Jubilejní zasedání Statistické komise OSN

Ve dnech 3.–7. března 2014 se konalo v New Yorku 45. zasedání Statistické komise OSN (SK OSN), kterého se za Českou republiku zúčastnila předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Před samotným zasedáním SK OSN proběhlo jednání Fóra na vysoké úrovni pro oficiální statistiku (High Level Forum on Official Statistics) a následně koordinační schůzka zemí EU. První z uvedených jednání bylo pojato jako oslava 20 let od přijetí tzv. Základních principů oficiální statistiky. Stejnému tématu byla věnována i koordinační schůzka EU, na které bylo doporučeno, aby Evropa podpořila materiál společně s návrhy opatření spojenými s implementací základních principů.

Hlavní témata

V průběhu čtyřdenního zasedání Statistické komise bylo projednáno celkem 50 materiálů. Mezi hlavní patřily právě zmíněné Základní principy oficiální statistiky (podrobněji viz článek 20 let Základních principů oficiální  statistiky OSN). Živou diskuzi vyvolalo též  projednávání Systému národních účtů 2008 (SNA 2008). Rozvojové země vyjadřovaly nespokojenost s faktem, že některé z nich v současné době teprve dokončily či dokončují implementaci SNA 1993 či dokonce i SNA 1968 a na stole leží další verze národních účtů. V této souvislosti požadovaly výrazné navýšení počtu školení a finančních prostředků na související aktivity.

Environmentální účetnictví

Ze strany evropských zemí získala velkou podporu zpráva o implementaci Systému environmentálního a ekonomického účetnictví (SEEA). Rozvojové státy tyto aktivity sice rovněž přivítaly, ale pouze za podmínky finanční i personální podpory ze strany OSN. Řada členů hovořila o nezbytnosti přehodnotit priority na úrovni jednotlivých zemí s tím, že není možné naplňovat zároveň SNA 2008 a SEEA. Část přítomných rovněž upozornila na skutečnost, že oba systémy nejsou harmonizovány. Několikrát byla zmiňována kritika týkající se oceňování ekosystémů.

Big Data

V rámci jednání Komise byl podpořen předložený návrh na vytvoření Globální pracovní skupiny k problematice Big Data. Země EU dokonce žádaly, aby nebyla vytvořena pouze jedna, ale několik dílčích podskupin, které by se zabývaly jednotlivými, značně diverzifikovanými typy údajů pod společným názvem Big Data. Rozvojové země připomněly, že daným tématem se zabývala SK OSN již před čtyřmi lety a od té doby nebyl učiněn téměř žádný pokrok. Diskuze v podstatě potvrdila i stanovisko ČSÚ k danému bodu: „Přestože se jedná už o několikátý materiál k tomuto tématu, který se na různých fórech probírá, nezdá se, že by jeho závěry byly překvapivé. Vytvoření pracovní skupiny situaci nevyřeší a výsledky jsou patrně v nedohlednu.“

Světový den statistiky

Komise vzala na vědomí informaci o prvním Světovém dni statistiky, který se konal v roce 2013. Plánovaný termín druhého je 20. října 2015 a jeho hlavním mottem bude: „Statistika pro rozhodovací proces – statistika pro lepší život“. V diskuzi o periodicitě organizování podobných oslav se většina zemí přikláněla k delším, alespoň pětiletým časovým odstupům.