Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu?

V roce 2012 se investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) podílely na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice dvěma procenty. Jednalo se o výrazně nižší podíl než na začátku tisíciletí. Podobně je na tom i zbytek Evropy.

Jestliže v minulosti většina investic směřovala do vybavení informačních a komunikačních technologií (ICT), pak v posledních letech převažují investice do softwaru. Česká republika, ale i Evropa jako celek, výrazně zaostává za Spojenými státy v investicích do vědy a výzkumu (VaV) v této oblasti.
Výše celkových investic do ICT vybavení a softwaru vypovídá o tom, jak se podniky a vládní instituce snaží zavádět moderní informační technologie a systémy a tím zvyšovat svoji konkurenceschopnost a efektivitu.
V roce 2012 dosáhly v České republice investice do těchto technologií a souvisejících služeb 82,4 mld. Kč, přičemž téměř jedna polovina (48 %) směřovala do počítačového a komunikačního vybavení (hardware) a druhá do souvisejících IT služeb (softwaru). Investice do ICT se v roce 2012 podílely 2,14 % na tvorbě HDP a 9,3 % na celkových investicích.

Investice do ICT celkem v České republice v letech 1993 až 2012 (mld. Kč; % HDP)

Investice do ICT celkem v České republice v letech 1993 až 2012 (mld. Kč, % HDP)

Vrchol na přelomu tisíciletí

Investice do ICT dosáhly, a to díky výdajům do ICT vybavení, jak absolutně, tak například i ve vztahu k HDP či celkovým investicím, svých nejvyšších hodnot v letech 2000 a 2001, a to nejen v České republice. Pohybovaly se kolem sta miliard korun a jejich podíl na HDP byl dvakrát vyšší než v roce 2012. Za těmito výdaji stály především obrovské investice do počítačového vybavení, které souvisely s přechodem na nové tisíciletí, tzv. Y2K problémem, a s internetovou bublinou. Připomeňme, že nejen soukromý, ale především veřejný sektor v těchto letech vynaložil nemalé finanční částky na obnovu počítačové a komunikační techniky.
Ve vztahu k HDP byly v těchto letech investice do ICT v České republice nejvyšší v rámci zemí EU. Dokonce tři z deseti investovaných korun do veškerých strojů a zařízení (bez dopravních prostředků) v letech 1999 až 2001 směřovaly právě do ICT vybavení. V následujících letech došlo k jejich výraznému poklesu (během dvou let až na polovinu).

Investice do ICT podle hlavních skupin produktů v roce 2000 a 2012

Investice do ICT podle hlavních skupin produktů v roce 2000 a 2012 (%)

Roste význam investic do softwaru

V rámci investic do ICT v čase roste význam IT služeb (softwaru). Jestliže v roce 2000 se software na celkových investicích do ICT podílel pouze ze čtvrtiny, v roce 2012 už to bylo z 52 %. Stejný trend lze pozorovat u většiny zemí EU. Ve státech, jako jsou Finsko, Švédsko nebo Francie, je tento podíl dokonce vyšší než dvoutřetinový. V roce 2012 investovaly podniky a veřejné instituce v České republice do softwaru 42,6 mld. Kč, tj. v běžných cenách o 10 % (téměř 4 mld. Kč) více než v roce předchozím a dokonce o 70 % více než v roce 2000.
V posledních letech se investice do softwaru podílejí na tvorbě HDP kolem jednoho procenta. Na rozdíl od investic do ICT vybavení je to výrazně méně než ve většině západních a severských zemí Evropy či Spojených státech nebo Japonsku. Například ve Spojených státech dosáhl tento podíl v roce 2011 hodnoty 2,08 % HDP a ve Švédsku dokonce 2,36 %. Na druhou stranu například na Slovensku, jsou investice do softwaru ve vztahu k HDP stále téměř o polovinu nižší než v České republice.

Podíl investic do ICT vybavení na tvorbě HDP ve vybraných zemích v roce 2000 a 2011

Podíl investic do ICT vybavení na tvorbě HDP ve vybraných zemích  v roce 2000 a 2011

Banky investují do softwaru nejvíce

Meziročně vzrostly investice do softwaru nejvíce ve vládním sektoru, a to o jednu pětinu. Je ovšem třeba upozornit, že současné investice v tomto sektoru zdaleka nedosahují rekordní výše z roku 2009. Není žádným překvapením, že ve vztahu k celkovým investicím dlouhodobě nejvíce investují do softwaru finanční instituce.
V posledních deseti letech se investice do softwaru podílely na celkových investicích finančního sektoru v rozmezí 24 až 48 %. V soukromých nefinančních podnicích se tento podíl ve stejném období pohyboval mezi 2,5 a 7 % s tím, že vyšší byl ve firmách pod zahraniční kontrolou. Ve vládním sektoru se pak nacházel mezi 1,5 až 6 %.

Zpoždění za Spojenými státy

Pokud porovnáme výdaje na VaV v podnicích s převažující ekonomickou činností, výrobu ICT nebo poskytování ICT služeb k poměru HDP, nejen Česká republika, ale i Evropa jako celek výrazně zaostává za zeměmi jako jsou Spojené státy, Japonsko nebo Korea. Ze zemí EU v tomto ukazateli drží krok s výše uvedenými státy pouze Finsko a Švédsko. Podniky v ICT sektoru investují v absolutním vyjádření do VaV ve Spojených státech dvakrát tolik jako celá EU a ve vztahu k HDP dokonce 2,6krát. Více k tématu ZDE.

Podniky za VaV v oblasti ICT utratily v roce 2012 téměř 8 mld. Kč

Speciální kategorií v rámci investic jsou výdaje na VaV. Od roku 2014 musí všechny státy EU podle nové metodiky ESA 2010 VaV tzv. kapitalizovat, tj. považovat tyto výdaje za investice. Tímto způsobem budou vstupovat, na rozdíl od minulosti, přímo do tvorby HDP (více na http://bit.ly/1g4yZjV).
V roce 2012 dosáhly podnikové výdaje na VaV v ČR v oblasti ICT téměř 8 mld. Kč, což představovalo 93 % z celkové částky vydané za VaV v oblasti ICT. Od roku 2009 větší část těchto podnikových výdajů tvoří VaV v oblasti vývoje originálního softwaru. Tyto podnikové výdaje do VaV v posledních pěti letech představují přibližně pětinový podíl na celkových výdajích podniků do VaV. V roce 2012 téměř třetina výdajů za provedený VaV v oblasti ICT v podnikatelském sektoru připadla na podniky s převažující ekonomickou činností jinou než výroba ICT nebo poskytování ICT služeb.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie