Kdo je u nás odborníkem na informační technologie

Podle statistik ČSÚ bylo v roce 2012 v České republice zaměstnáno 132 tis. osob na pozici odborníka na informační technologie (IT). Na zaměstnané populaci se podíleli necelými třemi procenty. Typickým IT odborníkem je mladý muž s vysokoškolským vzděláním technického směru.

Zcela podle očekávání mají mezi IT odborníky dominantní postavení muži, kteří v roce 2012 tvořili 90 %. Takto výraznou převahu však muži vždy neměli. V roce 1993 bylo mezi IT odborníky totiž 36 % žen, v absolutní hodnotě se jednalo o 22 tis. žen. Do roku 2012 tak nekleslo pouze jejich relativní zastoupení, ale také jejich absolutní počet (13 tis. v roce 2012). Tento výrazný pokles počtu žen mezi IT odborníky lze pravděpodobně připisovat mimo jiné i rychlému rozvoji informačních technologií a tím i zvýšeným nárokům na rozvoj znalostí spojený s časem a flexibilitou zaměstnaných.
Dalším z důvodů pro pokles zastoupení žen mezi skupinou IT odborníků může být i samotný vývoj technologií. Ještě na počátku 90. let zabíraly počítače celé místnosti a pro jejich obsluhu bylo zapotřebí většího množství lidí, mnohdy právě žen. Tento předpoklad potvrzují i statistická data, která nám ukazují, že nejvíce žen bylo v roce 1993 zaměstnáno mezi IT odborníky z kategorie operátoři a obsluha výpočetní techniky, kde jich pracovalo téměř 13 tis. a tvořily dokonce 62 % těchto pracovníků.

IT odborníci podle zaměstnání a nejvyššího dokončeného vzdělání, 2012

IT odborníci podle zaměstnání a nejvyššího dokončeného vzdělání, 2012

Jsou mladší než ostatní zaměstnaní

V roce 2012 bylo mezi IT odborníky zaměstnáno nejvíce osob ve věkové skupině 25–34 let. IT odborníků v této věkové skupině bylo téměř 53 tis. a tvořili 40 % všech IT odborníků. Naopak nejméně jich bylo v nejstarším věku,
tzn. ve věku 55 a více let (9 tis.). Podobné zastoupení jako nejstarší věková kategorie má nejmladší generace, což může souviset s narůstajícími požadavky na znalosti, tzn. jejich delší setrvání v procesu vzdělávání a oddálení nástupu do zaměstnání. Ve srovnání s věkovým složením všech zaměstnaných v ČR lze konstatovat, že IT odborníci jsou podstatně mladší.

IT odborníci v ČR podle věku, 2012

IT odborníci v ČR podle věku, 2012

Více než polovina má VŠ

V roce 2009 bylo mezi IT odborníky poprvé více těch, kteří měli ter­ciární vzdělání, jednalo se o 48 % proti 44 % středoškolsky vzdělaných. Do roku 2012 se zastoupení vysokoškolsky vzdělaných osob v populaci IT odborníků dále zvyšovalo až na 56 % (74 tis.).
Významné jsou rozdíly ve vzdělání IT odborníků podle jednotlivých skupin zaměstnání, což je zapříčiněno rozdílným charakterem práce a tím i jinými požadavky na vzdělání. Ve skupině IT specialisté bylo v roce 2012 zaměstnáno 84 % osob s terciárním vzděláním, a proti tomu mezi IT techniky bylo zaměstnáno ve stejném roce pouze 31 % takto vzdělaných osob.
Pokud se zaměříme na obor, v jakém jsou IT odborníci vzděláni, zjistíme, že dlouhodobě má vzdělání v IT oborech pouze 15 % IT z nich. Převažují vzdělaní v oboru technika a technická řemesla (okolo 45 %).
Více podrobných informací naleznete ZDE.

IT odborníci v ČR podle pohlaví v roce 1993 a 2012

IT odborníci v ČR podle pohlaví v roce 1993 a 2012

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie