ICT ve zdravotnictví (eHealth) a ve veřejné správě (eGovernment). Další rozvoj ve sledování digitální ekonomiky a společnosti by kromě mezinárodních potřeb a souvisejících závazků měl vycházet i z národních priorit. Z tohoto důvodu chce Český statistický úřad více spolupracovat s hlavními uživateli statistik ICT, kteří se na tvorbě ukazatelů podílejí.