Oživí ekonomiku výstavba komerčních nemovitostí?

VYDÁNÍ: 03/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Když se řekne realitní trh, napadne téměř každého trh s byty – jejich ceny, úrokové sazby úvěrů na bydlení, dostupnost hypoték. Kromě těchto rezidenčních nemovitostí je tu ještě, a v hodnotě podstatně vyšší, také oblast nemovitostí komerčních. Co se na tomto trhu vlastně odehrává?

Biliony v dvojciferné výši – taková je v ČR hodnota dosud postavených budov a staveb, které nemají charakter bydlení. Hodnotu postavených domů a bytů převyšují více než dvojnásobně. Čistá hodnota investic do budov a staveb, nakumulovaná v čase, činila totiž v závěru roku 2012 po zohlednění odpisů 9,439 bil. Kč, zatímco čistá hodnota investic do domů a bytů 4,475 bil. Kč. Srovnáme-li tato data v hrubém vyjádření, tj. skutečně vynaložené investice bez očištění o odpisy, byla v závěru předloňského roku uvedená proporce ještě výraznější: 15,824 bil. Kč nainvestovaných do budov a staveb proti 7,482 bil. Kč nainvestovaných do domů a bytů. Plyne to z dat národních účtů podle stavu hrubého fixního kapitálu v běžných reprodukčních cenách.

Stavby: 85 % všech investic v ČR

Hodnoty budov a staveb v české ekonomice (s jistým zjednodušením je nazývejme komerčními nemovitostmi), tj. hmotných fixních aktiv ve „stavební“ podobě, je logická. Patří do nich např. všechny dálnice a silnice, mosty a ostatní dopravní infrastruktura. Dále pak i administrativní budovy, logistická centra, nákupní centra, vyjdeme-li jen z pohledu na investice poslední dekády. Avšak mimo stavebních investic tvoří hmotné bohatství ekonomiky i investice strojní (kam vedle strojů patří i dopravní prostředky). Ty sice rostly za roky 1990 až 2012 rychleji (jejich čistá hodnota byla koncem roku 2012 proti roku 1990 vyšší 6,5krát, u dopravních prostředků dokonce 7,3krát), než o kolik stoupla čistá hodnota stavebních investic (v případě domů a bytů 5,8krát, u ostatních budov a staveb 6,3krát). Ale budovy a ostatní stavby participují na celkovém hmotném bohatství v ekonomice (tj. čisté hodnotě hmotných fixních aktiv) více než polovinou (57,5 %), zatímco veškeré strojní investice jen zhruba šestinou (15,2 %). Tyto podíly z roku 2012 se v čase příliš nemění a dominance stavebních investic na celkovém hmotném bohatství je evidentní.

Výstavba komerčních nemovitostí v ČR za roky 2006–2012 (v mld. Kč)

Výstavba komerčních nemovitostí v ČR za roky 2006–2012 (v mld. Kč)

V letech 2006–2012 nejvíce peněz do obchodních center

Jak se podílí výstavba jednotlivých typů budov a staveb na celkové výstavbě komerčních nemovitostí v české ekonomice? Odpověď dávají data o tzv. nebytových budovách sledovaná útvarem statistiky stavebnictví ČSÚ. Zaměřme se na období 2006–2012. Je relativně krátké, ale zajímavé svou konjunkturní fází (zhruba do roku 2008), krizovým propadem v roce 2009, následným oživením a dále ztrátou tempa růstu s vyústěním do recese v roce 2012 a 2013 (pro tento rok však zatím nejsou data k dispozici, rovněž údaje roku 2012 jsou zatím předběžné).
Za toto období vložili investoři nejvíce peněz do výstavby obchodních center. Ta se podílela 28,2 % na celkových 145,6 mld. Kč proinvestovaných za období 2006–2012 v komerčních nemovitostech. Stavěly se za ně nejen budovy pro obchod, ale i administrativní budovy, budovy pro průmysl a skladování, pro dopravu a telekomunikace, hotely a také stavby kulturního a vzdělávacího charakteru.

Hl. m. Praha: 26 % z komerčních staveb v ČR

Komerční nemovitosti jsou podle svého typu regionálně diferencované. Hlavní město Praha, v němž sídlí správní celky celorepublikového charakteru stejně jako centrály velkých nadnárodních i domácích společností a další úřady, dominuje výstavbě administrativních budov (na částce 34,6 mld. Kč investovaných v ČR do výstavby administrativních budov v letech 2006–2012 se investice do těchto nemovitostí v Praze podílely 23,7 mld. Kč, tj.  68,6 %). Přirozená je zřejmě i relativně vysoká proporce u investic do budov sloužících vzdělávání a kultuře vzhledem k tomu, že v Praze je velké množství škol různého typu, muzeí, divadel aj. (z investovaných 23,2 mld. Kč, za něž se v letech 2006–2012 stavěly v ČR budovy pro kulturu a vzdělávání, připadalo v Praze na tyto investice 5,6 mld. Kč, tj. téměř čtvrtina). U ostatních typů komerčních nemovitostí je podíl hl. m. Prahy pod průměrem zjištěným propočtem za všechny její podíly u jednotlivých nemovitostí.

Stavba nákupních center silná i v letech krize

Expanze obchodních řetězců na území ČR byla patrná již v letech před sledovaným obdobím 2006–2012. Během těchto sedmi let však investoři postavili budovy pro obchod za 41,1 mld. Kč. Každoročně v nich tak proinvestovali v průměru šest miliard. Přitom nejvyšší byly tyto investice paradoxně v letech, kdy se české ekonomice nedařilo (v roce 2009 činily 9,2 mld. Kč, v roce 2012 téměř 8,2 mld. Kč). Tato nelogičnost – nízká poptávka domácností za recese neumožňuje generovat obchodníkům očekávanou výši tržeb – zřejmě souvisí s projektovou a další přípravou, která je časově náročná a mohutné investiční záměry tak měli investoři v době, kdy věřili růstu spotřeby domácností a růstu trhu. V roce 2012 byla nákupní střediska budována hlavně mimo Prahu.

Vývoj výstavby vybraných typů komerčních nemovitostí v České republice v letech 2006–2012 (v mld. Kč)

Vývoj výstavby vybraných typů komerčních nemovitostí  v České republice v letech 2006–2012 (v mld. Kč)

Stavby pro průmysl utrpěly recesí

Investice do budov a staveb jsou pro vývoj v odvětví stavebnictví klíčové (výstavba bytů, jak je uvedeno výše, je proti nim pouze poloviční). Pokles stavební produkce, který trvá v ČR již pět let (resp. neroste již šest let za sebou), byl, co se komerčních nemovitostí týká, spojen především se stavbami pro průmysl a skladování. Výstavba logistických center byla výrazně omezena zejména po krizi v roce 2009, kdy útlum ekonomické aktivity i v dalších evropských zemích nepovzbuzoval investory v této oblasti k nové výstavbě. Relativní ukazatel, pokud jde o plochu logistických center, ukazoval v případě ČR také na jistou předimenzovanost. Výstavba nemovitostí pro průmysl a skladování tak utrpěla, co se ztráty dynamiky týká, ze všech sledovaných typů komerčních nemovitostí nejvíce.
Naopak v trendu rostoucí výstavba nemovitostí stavěných pro kulturní a vzdělávací účely ukazuje, že tento typ nemovitostí na ekonomickém cyklu významně nezávisí.

Možné oživení investic

Podle hodnoty jednotlivých typů komerčních nemovitostí vložené investory v daném roce do jejich výstavby je zřejmé, že její tempo bývá z velké části dáno hodnotou několika velkých staveb. V následujících letech lze očekávat stavební investice do těchto typů nemovitostí např. v souvislosti s budováním sítí rychlého internetu mobilními operátory v České republice, jejichž celková hodnota je odhadována na 40 mld. Kč. Další desítky miliard může v úhrnu přidat např. i zamýšlená zástavba pozemků několika pražských vlakových nádraží komerčními nemovitostmi a byty. Vláda počítá s vypsáním tendru na stavby v dopravě ve výši 50 mld. Kč. Všechny tyto investice mohou napomoci k odstranění dlouhotrvající agonie českého stavebnictví dopadající významně na zaměstnanost v tomto odvětví. Je faktem, že především velké stavby mohou přinést oživení chabé investiční aktivity v ČR, která zasáhla především stavební investice.

 

Autor: , vedoucí oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nejvíce se prodávají stavební pozemky

ilustrativní fotka

Na konci loňského roku vydal ČSÚ publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Data za byty, rodinné domy, stavební pozemky a bytové domy dostávají každý měsíc statistici z daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od finančních úřadů.

Staví se i na horách

ilustrativní fotka

Bytová výstavba se v letech 2000 až 2015 nekoncentrovala pouze k ekonomickým centrům. Byty byly dokončovány také v horských či rekreačních oblastech.

Plocha nových nebytových budov by pokryla 190 Strahovských stadionů

Ilustrační foto

V posledních deseti letech se v ČR postavilo tolik nebytových budov, že by svou podlahovou plochou pokryly zhruba 190 Strahovských stadionů. Jelikož se mezi nebytové budovy nepočítají jen výrobní haly či multifunkční centra, stojí za to rozepsat se o nich detailněji.

Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

ilustrativní fotka

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména v období ohraničeném lety 1995–2003.

Pohánějí investice ekonomický růst?

Ing. Josef Vlášek

Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.

Výkon stavebnictví překvapil

Ilustrační foto

Vývoj stavebnictví v Česku dosáhl od roku 2000 vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008 a od té doby až do roku 2013 stále klesal. Teprve rok 2014 přinesl určitý návrat k růstu. Stavební produkce roste i v roce 2015.

Zájem o dřevěné konstrukce domů stoupá

ilustrativní fotka

Rodinné domy jsou stavěny převážně s použitím zděné nosné konstrukce. V roce 2014 byla dokončena desetina rodinných domů s dřevěnou nosnou konstrukcí. U bytových domů má nadpoloviční většinu také zděná nosná konstrukce, podíl montovaných staveb klesá.

Křivka českého HDP zamířila konečně vzhůru

Ilustrační foto

Ekonomika České republiky byla vloni mezikvartálně v plusu už od 2. čtvrtletí. V posledních třech měsících rostla i proti stejnému období předchozího roku, poprvé od 4. čtvrtletí 2011. Celý loňský rok však zůstal „v červeném“.