Přibývá mladších ženichů a vzdělanějších nevěst

Rodinné chování české populace se změnilo. Kromě načasování a formy partnerského života došlo také ke změně ve výběru partnera z hlediska věkové a vzdělanostní podobnosti. Častěji se vyskytují případy, kdy je ženich mladší než nevěsta, která je zase oproti minulosti vzdělanější.

Časový vývoj výběru partnera z hlediska věku a vzdělání je možné sledovat u snoubenců, kteří vstupují do manželského svazku. Již od 70. let minulého století přes polovinu sňatků uzavírají snoubenci se stejným vzděláním. Z pohledu vzdělanostní podobnosti tedy ke změně nedochází.

Převážily sňatky se vzdělanějšími nevěstami

Postupně se však mění struktura sňatků, kde jeden z partnerů má vyšší vzdělání. Zatímco na konci 70. let měl ženich častěji vyšší vzdělání než nevěsta (25 % ze všech sňatků v roce 1976), do roku 2012 převážily sňatky snoubenců, kde nevěsta měla vyšší vzdělání (29 % ze všech sňatků oproti 19 % v roce 1976). Tento trend souvisí se změnami ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva. Ačkoliv u mužů i u žen dochází k nárůstu zastoupení lidí s vyšším vzděláním, zejména vysokoškolským, u žen je tato změna výraznější. Absolventek vysokých škol je více než absolventů. Tento nepoměr se časem zvětšuje, což ovlivňuje vzdělanostní homogamii u vysokoškolsky vzdělaných, zejména u mužů. Zatímco si více než polovina vysokoškolaček stabilně bere vysokoškoláky, v opačném případě dochází ke změně. Od 90. let došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu zastoupení ženichů, jejichž nevěsta má také vysokoškolské vzdělání (z 37 % v roce 1993 na 68 % v roce 2012).  Pokud má jeden z partnerů vyšší vzdělání, v naprosté většině případů je to pouze o jeden stupeň (86 % ze sňatků v roce 2012, při kterých snoubenci neměli stejné vzdělání).

Sňatky podle vzdělanostního rozdílu snoubenců v ČR, 1976-2012

Sňatky podle věkového rozdílu snoubenců v ČR, 1993–2012 (v %)

Stejně starých snoubenců ubylo

Z hlediska vzájemného věku snoubenců dlouhodobě převládají sňatky, kdy ženich je starší než nevěsta alespoň o dva roky (více než polovina sňatků). Sňatky podobně starých snoubenců (věkový rozdíl do jednoho roku) v roce 2012 představovaly 29 % všech sňatků, což bylo téměř o pět procentních bodů méně než v roce 1993. Naopak se stále častěji vyskytují případy, kdy je ženich mladší než nevěsta (17 % sňatků v roce 2012 oproti 12 % v roce 1993).
Z hlediska velikosti věkového rozdílu mezi partnery nejvíce sňatků uzavírají páry, ve kterých je muž starší o dva až pět let, ale zastoupení těchto párů se od roku 1993 mírně snížilo (z 36 % na 30 % v roce 2012). Stejně rychle (o 14 %) mezi sledovanými roky pokleslo i zastoupení podobně starých snoubenců. U všech ostatních kategorií velikosti věkového rozdílu naopak došlo k nárůstu jejich podílu na celkovém počtu sňatků.
Největší nárůst byl zaznamenán u výraznějších věkových rozdílů. U sňatků párů, ve kterých byl muž mladší o 10 let a více a o 6–9 let, došlo mezi roky 1993 a 2012 k nárůstu o 70 %, resp. 63 %. Jsou to však stále velmi vzácné případy, které v roce 2012 tvořily 1,5 %, resp. 3,4 % všech sňatků.
K výraznějšímu nárůstu podílu došlo i u párů, kde byl muž starší než nevěsta o deset a více let (o 37 %). V roce 2012 tyto sňatky představovaly z celkového počtu jednu desetinu.

Manželské páry a nesezdaná soužití podle věkové a vzdělanostní podobnosti, 2011

Manželské páry a nesezdaná soužití podle věkové a vzdělanostní podobnosti, 2011

Odkládáním sňatků se zvyšuje věkový rozdíl

Jak u mužů, tak u žen s věkem narůstá podíl sňatků s mladším partnerem nebo partnerkou a zároveň se také zvyšuje průměrný věkový rozdíl mezi snoubenci.
Vzhledem k tomu, že k uzavírání sňatku dochází ve stále vyšším věku (v roce 1993 bylo mezi ženichy 75 % těch, kterým bylo méně než 30 let, u nevěst to bylo 83 %, v roce 2012 již jen 33 %, resp. 53 %), dochází i k nárůstu průměrného věkového rozdílu mezi snoubenci, protože klesá zastoupení mladých snoubenců, mezi kterými jsou věkové rozdíly nižší. Pokud by věková struktura ženichů a nevěst zůstala shodná s rokem 1993, do roku 2012 by došlo naopak k poklesu průměrného věkového rozdílu snoubenců.
Věkový rozdíl mezi partnery může mírně ovlivňovat stabilitu manželství. Nejmenší stabilitu vykazují manželské páry, ve kterých je muž mladší než žena. Ze všech sňatků uzavřených v roce 1993, u kterých byl muž mladší, se do roku 2012 rozvedlo 42 %. Naopak nejnižší rozvodovost byla u párů, kde byl muž starší, těch se rozvedlo 37 %. Rizikovější jsou i výraznější rozdíly ve věku manželů.

Sňatky podle věkového rozdílu snoubenců v ČR, 1993–2012 (v %)

Sňatky podle vzdělanostního rozdílu snoubenců v ČR, 1976-2012

Rozdíly u sezdaných a nesezdaných párů mizivé

Srovnáme-li věkovou a vzdělanostní podobnost sezdaných a nesezdaných párů, rozdíly nejsou velké. V obou případech ale platí, že mezi sezdanými páry je nepatrně více těch, kteří mají stejné vzdělání a jejichž věkový rozdíl je maximálně jeden rok. U nesezdaných soužití se častěji vyskytovaly páry, ve kterých byl muž mladší (19 % oproti 8 %). Muž měl také častěji nižší vzdělání (30 % oproti 24 %), což zřejmě souvisí s faktem, že nesezdaná soužití jsou typická především u mladších lidí, u kterých se výrazněji projevuje nepoměr ve vzdělanosti mužů a žen právě ve prospěch žen.
Mezi nesezdanými svazky jsou také častější výraznější věkové rozdíly, a to jak v případě, že je starší muž, tak i když je starší žena.
U nesezdaných soužití však hrálo roli, zda oba z partnerů byli svobodní nebo jeden z nich již měl zkušenost s manželstvím, tzn. byl rozvedený, ovdovělý nebo jeho manželství stále trvalo. Svobodní partneři se pak mnohem více podobali manželským párům.
Výraznější věkové rozdíly a soužití, kde muž byl mladší než žena, byly tedy častější u párů, kde již alespoň jeden měl zkušenost s manželstvím a dá se tedy předpokládat, že tyto svazky vznikaly v pozdějším věku.
Struktura svobodných partnerů žijících v nesezdaném soužití podle vzájemné podobnosti se tedy výrazněji neliší od manželských párů a zdá se, že nesezdaná soužití opravdu představují předstupeň manželství.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo