O statistice cestovního ruchu ve Švédsku

Začátkem června se ve Stockholmu sešla pracovní skupina Eurostatu, aby jednala o statistice cestovního ruchu. Přitom hledala možnosti, jak tuto oblast vzájemně harmonizovat.

Problematiku vzájemného sbližování statistických dat o cestovním ruchu a platební bilance mezinárodního pohybu osob pokládá za důležitou většina evropských států. Eurostat proto organizuje pravidelná pracovní setkání, na kterých se úkoly na nadnárodní úrovni řeší formou workshopu. Poslední se uskutečnilo ve švédském Stockholmu. Diskutovalo se o implementaci systému sběru dat a o hodnocení bilaterálních asymetrií mezi jednotlivými státy Evropské unie.
Český statistický úřad se těchto setkání také pravidelně účastní. Díky tomu je dobře informován o připravovaných iniciativách v návaznosti na evropskou i mezinárodní legislativu.

Struktura platební bilance mezinárodního pohybu osob v ČR v roce 2012

Struktura platební bilance mezinárodního pohybu osob v ČR v roce 2012

Metodické rozdíly

Za kompilaci platební bilance mezinárodního pohybu osob zodpovídá v současné době Česká národní banka. Tato oblast je totiž součástí běžného účtu v rámci exportu a importu služeb. Systém spočívá ve využití několika hlavních informačních zdrojů, mezi něž lze zařadit především údaje z bankovních a nebankovních směnáren, údaje o transakcích prostřednictvím platebních karet a údaje o spotřebě krátkodobých příhraničních pracovníků. Oproti tomu ČSÚ disponuje související datovou základnou prostřednictvím satelitního účtu cestovního ruchu (TSA). Jedná se o nástroj, který mimo jiné spolehlivě měří ekonomický přínos cestovního ruchu při zohlednění efektů ve prospěch dalších odvětví. Cílem do budoucna je nastartování procesu harmonizace a snižování nekonzistentnosti mezi oběma systémy.

Platební bilance mezinárodního pohybu osob

Je ekvivalentem anglického názvosloví „Travel Balance of Payments (TBoP)“, který popisuje položku „cestování“ v rámci běžného účtu platební bilance. Zahrnuje členění příjmů a výdajů zahraničního cestovního ruchu na pracovní a soukromé cesty. V pracovních cestách se příjmy a výdaje dále dělí na sezónní a příhraniční pracovníky a na ostatní pracovní cesty. Soukromé cesty jsou rozčleňovány na zdravotní a vzdělávací pobyty a na ostatní soukromé cesty. Statistické údaje je potřeba zjišťovat ve čtvrtletní periodicitě.

 Vývoj platební bilance mezinárodního pohybu osob v letech 2000–2012 (v mil. Kč)

Vývoj platební bilance mezinárodního pohybu osob v letech 2000–2012 (v mil. Kč)

 

 

 

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch