Internetový prodej roste

V roce 2013 vlastnilo počítač a přístup k internetu 67 % domácností. Rozšíření informačních technologií se projevilo také v oblasti maloobchodu, kde se nakupování přes internet stalo novou formou prodeje, která se dynamicky rozvíjí.

Podíl celkových tržeb maloobchodu realizovaných prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby se na maloobchodu bez potravinářského zboží a pohonných hmot mezi roky 2005 a 2012 zvýšil o více než pět procent. Podíl této formy maloobchodního prodeje přitom ve sledovaném období bez výkyvů kontinuálně stoupá.

Prodej rostl i za krize

Internetové obchody jako jedny z mála skupin maloobchodních podniků vykazovaly rostoucí tendence i v obdobích, kdy domácnosti vlivem zhoršené ekonomické situace začaly šetřit, což se projevilo stagnací celkových maloobchodních tržeb (ve stálých cenách). Přestože od roku 2011 dochází k mírnému oživení maloobchodu s nepotravinářským zbožím mimo pohonných hmot, růst celkových tržeb v maloobchodě prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby je výrazně vyšší. Celkové tržby internetového maloobchodu ve stálých cenách se zvýšily od roku 2010 do roku 2013 o téměř 50 procent.

Formy prodeje

ČSÚ ve statistice obchodu zjišťuje a zveřejňuje data rozdělená podle převažující ekonomické činnosti podnikajících subjektů. Mezinárodní odvětvová klasifikace NACE rozlišuje prodej ve specializovaných a nespecializovaných prodejnách podle druhu prodávaného zboží, a pak další formy prodeje bez rozlišení sortimentu. ČSÚ tak má k dispozici informace o objemu tržeb za zboží prodávané v maloobchodě s převahou internetové formy spolu se zásilkovou službou (CZ-NACE 47.91), kde se však jednotlivé druhy prodávaného zboží nerozlišují.

Rychlý rozvoj internetového obchodování nastolil však další otázky, na které statistika členěná pouze podle odvětvového třídění neuměla odpovědět. A to konkrétně, jak se rozvíjí internetové obchodování oddělené od zásilkové služby, jak se rozvíjí u obchodníků se specializovanými i nespecializovanými prodejnami a, v neposlední řadě, jaký druh zboží se přes internet nejvíce prodává.
Protože takové informace dosud chyběly, rozhodl se ČSÚ provést v roce 2012 samostatné šetření zaměřené na zodpovězení těchto otázek. Šetření proběhlo výběrově u podniků odvětvově zatříděných do maloobchodu, kromě prodeje motorových vozidel.
První část šetření byla zaměřena na zjištění, zda obchodníci využívají internetové formy prodeje a jaká část tržeb byla v roce 2011 přes internet realizována. Druhá část šetření měla za cíl zjistit strukturu zboží, které se v České republice touto formou nejvíce prodávalo, případně na jaké skupiny zboží se internetový prodej zaměřoval.
Pro přehlednost byly jednotlivé druhy zboží rozděleny do 11 skupin. Výsledky zjišťování podílu tržeb v internetovém prodeji podle jednotlivých druhů sortimentního zboží nepřinesly žádné překvapivé informace. Nejvíce se, podle očekávání, přes internet prodávaly počítače, mobilní telefony a celkově elektronika a další elektrospotřebiče. Jejich podíl na tržbách byl i vzhledem k jejich ceně největší – dohromady více než 60 %.
Další větší kategorií, i když vzhledem k podstatně nižším cenám jednotlivých výrobků s výrazně nižším podílem, byla kosmetika s 9% podílem internetových tržeb.
Téměř osm procent tržeb tvořilo dohromady také sportovní zboží a výrobky pro kulturní rozhled a zájmovou činnost, kam patří např. knihy, hračky, dárkové a umělecké předměty, hudební nahrávky apod. Nejméně se přes internet prodávaly potraviny, nápoje a tabák a stavební a železářské zboží. Po tomto zboží převládá poptávka v klasických kamenných prodejnách.

Podíl celkových tržeb za maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby na maloobchodě bez potravinářského zboží a pohonných hmot (2005–2012, v %)

Podíl celkových tržeb za maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby na maloobchodě bez potravinářského zboží a pohonných hmot (2005–2012, v %)

Struktura prodejů

Zajímavé je porovnání struktury prodejů jednotlivých druhů zboží přes internet v internetových obchodech, tedy tam, kde tato forma prodeje převládá, a v tzv. „kamenných“ obchodech, kde je tato forma pouze formou doplňkovou. Například prodej počítačů a komunikačního zařízení tvořil v roce 2011 z celkového objemu zboží prodaného přes internet v internetových obchodech 43 % tržeb, zatímco v „kamenných“ obchodech pouze 11 % tržeb z celkových tržeb realizovaných přes internet. Velký podíl měly v těchto obchodech tržby za potřeby pro domácnost (kromě elektrospotřebičů) a také oděvy a obuv, které v internetových obchodech tvořily podstatně nižší část.

Vývoj tržeb ve stálých cenách od roku 2001 (průměr roku 2010 = 100)

Vývoj tržeb ve stálých cenách od roku 2001 (průměr roku 2010 = 100)

Co ukázala analýza ČSÚ

Analýza výsledků tohoto šetření mimo jiné ukázala, že podniky s maloobchodními prodejnami začaly zavádět jako vedlejší formu možnost elektronického objednávání zboží, avšak i obchody s převahou internetového prodeje zřizovaly maloobchodní prodejny nebo prodejní sklady, kde má zákazník možnost si zboží nejen vyzvednout, ale i prohlédnout. Dnes hranice mezi zásilkovým prodejem a prodejem přes internet téměř ne­existuje a i hranice mezi prodejem v kamenných a internetových prodejnách je značně neostrá.
Bylo prokázáno, že internetová forma realizace maloobchodního prodeje tvoří nezanedbatelnou část maloobchodu a předpokládá se, že s postupem rozvoje dalších elektronických forem (např. v rámci sociálních sítí) se bude i nadále rozvíjet a její podíl zvyšovat. U některého sortimentu zboží, zejména potravin a zboží denní potřeby, zřejmě nebude mít nikdy dominantní podíl. Přesto se ukazuje, že i velké obchodní řetězce s převahou prodeje potravin využívají nebo uvažují o zavedení této formy prodeje. Naopak, zejména u sortimentu zboží dlouhodobé potřeby, kde pro rozhodování spotřebitele o koupi konkrétního výrobku rozhodují více technické parametry, je obliba tohoto způsobu nakupování již v současné době vysoká a bude pravděpodobně nadále stoupat. Jen čas ukáže, jak se jednotlivé formy budou vyvíjet a nakolik se budou vzájemně prolínat.
Více údajů o internetovém maloobchodu najdete na www.czso.cz.

Struktura tržeb za zboží realizovaných prostřednictvím internetu (CZ-NACE 47.91, v %)

Struktura tržeb za zboží realizovaných prostřednictvím internetu (CZ-NACE 47.91, v %)

 

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby