Singles tvoří již pětinu domácností jednotlivců

Žijí sami, je jim mezi 20 a 39 lety, jsou většinou svobodní, ekonomicky aktivní a mají vyšší úroveň vzdělání. Že jejich počet stále roste, potvrdily i výsledky posledního sčítání lidu.

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 žilo v České republice 1 214 201 osob samostatně jako jednotlivci v domácnostech. Nejpočetnější skupinu tvořili senioři, specifickou kategorii pak osoby v mladších věkových skupinách, tzv. singles, kterých bylo k 26. 3. 2011 sečteno již více než 300 tisíc.
Vývoj počtu domácností singles má vzrůstající tendenci s velmi dynamickým nárůstem v posledním intercenzálním období. Celkově zastoupení singles přesáhlo v roce 2011 jednu pětinu všech hospodařících domácností jednotlivců.

Změny v 90. letech 20. století

Významný přírůstek souvisí s vyšší dostupností bytů, změnou životního stylu i obecným porevolučním demografickým chováním spojeným s tzv. druhým demografickým přechodem. Česká republika se do tohoto stádia dostala zhruba na počátku 90. let 20. století. Mezi její hlavní projevy patří pokles úrovně plodnosti pod hranici prosté reprodukce, odkládání mateřství do vyššího věku, zvyšování podílu dětí narozených mimo manželství, nárůst různorodosti v životních drahách a formách soužití a s tím spojené stárnutí populace. Na nárůstu počtu singles se do určité míry projevuje i odlišná metodika zařazování osob do domácnosti na základě obvyklého pobytu. Ta totiž napomohla podchycení osob bydlících samostatně mimo místo svého trvalého bydliště.

Zastoupení singles mezi osobami ve stejném věku podle rodinného stavu, 2011

Zastoupení singles mezi osobami ve stejném věku podle rodinného stavu, 2011

Jako singles častěji muži

Jako singles žila v roce 2011 téměř desetina osob ve věku 20–39 let, přičemž od počátku 90. let se jednalo o nárůst o pět procentních bodů. Muži jako singles převažovali nad ženami v celém sledovaném období, přestože se jejich převaha od roku 1991 snižuje. Po rozpadu úplné rodiny ve vyšším věku muži častěji vstupují do domácnosti singles na rozdíl od žen, které spolu s dětmi vytváří neúplnou rodinu osamělé matky s dítětem.
Muži žijící jako singles byli v roce 2011 nejčastěji svobodní (78 %), s nejvyšší frekvencí ve věku 29 let, přičemž s přibývajícím věkem se zvyšovalo zejména zastoupení rozvedených mužů. U žen singles byla zjištěna podobná struktura s dominantním postavením svobodných žen, nicméně rozvedené ženy byly obecně zastoupeny s nižší intenzitou než muži (pouze necelých 10 %).

Vývoj počtu singles v období 1970–2011

Vývoj počtu singles v období 1970–2011

Vzdělání a práce

Z hlediska vzdělanostní úrovně dosahovali singles příznivějších hodnot v porovnání se všemi osobami ve stejném věku. Až téměř o polovinu častěji měly ženy singles vysokoškolské vzdělání ve srovnání s obecným průměrem všech žen ve stejné věkové skupině. Podíl vysokoškolsky vzdělaných singles byl celkově více než pětinový (u žen vyšší), středoškolsky vzdělaných s maturitou více než třetinový a bez maturity čtvrtinový.
Podobné závěry lze učinit i při pohledu na strukturu osob ve věku 20–39 let podle ekonomické aktivity. Osoby žijící jako singles byly v roce 2011 častěji zaměstnané a naopak méně ekonomicky neaktivní.

Struktura osob ve věku 20–39 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání, 2011

Struktura osob ve věku 20–39 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání, 2011

Nájemní bydlení převládá

Významné rozdíly bylo možné pozorovat z hlediska úrovně bydlení. Nejčastěji singles využívali nájemní bydlení (40 %), ve 29 % případů bydleli v bytě v osobním vlastnictví a pouze 15 % žilo v roce 2011 ve vlastním domě, což je téměř o čtvrtinu méně, než je průměr za všechny hospodařící domácnosti v bytech.
Nejvýraznější absolutní i relativní přírůstek byl z důvodu změn vlastnických forem bydlení v závislosti na intenzivním procesu privatizace zaznamenán u bydlení v bytech v osobním vlastnictví. Zatímco v roce 2001 v bytech v osobním vlastnictví žilo pouze 13 % singles, o deset let později se již jednalo o druhý nejfrekventovanější právní důvod užívání bytu.
Singles žili průměrně v bytě o velikosti 68 m2 se třemi obytnými místnostmi. Jednalo se sice obecně o nejmenší obývané byty v porovnání s velikostí bytu ostatních typů domácností, přesto jednotlivci dosahovali nejpříznivějších hodnot počtu osob na byt i obytnou místnost.

Zastoupení singles ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, 2011

Zastoupení singles ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, 2011

Nejvíce singles žije ve velkoměstech

Nejnižší zastoupení singles bylo zaznamenáno v obcích s 500–999 obyvateli, přičemž se zvyšujícím se počtem obyvatel v obci rostla také intenzita osob žijících jako singles. Jejich maximální podíl byl zjištěn ve velkoměstech, kde singles představují až 14 % všech osob v příslušné věkové skupině.
Při odhlédnutí od největších měst byl nejvyšší podíl singles zjištěn v Ústeckém a Karlovarském kraji, zatímco nejnižší zastoupení bylo zaznamenáno v oblastech vnitřní periferie na pomezí Čech a Moravy – v regionech s horší dopravní dostupností, občanskou vybaveností a s vysokou mírou tradiční hodnoty rodiny, tj. s vyšším zastoupením osob v úplných rodinách v mladším věku.

Domácnosti singles

Z důvodu neexistující univerzálně platné definice jsou pro účely analýzy za singles považovány všechny samostatně bydlící osoby ve věku 20–39 let.

 

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů