Při šetření byli důležití lékaři

Po šesti letech, v roce 2013, se uskutečnilo druhé výběrové šetření. Zúčastnily se ho na základě principu dobrovolnosti téměř čtyři stovky praktických lékařů pro dospělé, děti a mládež a pro pacienty z ústavů sociální péče, kteří vyplnili celkem zhruba 9 300 dotazníků. Poté statistici dopočítali data za celkovou populaci ČR.
Aby mohlo být celé šetření úspěšně zrealizováno, bylo nutné předtím věcně vymezit, kdo je zdravotně postiženou osobou a od které úrovně zdravotního postižení (tzv. práh zdravotního postižení) je tento člověk do šetření zahrnut, resp. nezahrnut. Také bylo třeba jasně strukturovat dotazník a přesně specifikovat metodické vysvětlivky k jeho vyplňování.
A jak se vybírali samotní lékaři a jejich pacienti – osoby se zdravotním postižením?  Z každé skupiny lékařů (pro dospělé, děti a mládež a pacienty z ústavů sociální péče) byl proveden výběr adekvátního počtu lékařů, kdy ti z nich, kteří měli větší počet registrovaných pacientů, měli i vyšší pravděpodobnost výběru. Rovněž rozvržení velikosti výběru jednotlivých skupin lékařů bylo provedeno proporčně podle počtu všech registrovaných pacientů (dospělých, dětí a mládeže a počtu lůžek v ústavech sociální péče) a orientačně odhadovaného počtu osob se zdravotním postižením. Nejvyšší počty těchto osob byly zákonitě předpokládány v ústavech sociální péče, zatímco nejnižší pak u praktických lékařů pro děti a mládež.
Výběr pacientů – osob se zdravotním postižením již prováděli samotní lékaři. Postupovali podle metodických pokynů statistiků, tzn. provedli dvoustupňový náhodný výběr v závislosti na konkrétním systému řazení pacientů v kartotéce. Rozhodující byla dvojice počátečních písmen u příjmení pacientů či jejich ročník narození, příp. kombinace obou metod výběru. Každý z lékařů, který se šetření účastnil, mohl vyplnit až 25 dotazníků za osoby se zdravotním postižením. Na tomto místě je nutné poznamenat, že dvojice předem vybraných písmen abecedy pro jednotlivé praktické lékaře korespondovala s rozložením příjmení v celé populaci ČR.