Dohoda o spolupráci statistiků

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a předsedkyně České statistické společnosti Hana Řezanková podepsaly na konci června dohodu o vzájemné spolupráci obou institucí.

Česká statistická společnost (ČStS) dlouhodobě spolupracuje s Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Příkladem mohou být společné semináře či přednášky odborníků z ČSÚ na konferencích pořádaných Českou statistickou společností. ČSÚ se zase spolupodílí na vydávání Informačního bulletinu ČStS.
V návaznosti na podepsanou dohodu bude od poloviny července 2013 Česká statistická společnost využívat pro svou činnost kancelář přímo v budově Českého statistického úřadu. ČStS se naopak zavázala poskytnout úřadu svůj knihovní fond, který se stane součástí Ústřední statistické knihovny. Podepsaná dohoda rovněž vytváří předpoklady pro rozvíjení spolupráce a upevnění vzájemných vazeb mezi ČStS a ČSÚ.
Další společné aktivity budou zaměřeny zejména na spolupráci v oblasti statistického výzkumu, při vydávání odborných periodik a společné organizaci konferencí a odborných seminářů.

O statistické společnosti

Česká statistická společnost byla založena 29. března 1990 s cílem sdružit statistiky bez ohledu na jejich profesní zaměření a hájit jejich odborné zájmy. Stala se tak po Slovenské statistické a demografické společnosti druhou vědeckou společností se statistickým zaměřením v tehdejším Československu. Jejím prvním předsedou se stal prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
Posláním České statistické společnosti je sdružovat široké spektrum statistiků všech zaměření, vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice a poskytovat svým členům odborné informace o nových poznatcích ve statistice. Společnost též napomáhá spolupráci teoretických a aplikovaných statistiků a udržování vysokých standardů ve vzdělání a statistické praxi v České republice.
Mezi hlavní aktivity ČStS patří organizace společných setkání, seminářů, konferencí a vydávání vlastního odborného časopisu. Informační bulletin České statistické společnosti vychází čtvrtletně od května 1990.
Společnost každoročně organizuje takzvané Statistické dny, dále pořádá či spolupořádá řadu dnes již tradičních seminářů a konferencí. Jedním z hlavních cílů statistické společnosti je v současné době podpora mladých statistiků, jimž na základě konkurzu poskytuje v rámci svých možností finanční příspěvky na účast na konferencích.

Mezinárodní spolupráce

Česká statistická společnost spolupracuje s národními statistickými společnostmi z celé Evropy. Nejužší spolupráci má již tradičně s partnerskou slovenskou společností. Od roku 2005 je ČStS členem skupiny „V6“ sdružující statistické společnosti Slovenska, Maďarska, Rakouska, Rumunska a Slovinska. Představitelé těchto zemí se každoročně setkávají na společných jednáních a vzájemně si vyměňují informace.
V roce 2011 se Česká statistická společnost stala jedním ze zakládajících členů evropského sdružení FENStatS (Federation of European National Statistical Societies), v rámci něhož se podílí na řadě aktivit v rámci celé Evropy.

Členové České statistické společnosti

Letos v březnu měla ČStS 232 členů pracujících v oblasti matematické, ekonomické, výpočetní či státní statistiky, v demografii, ekonometrii, lékařství, společenských vědách a dalších oborech. Jsou zaměstnáni na vysokých školách, ve vědeckých ústavech, v ČSÚ, v bankách a dalších státních i soukromých institucích.
Více informací o ČStS naleznete na www.statspol.cz/.