Singles tvoří již pětinu domácností jednotlivců

VYDÁNÍ: 05/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Žijí sami, je jim mezi 20 a 39 lety, jsou většinou svobodní, ekonomicky aktivní a mají vyšší úroveň vzdělání. Že jejich počet stále roste, potvrdily i výsledky posledního sčítání lidu.

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 žilo v České republice 1 214 201 osob samostatně jako jednotlivci v domácnostech. Nejpočetnější skupinu tvořili senioři, specifickou kategorii pak osoby v mladších věkových skupinách, tzv. singles, kterých bylo k 26. 3. 2011 sečteno již více než 300 tisíc.
Vývoj počtu domácností singles má vzrůstající tendenci s velmi dynamickým nárůstem v posledním intercenzálním období. Celkově zastoupení singles přesáhlo v roce 2011 jednu pětinu všech hospodařících domácností jednotlivců.

Změny v 90. letech 20. století

Významný přírůstek souvisí s vyšší dostupností bytů, změnou životního stylu i obecným porevolučním demografickým chováním spojeným s tzv. druhým demografickým přechodem. Česká republika se do tohoto stádia dostala zhruba na počátku 90. let 20. století. Mezi její hlavní projevy patří pokles úrovně plodnosti pod hranici prosté reprodukce, odkládání mateřství do vyššího věku, zvyšování podílu dětí narozených mimo manželství, nárůst různorodosti v životních drahách a formách soužití a s tím spojené stárnutí populace. Na nárůstu počtu singles se do určité míry projevuje i odlišná metodika zařazování osob do domácnosti na základě obvyklého pobytu. Ta totiž napomohla podchycení osob bydlících samostatně mimo místo svého trvalého bydliště.

Zastoupení singles mezi osobami ve stejném věku podle rodinného stavu, 2011

Zastoupení singles mezi osobami ve stejném věku podle rodinného stavu, 2011

Jako singles častěji muži

Jako singles žila v roce 2011 téměř desetina osob ve věku 20–39 let, přičemž od počátku 90. let se jednalo o nárůst o pět procentních bodů. Muži jako singles převažovali nad ženami v celém sledovaném období, přestože se jejich převaha od roku 1991 snižuje. Po rozpadu úplné rodiny ve vyšším věku muži častěji vstupují do domácnosti singles na rozdíl od žen, které spolu s dětmi vytváří neúplnou rodinu osamělé matky s dítětem.
Muži žijící jako singles byli v roce 2011 nejčastěji svobodní (78 %), s nejvyšší frekvencí ve věku 29 let, přičemž s přibývajícím věkem se zvyšovalo zejména zastoupení rozvedených mužů. U žen singles byla zjištěna podobná struktura s dominantním postavením svobodných žen, nicméně rozvedené ženy byly obecně zastoupeny s nižší intenzitou než muži (pouze necelých 10 %).

Vývoj počtu singles v období 1970–2011

Vývoj počtu singles v období 1970–2011

Vzdělání a práce

Z hlediska vzdělanostní úrovně dosahovali singles příznivějších hodnot v porovnání se všemi osobami ve stejném věku. Až téměř o polovinu častěji měly ženy singles vysokoškolské vzdělání ve srovnání s obecným průměrem všech žen ve stejné věkové skupině. Podíl vysokoškolsky vzdělaných singles byl celkově více než pětinový (u žen vyšší), středoškolsky vzdělaných s maturitou více než třetinový a bez maturity čtvrtinový.
Podobné závěry lze učinit i při pohledu na strukturu osob ve věku 20–39 let podle ekonomické aktivity. Osoby žijící jako singles byly v roce 2011 častěji zaměstnané a naopak méně ekonomicky neaktivní.

Struktura osob ve věku 20–39 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání, 2011

Struktura osob ve věku 20–39 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání, 2011

Nájemní bydlení převládá

Významné rozdíly bylo možné pozorovat z hlediska úrovně bydlení. Nejčastěji singles využívali nájemní bydlení (40 %), ve 29 % případů bydleli v bytě v osobním vlastnictví a pouze 15 % žilo v roce 2011 ve vlastním domě, což je téměř o čtvrtinu méně, než je průměr za všechny hospodařící domácnosti v bytech.
Nejvýraznější absolutní i relativní přírůstek byl z důvodu změn vlastnických forem bydlení v závislosti na intenzivním procesu privatizace zaznamenán u bydlení v bytech v osobním vlastnictví. Zatímco v roce 2001 v bytech v osobním vlastnictví žilo pouze 13 % singles, o deset let později se již jednalo o druhý nejfrekventovanější právní důvod užívání bytu.
Singles žili průměrně v bytě o velikosti 68 m2 se třemi obytnými místnostmi. Jednalo se sice obecně o nejmenší obývané byty v porovnání s velikostí bytu ostatních typů domácností, přesto jednotlivci dosahovali nejpříznivějších hodnot počtu osob na byt i obytnou místnost.

Zastoupení singles ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, 2011

Zastoupení singles ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností, 2011

Nejvíce singles žije ve velkoměstech

Nejnižší zastoupení singles bylo zaznamenáno v obcích s 500–999 obyvateli, přičemž se zvyšujícím se počtem obyvatel v obci rostla také intenzita osob žijících jako singles. Jejich maximální podíl byl zjištěn ve velkoměstech, kde singles představují až 14 % všech osob v příslušné věkové skupině.
Při odhlédnutí od největších měst byl nejvyšší podíl singles zjištěn v Ústeckém a Karlovarském kraji, zatímco nejnižší zastoupení bylo zaznamenáno v oblastech vnitřní periferie na pomezí Čech a Moravy – v regionech s horší dopravní dostupností, občanskou vybaveností a s vysokou mírou tradiční hodnoty rodiny, tj. s vyšším zastoupením osob v úplných rodinách v mladším věku.

Domácnosti singles

Z důvodu neexistující univerzálně platné definice jsou pro účely analýzy za singles považovány všechny samostatně bydlící osoby ve věku 20–39 let.

 

Autor: , Oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Babičko, dědečku, už vám přišel důchod?

ilustrativní fotka

Šestina lidí starších 60 let má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zkušenost s některou z forem zneužívání. S tím, jak se zvyšuje zastoupení starších osob v populaci, poroste i počet těch, kteří budou v seniorském věku muset čelit nějaké formě násilí.

Vývoj indexů cen nových bytů v Praze nepřekvapuje, ceny rostou

ilustrativní fotka

Ceny nových bytů v Praze sleduje ČSÚ již přes deset let. Poprvé je začal zveřejňovat v polovině června 2011. Úřad pravidelně publikuje index čtvrtletně 75. den po skončení kalendářního období.

Vícečetných porodů je již méně

ilustrativní fotka

Až do poloviny 90. let minulého století počet porodů, při kterém přišly na svět dvě či více dětí, v podstatě kopíroval trend vývoje celkového počtu porodů. V letech 1995 až 1999 jich však výrazně přibylo a v roce 2010 jich bylo nejvíce. Od té doby jejich počet z důvodů změn legislativy zase klesá.

Čeští senioři milují laciné cestování

ilustrativní fotka

Podle aktuálních statistik Eurostatu celkem 24 % procestovaných nocí všech Češek a Čechů tvořily v roce 2014 noclehy osob starších 65 let. Tato skutečnost zařadila Českou republiku na začátek žebříčku, na třetí místo těsně za Francii a Kypr.

V České republice přibývá pracujících seniorů

ilustrativní obrázek

Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. seniorů.

Co ovlivňuje výši platů? Pohlaví a dobrý obor

Mgr. Dalibor Holý

Máloco se v naší zemi za posledních 25 let tak proměnilo jako odměňování za práci.

Co kraj, to jiný demografický mrav

ilustrativní obrázek

V Ústeckém a Karlovarském kraji je nejvyšší počet umělých přerušení těhotenství na jednu ženu. Ve Středočeském kraji mají aktuálně ženy nejvíce potomků. Ve Zlínském kraji se zase děti rodí nejčastěji do manželství. V Praze začínají ženy s rodičovstvím nejpozději.

Přibývá mladších ženichů a vzdělanějších nevěst

ilustrační foto

Rodinné chování české populace se změnilo. Kromě načasování a formy partnerského života došlo také ke změně ve výběru partnera z hlediska věkové a vzdělanostní podobnosti. Častěji se vyskytují případy, kdy je ženich mladší než nevěsta, která je zase oproti minulosti vzdělanější.

Stárnutí se nevyhneme

ilustrační foto

Po celou druhou polovinu 21. století bude v České republice žít 2,5krát více seniorů než dětí. Tomu nezabrání ani masivnější migrace ani o něco vyšší úroveň plodnosti.

Narozených dětí zatím více nebude

Ilustrační foto

V roce 2013 se po osmi letech vrátila Česká republika v bilanci přirozené měny do záporných čísel. Počet živě narozených byl o 2 409 nižší než počet zemřelých. Je velmi pravděpodobné, že tato situace přetrvá minimálně po několik dalších desetiletí. To ostatně prokázala i projekce obyvatelstva, kterou vloni vypracoval ČSÚ.

Propopulační politika by měla být načasovaná

Demograf a vysokoškolský pedagog Tomáš Fiala se zamýšlí nad přínosy regionálních populačních prognóz, které začátkem letošního roku vydal Český statistický úřad. Vysvětluje, jakou roli u nás sehrála propopulační politika v 70. letech a jak se změnila zahraniční migrace.

Statistika potratů zrcadlí společenské změny

statistika potratů

Ještě na konci 80. let bylo v České republice hlavní metodou plánovaného rodičovství umělé přerušení těhotenství. V době historicky nejvyšší potratovosti končilo téměř každé druhé těhotenství potratem. Dnes tak končí zhruba každé čtvrté. Narůstá však zastoupení spontánních potratů.

„Husákovy“ versus „Havlovy děti“

graf živě narozených děti v letech 1969 -2012

Disproporce ve velikosti generací je jednou z příčin, proč je míra nezaměstnanosti v České republice jednou z nejnižších v Evropské unii. A patrně tak ještě dlouho zůstane.