Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu?

VYDÁNÍ: 03/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2012 se investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) podílely na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice dvěma procenty. Jednalo se o výrazně nižší podíl než na začátku tisíciletí. Podobně je na tom i zbytek Evropy.

Jestliže v minulosti většina investic směřovala do vybavení informačních a komunikačních technologií (ICT), pak v posledních letech převažují investice do softwaru. Česká republika, ale i Evropa jako celek, výrazně zaostává za Spojenými státy v investicích do vědy a výzkumu (VaV) v této oblasti.
Výše celkových investic do ICT vybavení a softwaru vypovídá o tom, jak se podniky a vládní instituce snaží zavádět moderní informační technologie a systémy a tím zvyšovat svoji konkurenceschopnost a efektivitu.
V roce 2012 dosáhly v České republice investice do těchto technologií a souvisejících služeb 82,4 mld. Kč, přičemž téměř jedna polovina (48 %) směřovala do počítačového a komunikačního vybavení (hardware) a druhá do souvisejících IT služeb (softwaru). Investice do ICT se v roce 2012 podílely 2,14 % na tvorbě HDP a 9,3 % na celkových investicích.

Investice do ICT celkem v České republice v letech 1993 až 2012 (mld. Kč; % HDP)

Investice do ICT celkem v České republice v letech 1993 až 2012 (mld. Kč, % HDP)

Vrchol na přelomu tisíciletí

Investice do ICT dosáhly, a to díky výdajům do ICT vybavení, jak absolutně, tak například i ve vztahu k HDP či celkovým investicím, svých nejvyšších hodnot v letech 2000 a 2001, a to nejen v České republice. Pohybovaly se kolem sta miliard korun a jejich podíl na HDP byl dvakrát vyšší než v roce 2012. Za těmito výdaji stály především obrovské investice do počítačového vybavení, které souvisely s přechodem na nové tisíciletí, tzv. Y2K problémem, a s internetovou bublinou. Připomeňme, že nejen soukromý, ale především veřejný sektor v těchto letech vynaložil nemalé finanční částky na obnovu počítačové a komunikační techniky.
Ve vztahu k HDP byly v těchto letech investice do ICT v České republice nejvyšší v rámci zemí EU. Dokonce tři z deseti investovaných korun do veškerých strojů a zařízení (bez dopravních prostředků) v letech 1999 až 2001 směřovaly právě do ICT vybavení. V následujících letech došlo k jejich výraznému poklesu (během dvou let až na polovinu).

Investice do ICT podle hlavních skupin produktů v roce 2000 a 2012

Investice do ICT podle hlavních skupin produktů v roce 2000 a 2012 (%)

Roste význam investic do softwaru

V rámci investic do ICT v čase roste význam IT služeb (softwaru). Jestliže v roce 2000 se software na celkových investicích do ICT podílel pouze ze čtvrtiny, v roce 2012 už to bylo z 52 %. Stejný trend lze pozorovat u většiny zemí EU. Ve státech, jako jsou Finsko, Švédsko nebo Francie, je tento podíl dokonce vyšší než dvoutřetinový. V roce 2012 investovaly podniky a veřejné instituce v České republice do softwaru 42,6 mld. Kč, tj. v běžných cenách o 10 % (téměř 4 mld. Kč) více než v roce předchozím a dokonce o 70 % více než v roce 2000.
V posledních letech se investice do softwaru podílejí na tvorbě HDP kolem jednoho procenta. Na rozdíl od investic do ICT vybavení je to výrazně méně než ve většině západních a severských zemí Evropy či Spojených státech nebo Japonsku. Například ve Spojených státech dosáhl tento podíl v roce 2011 hodnoty 2,08 % HDP a ve Švédsku dokonce 2,36 %. Na druhou stranu například na Slovensku, jsou investice do softwaru ve vztahu k HDP stále téměř o polovinu nižší než v České republice.

Podíl investic do ICT vybavení na tvorbě HDP ve vybraných zemích v roce 2000 a 2011

Podíl investic do ICT vybavení na tvorbě HDP ve vybraných zemích  v roce 2000 a 2011

Banky investují do softwaru nejvíce

Meziročně vzrostly investice do softwaru nejvíce ve vládním sektoru, a to o jednu pětinu. Je ovšem třeba upozornit, že současné investice v tomto sektoru zdaleka nedosahují rekordní výše z roku 2009. Není žádným překvapením, že ve vztahu k celkovým investicím dlouhodobě nejvíce investují do softwaru finanční instituce.
V posledních deseti letech se investice do softwaru podílely na celkových investicích finančního sektoru v rozmezí 24 až 48 %. V soukromých nefinančních podnicích se tento podíl ve stejném období pohyboval mezi 2,5 a 7 % s tím, že vyšší byl ve firmách pod zahraniční kontrolou. Ve vládním sektoru se pak nacházel mezi 1,5 až 6 %.

Zpoždění za Spojenými státy

Pokud porovnáme výdaje na VaV v podnicích s převažující ekonomickou činností, výrobu ICT nebo poskytování ICT služeb k poměru HDP, nejen Česká republika, ale i Evropa jako celek výrazně zaostává za zeměmi jako jsou Spojené státy, Japonsko nebo Korea. Ze zemí EU v tomto ukazateli drží krok s výše uvedenými státy pouze Finsko a Švédsko. Podniky v ICT sektoru investují v absolutním vyjádření do VaV ve Spojených státech dvakrát tolik jako celá EU a ve vztahu k HDP dokonce 2,6krát. Více k tématu ZDE.

Podniky za VaV v oblasti ICT utratily v roce 2012 téměř 8 mld. Kč

Speciální kategorií v rámci investic jsou výdaje na VaV. Od roku 2014 musí všechny státy EU podle nové metodiky ESA 2010 VaV tzv. kapitalizovat, tj. považovat tyto výdaje za investice. Tímto způsobem budou vstupovat, na rozdíl od minulosti, přímo do tvorby HDP (více na http://bit.ly/1g4yZjV).
V roce 2012 dosáhly podnikové výdaje na VaV v ČR v oblasti ICT téměř 8 mld. Kč, což představovalo 93 % z celkové částky vydané za VaV v oblasti ICT. Od roku 2009 větší část těchto podnikových výdajů tvoří VaV v oblasti vývoje originálního softwaru. Tyto podnikové výdaje do VaV v posledních pěti letech představují přibližně pětinový podíl na celkových výdajích podniků do VaV. V roce 2012 téměř třetina výdajů za provedený VaV v oblasti ICT v podnikatelském sektoru připadla na podniky s převažující ekonomickou činností jinou než výroba ICT nebo poskytování ICT služeb.

Autor: , oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Polovina populace sleduje videa na internetu

ilustrativní fotka

Díky internetu sleduje 4,2 mil. osob v ČR své oblíbené seriály či filmy on-line. Současnému trendu se přizpůsobily všechny větší televizní stanice. Jejich internetové vysílání sleduje 24 % osob starších 16 let. Téměř všechny televizory, které se dnes na trhu nabízejí, jsou již „chytré“. Lidé to však často nevědí, a proto jejich možnosti nevyužívají.

Konkurenceschopnost ČR dlouhodobě pokulhává

ilustrativní obrázek

Podíl Česka na celosvětové hodnotě vývozu se mezi rokem 2013 a 2014 zvýšil. Proti roku 2009 ale zůstal nižší.

Odliv peněz z ČR je jeden z nejsilnějších v Unii

ilustrativní fotka

Od ledna do září loňského roku vytvořila česká ekonomika hrubý domácí produkt ve výši 3,30 bil. Kč v běžných cenách. V podobě finančních prostředků z něho v ČR zůstalo ale jen 3,02 bilionu. Zbytek peněz odešel do zahraničí.

Pohánějí investice ekonomický růst?

Ing. Josef Vlášek

Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.

Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

ilustrativní fotka

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména v období ohraničeném lety 1995–2003.

Investiční aktivita stoupá

Ilustrační foto

Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Od druhé poloviny roku 2013 však došlo k obratu. Investice se každé čtvrtletí zvyšují. Letos kvůli čerpání z evropských fondů rostou i ve vládním sektoru.

České firmy zaostávají ve využívání sociálních sítí

Ilustrační foto

I když mezi roky 2013 a 2014 vzrostl v naší republice počet podniků, které aktivně využívají sociální sítě (tj. mají zde vlastní účet nebo profil), v porovnání s evropskými zeměmi máme co dohánět. V aktivním využívání sociálních sítí zaostávají české podniky za většinou členských zemí Evropské unie. Za námi se v evropském žebříčku umístily jen Rumunsko, Polsko a Lotyšsko.

Homeworking pokulhává, využívání ICT ne

Ilustrativní obrázek

Necelá třetina podniků umožňuje zaměstnancům práci z domova. Pracovníků, kteří tuto možnost využívají alespoň půl dne v týdnu, však není ani deset procent. Co ještě odhalilo šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru a jak jsou na tom české podniky ve srovnání s ostatními zeměmi EU?

Být mladý a nemít cloud je out

Ilustrativní obrázek

Statistici zjistili, že v roce 2014 využilo internetová úložiště 1,3 mil. obyvatel České republiky, tj. 15 % populace. Cloudy využívají více muži (19 %) než ženy (11 %).

„Montovny“ neinovují

ilustrační foto

V Evropské unii se řadíme mezi „mírné inovátory“. V období 2010–2012 inovovala své produkty nebo procesy více než třetina podniků. Nejvíce inovativním odvětvím jsou informační a komunikační činnosti.

Dopady ICT na společnost

Ing. Martin Mana

I když investice a kvalifikované lidské zdroje představují základ pro rozvoj oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), je to teprve efektivní nasazení a využití těchto moderních technologií, které umožňují zvyšování ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. I přes často pronášené proklamace o významu ICT

Kdo je u nás odborníkem na informační technologie

Ilustrační foto

Podle statistik ČSÚ bylo v roce 2012 v České republice zaměstnáno 132 tis. osob na pozici odborníka na informační technologie (IT). Na zaměstnané populaci se podíleli necelými třemi procenty. Typickým IT odborníkem je mladý muž s vysokoškolským vzděláním technického směru.

Programátoři mají nejvyšší mzdy

Ilustrační foto

Podle statistik ČSÚ bylo v roce 2012 v České republice zaměstnáno 132 tis. osob na pozici odborníka na informační technologie (IT). Na zaměstnané populaci se podíleli necelými třemi procenty. Typickým IT odborníkem je mladý muž s vysokoškolským vzděláním technického směru.

Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě

Ilustrační foto

Jednou z nejvýznamnějších komoditních skupin obchodovaných se zahraničím se postupně stalo ICT zboží, jehož se v roce 2012 vyvezlo z ČR za zhruba 450 mld. Kč. To byla více než jedna sedmina celého českého exportu. Česká republika se tak zařadila mezi největší vývozce ICT zboží nejen v Evropě, ale i ve světě.