Vliv kurzů na ceny zahraničního obchodu

Pokud česká koruna v úhrnu proti zahraničním měnám posiluje, působí na snížení cen v zahraničním obchodě. Pokud oslabuje, ceny mají tendenci růst. ČSÚ proto počítá meziroční indexy zahraničního obchodu tak, že je očišťuje o kurzové vlivy.

Statistici přepočítávají ceny v cizích měnách, které byly vykázány za aktuální měsíc,  na české koruny kurzem stejného měsíce minulého roku. Spolu s cenami vykazovanými v českých korunách vstupují do výpočtu váženého průměru. Tento kurzově očištěný bazický cenový index je vztažen k neočištěnému bazickému cenovému indexu stejného měsíce minulého roku. Tím je spočten meziroční očištěný cenový index. Rozdíly mezi očištěnými a neočištěnými cenovými indexy přitom mohou být značné.
Použitá metoda z řady praktických důvodů neumožňuje 100% kurzové očištění, protože všechny realizace v cizích měnách nejsou v cizích měnách vykazovány. Tento podíl činí do 30 %. Z uvedeného vyplývá, že při plném kurzovém očištění by se rozdíly mezi publikovanými cenovými indexy a kurzově očištěnými cenovými indexy pravděpodobně dále zvětšovaly.

Vývozní ceny

Vývozní ceny

Kurzové vlivy

•    Z grafu můžeme lehce vyčíst, že rozdíl mezi publikovanými a kurzově očištěnými cenovými indexy představuje kurzové vlivy.
•    Za zmínku stojí skutečnost, že největší kurzové vlivy na indexy cen zahraničního obchodu mají euro a dolar.
•    Kurzově očištěné cenové indexy odstraňují vliv všech vykázaných cizích měn v indexu cen zahraničního obchodu.

Dovozní ceny

Dovozní ceny

Posilování Koruny

•    Z grafického vyjádření zjistíme, že v období březen až červen 2011 koruna výrazně posilovala. Proto se tempo růstu cen snižovalo. Potvrzuje se fakt, že z důvodu posilování koruny mají ceny tendenci klesat.
•    Ve zmiňovaném období jsou kurzově očištěné cenové indexy dovozu výrazně vyšší, protože nezahrnují kurzové vlivy. Naopak publikované cenové indexy dovozu jsou nižší než očištěné, protože kurzové vlivy zahrnují.

Vývoj měsíčních kurzů

Vývoj měsíčních kurzů

Vývoj kurzů koruny vůči euru a dolaru

•    Graf znázorňuje vývoj meziročních měsíčních kurzů koruny vůči euru a koruny vůči dolaru v procentech.
•    Na grafickém znázornění je patrné procentní oslabení a posílení koruny k euru a dolaru.
•    Pokud koruna posiluje, ostatní měny jsou levnější, vyjádření v procentech je záporné.
•    Všimněte si výrazného posilování koruny v období březen až červen 2011.

Směnné relace

Směnné relace

Směnné relace

•    Co vlastně vyjadřují směnné relace? Jedná se o podíly indexů cen vývozu a dovozu.
•    Letos v březnu se kurzové vlivy působící na směnné relace vzájemně vyrušily. Na grafu je dobře patrné, že publikované a očištěné směnné relace byly shodné.
•    V důsledku kurzových vlivů jsou od dubna 2013 publikované směnné relace vyšší než očištěné směnné relace.
•    Směnné relace, které publikuje Český statistický úřad, zahrnují kurzové vlivy.

Směnné relace a směnné relace s vyloučením minerálních paliv

Směnné relace a směnné relace s vyloučením minerálních paliv

Jak působí pokles cen minerálních paliv

•    Zajímavé je, že směnné relace minerálních paliv zvyšují od února 2013 celkové směnné relace.
•    Věděli jste, že pokles cen minerálních paliv působí na pokles dovozních cen a tím zvyšuje celkové směnné relace?
•    Nezapomeňme, že dolar je hlavním kurzovým vlivem v cenách minerálních paliv.
•    Mějme na paměti, že pokud koruna posiluje, přispívá ke snížení cen minerálních paliv.