ČSÚ a předčasné parlamentní volby

Český statistický úřad ze zákona vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb. Vzhledem ke zkráceným lhůtám čeká statistiky, i přes jejich plné nasazení a letité zkušenosti, náročný podzim.

V lednu letošního roku Český statistický úřad úspěšně zpracoval výsledky historicky první přímé volby prezidenta republiky. Za profesionální úspěch a ukázku vysoce kvalitní práce zaměstnanců úřadu lze považovat i skutečnost, že takovýto poprvé realizovaný projekt byl zvládnut velmi hladce a bez jakýchkoliv problémů.
V té době nikdo netušil, že se za několik měsíců budou připravovat volby další – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční na konci října 2013. Jedná se rovněž o unikátní událost, neboť je to poprvé v historii ČR, kdy se na základě Ústavy Poslanecká sněmovna rozpustila a volby následují do šedesáti dnů od jejich vyhlášení.

Rychlá příprava

Tyto parlamentní volby jsou specifické především tím, že obvyklá doba na jejich přípravu je výrazně zkrácena. Standardní příprava na celostátní volby trvá zhruba čtyři měsíce. Je zřejmé, že řadu úkonů bude třeba zvládnout v podstatně kratším čase. V této souvislosti je možné využít zkušenosti z přípravy mimořádných voleb v roce 2009, které se však nekonaly.
ČSÚ již zpracoval upravený harmonogram přípravy voleb, stanovil jasné priority, umožňující zajistit rea­lizaci ne zcela standardního procesu jejich zpracování, a zahájil řadu prací s předstihem. V současné době postupují přípravy podle schváleného harmonogramu, který popisuje všechny úkony den po dni. Je také třeba si uvědomit, že předčasné volby jsou neplánovanou a poměrně významnou položkou rozpočtu, která v případě ČSÚ činí 60,2 mil. Kč. Zahrnuje především osobní a věcné výdaje, které jsou spojeny zejména s pronájmem výpočetní techniky, platbami za licence softwaru a přenosem dat po chráněných komunikačních sítích.
Vzhledem k tomu, že ČSÚ  má se zpracováním volebních výsledků již více než dvacetiletou zkušenost, jsem si jista, že celý proces úřad i jeho spolupracující instituce úspěšně zvládnou i navzdory časové tísni. Není bez zajímavosti, že podobnou úlohu při zpracování výsledků voleb mají z našich sousedů pouze statistické úřady Spolkové republiky Německa a Slovenské republiky. Čeští statistici jsou tak v celoevropském měřítku do určité míry výjimeční.

Naše zodpovědnost

ČSÚ ze zákona zodpovídá za řadu činností spojených s volbami: od přípravy metodiky zpracování výsledků přebíraných od okrskových volebních komisí až po jejich celostátní zpracování a prezentaci na webové stránce www.volby.cz. Patří sem také např. tvorba metodických pokynů pro okrskové volební komise, aktualizace programového vybavení pro sestavení registru kandidátů, zpracování výsledků hlasování a přenos dat a programového vybavení pro jejich prezentaci, zajišťování dodávek výpočetní techniky, telekomunikačních služeb atd. ČSÚ je nakonec tím, kdo předkládá celkové výsledky voleb k projednání Státní volební komisi.
V přípravné fázi školí pracovníci ČSÚ okrskové volební komise jednotlivých obcí. Zároveň musí připravit vlastní kapacity. Jedná se o přibližně 3 500 lidí, z nichž asi jedna třetina jsou zaměstnanci ČSÚ a další jsou většinou představitelé ostatních ústředních orgánů státní správy. Mezi významné aktivity patří zajištění odpovídající techniky a prostor pro zhruba 500 přebíracích míst. Zvláštním přebíracím místem je Ministerstvo zahraničních věcí, kam budou přicházet data z více než stovky volebních okrsků na českých zastupitelských úřadech ve světě.
Před samotnými volbami probíhá několik zátěžových testů a celoplošných zkoušek celého systému. Zátěžové testy prověřují odolnost systému v momentě, kdy do něj ve velmi krátkém časovém úseku vstupuje enormní objem dat za volební okrsky z celé republiky i ze zahraničí. ČSÚ má v současné době i dostatečně velké kapacity pro připojení velkého množství uživatelů na prezentační servery. Nemělo by se tedy nikomu stát, že se k průběžné informaci o zpracovaných volebních okrscích nedostane.
V rámci testování systému je tak prověřována kvalita hardwarového zajištění, funkčnost programového vybavení a bezchybnost zpracování volebních výsledků. Velký důraz je samozřejmě kladen i na bezpečnost celého volebního systému včetně komunikace mezi příslušnými přebíracími místy a centrálním pracovištěm ČSÚ. S testováním souvisí i jistá psychická příprava zaměstnanců úřadu na krizové situace, ke kterým již v minulosti několikrát došlo (výpadky elektrické energie, nutnost přesunu přebíracího místa do záložních prostor atd.).

Nejen ČSÚ

Významnou úlohu v přípravě a rea­lizaci voleb sehrávají i další instituce: Ministerstvo vnitra, krajské úřady či Policie České republiky, která dohlíží na bezpečnost. Důležitá je i role samosprávy. Obce zodpovídají mimo jiné za vedení a aktualizaci voličských seznamů (např. při volbách v roce 2010 bylo zapsáno 8 415 tis. voličů), distribuci hlasovacích lístků, zajištění volebních místností a jmenování okrskových volebních komisí starostou.
Členové téměř 14 900 okrskových volebních komisí z řad zástupců politických stran, případně doplněné starostou obce o další občany, jsou jednou ze záruk veřejné kontroly v procesu zpracování výsledků. Komise musí být nejméně pětičlenné (kromě menších obcí do 300 obyvatel, kde může být komise čtyřčlenná) a její členové skládají slib. Celkový počet členů volebních komisí můžeme zatím pouze odhadovat, ale počítá se přibližně se 120 tisíci lidí.

Den „D“

Volební místnosti se otevřou v pátek 25. října ve 14 hodin a definitivně uzavřou ve dvě hodiny odpoledne následujícího dne. Bezprostředně po sečtení hlasovacích lístků vyhotoví každá okrsková volební komise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis je po podpisu všech členů komise předán na příslušném přebíracím místě ČSÚ. Je-li zápis bezchybný, obdrží zástupci okrskové volební komise potvrzení o převzetí dat a opis výsledku pro případnou další kontrolu. Data jsou pak elektronicky po zabezpečené síti odeslána do centrály ČSÚ a okamžitě zveřejňována. Případný podnět na zpochybnění průběhu voleb může dát každý volič, a to nejpozději do 10 dnů po vyhlášení volebních výsledků Nejvyššímu správnímu soudu (záležitosti kolem registrace kandidátních listin spadají do kompetence krajských soudů). Je obvyklé, že volby také sledují pozorovatelé speciálního výboru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
Stejně jako v minulosti, připraví ČSÚ i při těchto volbách server vyhrazený pro média. Diváci televizních stanic či čtenáři on-line vydání novin tak budou moci sledovat průběh sčítání v přímém přenosu.
České statistiky čeká sice poněkud náročný podzim, ale jsem přesvědčena, že díky zkušenostem a nasazení zaměstnanců úřadu zvládneme přípravu i technické zpracování výsledků parlamentních voleb opět „na jedničku“.

volby do poslanecké sněmovny – důležité termíny

17. 9. 2013    Podání kandidátních listin.
21. 9. 2013    Vytvoření registru kandidátů a volebních stran v ČSÚ.
Doplňování kandidátů a změny jejich pořadí v podaných kandidátních listinách.
Přezkoumání kandidátních listin (přihlášek k registraci).
25. 9. 2013    Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí starostou.
30. 9. 2013    Rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny.
2. 10. 2013    Losování čísel volebních stran.
5. 10. 2013    Jmenování zapisovatele okrskové volební komise starostou.
10. 10. 2013    Delegování zástupců kandidujících subjektů do okrskových volebních komisí.
Oznámení o době a místu konání voleb starostou.
14. 10. 2013    Dodatečná registrace kandidátních listin po rozhodnutí soudu.
15. 10. 2013    První zasedání okrskové volební komise.
22. 10. 2013    Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů.
23. 10. 2013    Odstupování a odvolávání kandidátů (do 14 hod.).
25.–26. 10. 2013 Hlasování ve volebních místnostech (pátek 14–22 hod., so­­bota 8–14 hod.).