Přehled událostí z Českého statistického úřadu

Ve dnech 3.–5. září se uskutečnilo v německém Wiesbadenu zrcadlové srovnání dat statistiky zahraničního obchodu zbožím v rámci projektu „Eurostat Harmonising Methods to Improve Quality in Intra-EU Trade Statistics“.

Konzultace k zrcadlovému srovnání dat

Ve dnech 3.–5. září se uskutečnilo v německém Wiesbadenu zrcadlové srovnání dat statistiky zahraničního obchodu zbožím v rámci projektu „Eurostat Harmonising Methods to Improve Quality in Intra-EU Trade Statistics“.
Statistici porovnávali vývozní a dovozní data České republiky a Německa za rok 2012 podle metodiky partnerské země. Postupně, až do podrobností jednotlivých položek kombinované nomenklatury, prověřovali jejich největší rozdíly.
Spolupráce s německými experty přispívá k redukci chyb ve vykazování a následně ke zvýšení kvality dat statistiky zahraničního obchodu s nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky.
Důležitým prvkem jednání byla také diskuse k aktuálním tématům, která řeší Evropská unie v oblasti zahraničního obchodu.

Setkání lídrů českého stavebnictví

Koncem srpna se v Praze sešli lídři českého stavebnictví.
Jejich setkání upořádaly analytické společnosti CEEC Research a KPMG Česká republika.
Na setkání ředitelů stovky největších stavebních společností (např. Eurovia, Metrostav, Skanska, Strabag, OHL ŽS, Hochtief, Swietelsky, SMP CZ) se diskutovalo o strategické vizi pro dlouhodobý rozvoj českého stavebnictví v letech 2013–2020.
Kromě významných představitelů českého stavebnictví se diskuse v panelu odborníků zúčastnili také ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cienciala, ministr dopravy ČR Zdeněk Žák, bývalí ministři Martin Kuba a Zbyněk Stanjura, děkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického Petr Moos a další.
Za Český statistický úřad byli přítomni vrchní ředitel sekce produkčních statistik Josef Vlášek a vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Petra Cuřínová.

Jednání českých a slovenských statistiků

V rámci dlouhodobé spolupráce českého a slovenského statistického úřadu se ve dnech 21.–22. června v Českém statistickém úřadu v Praze uskutečnilo bilaterální jednání mezi experty na bilancování komoditních toků.
Pracovníci odboru národních účtů prezentovali slovenským kolegům na reálných datech postup při bilancování tabulek dodávek a užití, které se v Českém statistickém úřadu standardně využívají k propočtu hrubého domácího produktu v běžných i stálých cenách.

Konference: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny

Ve dnech 19.–21. září 2013 se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskuteční již 7. ročník konference Mezinárodní statisticko-ekonomické dny.Zúčastní se jí odborníci z České republiky a evropských i mimoevropských zemí, kteří přihlásili 161 příspěvků nejen z oblasti statistiky a ekonomie.
Široký prostor dostanou na akci také odborníci z managementu a rovněž demografové. Organizátoři pamatují i na mladé statistiky a demografy. Proto jim věnovali vlastní samostatnou sekci.
Odborníky z Českého statistického úřadu bude zastupovat vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik Marek Rojíček. Vystoupí s příspěvkem „Dopady globalizace na obchodní toky – zkušenosti České republiky“.

Stáří spojuje 2013

Mezinárodní konference „Stáří spojuje 2013“ je plánována na 7. a 8. října 2013. Uskuteční se na Magistrátu hlavního města Prahy.
Akce je z řady každoročních konferencí, které se zabývají komunitními integrovanými a podpůrnými sociálními a zdravotně sociálními službami. V rámci přednášek budou porovnávány nejnovější poznatky českých i zahraničních expertů s monitoringem regionu Prahy. Jejich pozornost bude věnována mimo jiné péči v rodině a mezigeneračním vztahům. Na konferenci vystoupí odborníci, pracovníci veřejné správy a regionální politici.

ČSÚ vydal novou makroekonomickou analýzu

Pravidelná publikace ČSÚ s názvem „Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v České republice“ se v rozboru roku 2012 zaměřuje na jeho výsledky sledované ve středně a dlouhodobém časovém horizontu. Obsahem analýzy jsou kapitoly zařazované pravidelně i témata nová či zařazovaná příležitostně. Téměř ve všech je pak zvláštní pozornost věnována pokrizovému období v ČR, tedy vývoji po roce 2009. S ohledem na dostupnost dat jsou zpracována i mezinárodní srovnání.

Očekávané události v ČSÚ

V polovině září zavítají do ústředí ČSÚ statistici ze Slovenska. S českými protějšky budou projednávat pilotní kolo Peer Review ve Slovenském statistickém úřadu, rozvojové projekty, výstupy a prezentace výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. Slovenskou stranu povede generální ředitelka sekce poskytování statistických produktů a služeb Oľga Dzianová, českou ředitelka odboru informačních služeb Petra Kuncová.
Další zářijovou mezinárodní akcí bude schůzka projektového týmu k vytvoření evropské socio-ekonomické klasifikace ESSnet ESeG (ESSnet on the Harmonisation and Implementation of European Socioeconomic Classification ESeC – sociální stratifikace dle vykonávaných zaměstnání). Podle ředitele odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Dalibora Holého se připravuje testování navržených prototypů. Jednání se zúčastní zástupci z francouzského (INSEE), z italského (ISTAT) a z maďarského statistického úřadu (KSH) a také z Eurostatu.
Koncem září navštíví Český statistický úřad v Praze skupina viet­namských expertů z Ministerstva průmyslu a obchodu Vietnamu a zástupce organizace Vietnam National Coal Le Van Cong. Cílem pracovní návštěvy vietnamských odborníků bude konzultace na téma metody sběru, kalkulace a analýzy statistických ukazatelů v oblasti průmyslu a obchodu.

Úspěšné tiskové konference

V letních měsících pořádal ČSÚ dvě tiskové konference. Na první z nich představila demografka ČSÚ Michaela Němečková výsledky „Projekce obyvatelstva ČR 2013–2100“. Projekce byla, jako obvykle, zpracována ve třech variantách. Podle  výsledků všech va­riant dojde ke snížení počtu obyvatel ČR a k jejich stárnutí. Budoucí úbytek by mohla zvrátit pouze vysoká a stabilní plodnost, ani výraznější migrace nebude sama schopna tyto trendy zvrátit. Více informací najdete na str. 34–35.
Na další tiskové konferenci „2012: Rok recese české ekonomiky“ analytička ČSÚ Drahomíra Dubská prezentovala výsledky vývoje české ekonomiky za posledních deset let a zejména v pokrizovém období. Obě tiskové konference měly velký mediální ohlas. Více ZDE (projekce), ZDE (recese).

Statistici v krajích oslovují zemědělce

Tazatelé krajských správ ČSÚ navštíví od 10. září do 15. listopadu přes dva tisíce menších zemědělských subjektů. Jde o součást Strukturálního šetření v zemědělství 2013 (FSS 2013), které ve všech státech Evropské unie zjišťuje údaje o zemědělských podnicích. Dalším, téměř deseti tisícům zemědělských subjektů, zasílají krajské správy ČSÚ formuláře k vyplnění do jejich datových schránek nebo poštou.
Pracovníci ČSÚ v krajích zajišťují výběr a proškolení tazatelů, informování starostů dotčených obcí, zodpovídání dotazů, urgence, ale i převedení zjištěných údajů do elektronické podoby, pokud nebyl využit přímo elektronický výkaz. Výsledky strukturálních šetření (poslední bylo v roce 2010) jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ. Kromě plánování zemědělské politiky se získané údaje díky jednotné metodice také používají  pro srovnání v rámci Evropské unie. Více ZDE.

Světové setkání demografů

V jihokorejském Busanu se ve dnech 26.–31. srpna konal již 17. ročník Mezinárodní populační konference. Jedná se o největší celosvětové setkání demografů, které se koná jednou za čtyři roky.
Na akci se představilo více než 2 500 autorů a spoluautorů konferenčních příspěvků a posterů, nechyběli ani odborníci z České republiky.
Vysokému počtu účastníků odpovídal také velmi rozsáhlý program. Během šesti dnů se konalo přes tři sta tematických vědeckých sekcí a pět bloků posterových prezentací. Nechyběly ani tréninkové workshopy a prezentace jednotlivých statistických a demografických pracovišť.

Vzniká příhraniční harmonizovaná databanka

Na Krajském úřadu v Českých Budějovicích se uskutečnila konference k přeshraničnímu projektu ERRAM CZ-AT. Jejím záměrem bylo seznámit účastníky s cíli projektu, představit rozpracované výstupy, zejména přípravu příhraniční harmonizované databanky. Při její tvorbě se využijí zkušenosti ze zpracování modelu rastrové územní analýzy Dolního Rakouska v síti čtverců 1×1 km. Jedním z důležitých partnerů projektu je ČSÚ, který v této čtvercové síti připravuje zpracování vybraných údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Jan Honner z odboru informačních služeb sdělil, že první výsledky budou k dispozici ještě letos. V České republice jsou do Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika zapojeny kraje Jihočeský a Jihomoravský, na rakouské straně spolková země Dolní Rakousko. Více ZDE.

Stážisté mezi statistiky

V prvních prázdninových týdnech absolvovali stáž na Krajské správě Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem studenti z tamější Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Tím došlo k završení úspěšného druhého ročníku studentských stáží, které vznikly v rámci projektu NetRegio Výzkumného centra konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů (VYCERRO). Letos se v období od března do července uskutečnily celkem čtyři stáže. Účastnili se jich studenti z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP a katedry regionálního a lokálního rozvoje Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Zatímco vloni absolvovalo odbornou stáž pouze sedm studentů, letos jich bylo již třináct. Hlavním cílem studentských stáží je prohloubit vazby mezi výzkumnými centry regionálního rozvoje a posílit sítě vztahů mezi prostředím výzkumů inovativních konceptů rozvoje územních jednotek. ČSÚ je jedním z partnerů projektu.

Studenty statistika zaujala

Koncem června navštívili Krajskou správu ČSÚ v Hradci Králové studenti 3. ročníku Střední školy služeb, obchodu a gastronomie z Hradce Králové. Věra Varmužová, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů, jim vysvětlila postavení a úlohu úřadu v systému státní správy a ukázala výstupy a zdroje dat a informací, které poskytuje internetový portál ČSÚ a které mohou využívat jak při svém studiu, tak i v budoucí praxi. Seznámila je s publikační činností úřadu, s plakáty z Minisčítání 2012 a nakonec prověřila jejich znalosti o Královéhradeckém kraji kvízem. Prostor na své otázky dostali i studenti a jejich vyu­čující Jaroslava Bujárková. Nejvíce dotazů padlo na údaje o volbách, metodiku jejich zpracování a nakonec i na vyhledávání výsledků na portálu www.volby.cz. Zájímali se také o informace o sňatcích z demografické statistiky. Někteří projevili ochotu účastnit se statistického zjišťování pro statistiku rodinných účtů.

Setkání odborníků

V polovině srpna se na půdě Okresní hospodářské komory v Mostě uskutečnil již třetí a zároveň poslední workshop odborníků v rámci projektu Česko-saský příhraniční hospodářský prostor – nové výzvy. Jeho cílem je poskytnout tvůrcům regionálních politik, obcím, ale i širší veřejnosti pravidelné a přehledné informace o hospodářské situaci v české i saské části Euroregionu Krušnohoří a přispět tak k podpoře podnikání na obou stranách hranic. Jednání se zúčastnili i zástupci Českého statistického úřadu – Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky a Monika Raušerová, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem.

Volby do zastupitelstev

Dne 20. července 2013 se uskutečnily nové volby do zastupitelstev celkem dvanácti obcí. Jednalo se vesměs o obce s jedním volebním okrskem z krajů Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Královéhradeckého a Jihomoravského. Volby se zde konaly převážně z důvodu rozpadu dosavadního zastupitelstva nebo snížení počtu jeho členů pod zákonem stanovenou hranicí (minimální  je pět osob).
Průběh i výsledky voleb včetně kandidátních listin byly zveřejněny již 21. července na www.volby.cz.

O zemědělství, lesnictví a životním prostředí

Na začátku léta se sešli zástupci oddělení informačních služeb krajských správ ČSÚ Ústí nad Labem a České Budějovice s pracovníky z odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí. Jednalo se již o páté pracovní setkání, které se tentokrát uskutečnilo na KS ČSÚ v Ústí nad Labem, která zodpovídá za data v oblasti životního prostředí, zatímco v Českých Budějovicích mají na starosti oblast zemědělství a lesnictví. Hlavním bodem jednání byly regionální výstupy v letošním roce a v následujících letech. Statistici diskutovali o přípravě strukturálního šetření v zemědělství (FSS 2013), které se uskuteční letos na podzim. První souhrnné výsledky budou zveřejněny na veletrhu Země živitelka v létě 2014, který se každým rokem koná v Českých Budějovicích.