Fluktuace v ČSÚ na historickém minimu

Odborný statistik potřebuje k získání erudice ve své práci v Českém statistickém úřadě i několik roků praxe. Tato skutečnost a také situace na trhu práce ovlivnila míru fluktuace na úřadě. V roce 2013 byla nejnižší od roku 2005.

Zatímco v roce 2008 dosáhla míra fluktuace 19,0 % a z úřadu s průměrným evidenčním počtem zaměstnanců 1 709,9 odešlo 325 pracovníků, v roce 2013 jich odešlo jen 85 z 1 368,5. Míra fluktuace vloni dosáhla 6,2 %.
Podle odborníků z oblasti řízení lidských zdrojů se za zdravou fluktuaci v organizaci považuje hodnota v rozmezí pěti až sedmi procent, což Český statistický úřad beze zbytku splnil. V poslední době odchází jen velmi málo zaměstnanců z vlastního rozhodnutí, a to včetně odchodu do starobního důchodu. Nejvíce lidí odchází z pracovního poměru do tří let od svého nástupu.

Stabilizace zaměstnanců

Vývoj fluktuace ukazuje, že se v posledních třech letech počet zaměstnanců v ČSÚ ustálil. Práce odborného statistika má však svá specifika. Bez dlouholeté odborné statistické praxe nemůže získat potřebné znalosti a jistotu v tom, co dělá. Délka pracovního poměru více než jedné třetiny zaměstnanců trvá do deseti let,  druhé třetiny od deseti do dvaceti let. Déle než dvacet let pracuje v Českém statistickém úřadě více než čtvrtina zaměstnanců.
Z pohledu organizační struktury však bylo v roce 2013 v jednotlivých organizačních skupinách věkové složení zaměstnanců velmi rozdílné.
Služebně nejstarší zaměstnanci pracovali na krajských správách úřadu. Tito pracovníci již léta téměř „nepřesluhují“ a odcházejí do starobního důchodu bezprostředně po vzniku nároku. Jedním z důvodů může být psychická náročnost vykonávané činnosti, a to zejména pak práce tazatele v domácnostech. Naopak služebně nejmladší pracují v ústředí organizace v Praze na Skalce.
Nejvyšší podíl zaměstnanců do třiceti let pracuje v sekcích demografie a sociálních statistik, dále pak makroekonomických a produkčních statistik. Na krajských správách je nejmladších pracovníků nejméně.
Naopak nejvyšší podíl zaměstnanců 61 a víceletých je v sekci produkčních statistik a v útvarech přímo řízených předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou.

Vývoj podílu zaměstnanců podle dosaženého stupně vzdělání v ČSÚ, 2004–2013

Vývoj podílu zaměstnanců podle dosaženého stupně vzdělání v ČSÚ, 2004–2013

Více vysokoškoláků

V průběhu posledních deseti let se vzdělanostní struktura zaměstnanců významně měnila. Vloni poprvé v historii Českého statistického úřadu převýšil podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním podíl pracovníků se středoškolským vzděláním.
Přestože jsou již několik let na pracovní pozice přijímáni zaměstnanci, kteří pro výkon práce splňují předepsaný stupeň vzdělání, počet výjimek ze vzdělání byl stále poměrně vysoký. Proto byla v roce 2011 stanovena nová pravidla, jejichž cílem bylo podstatně snížit výjimky ze vzdělání. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Počet výjimek poklesl, zvýšil se počet studujících při zaměstnání. Studium zatěžuje nejen samotné pracovníky, ale i ČSÚ. Z tohoto pohledu lze tedy možnost dosažení odpovídajícího stupně vzdělání považovat za významný benefit, který úřad svým zaměstnancům poskytuje. Kromě toho pečuje o odborný rozvoj všech zaměstnanců úřadu. Proto je jednou z jeho priorit plán vzdělávání, který odbor personalistiky a mezd připravuje každý rok na základě požadavků managementu. Kurzy pak lektorují jak zaměstnanci ČSÚ, tak externí lektoři. Jednotliví pracovníci jsou rovněž vysíláni na odborné kurzy mimo úřad.
Péče o odborný rozvoj zaměstnanců se vždy považovala za jednu ze silných stránek úřadu. Ovšem hlavní odpovědnost za svůj odborný rozvoj mají pracovníci Českého statistického úřadu sami.