Přehled uplynulých a očekávaných událostí z ČSÚ

Červnové zasedání České statistické rady

Dne 20. června se v ústředí ČSÚ sešla Česká statistická rada (ČSR) a její program byl velmi nabitý. Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, hovořila o personálních změnách v úřadě. Jakub Fischer, vedoucí auditorské skupiny, informoval o činnosti meziresortní expertní skupiny ke statistice rodinných účtů. Pavla Trendová, která je pověřena vedením sekce obecné metodiky a registrů ČSÚ, uvedla návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2014. Richard Hindls, místopředseda ČSR, představil návrh Prohlášení České statistické rady ve vztahu k vyjmutí z institucionální působnosti navrhovaného zákona o státní službě (pozn. red.: plné znění na str. 5). Po živé diskusi byl předložený materiál schválen. Dále si rada vyslechla informace o projektu Redesign SIS, byla seznámena s návrhem materiálu pro jednání vlády o realizaci SLDB 2011 a o konceptu přípravy dalšího sčítání kolem roku 2020 a nakonec byla informována předsedkyní ČSÚ o personálním vývoji v ČSÚ.

Přípravy na hodnocení oficiální statistiky vrcholí

V červnu se uskutečnil v Bruselu jednodenní seminář národních koordinátorů a hodnotitelů peer review ke Kodexu evropské statistiky. Dokument obsahuje 15 zásad, které se týkají zejména profesionální nezávislosti a kvality oficiální statistiky. V návaznosti na zkušenosti z pilotní vlny, která se uskutečnila na Islandu a Slovensku, byly upřesněny pokyny k přípravě návštěv hodnotitelů v ostatních členských státech Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu. Záměrem hodnocení je především identifikovat oblasti ke zlepšení a připravit navazující doporučení pro národní statistické úřady a systémy. Hodnocení v České republice je plánováno na březen 2015.

Technická asistence na téma zemědělství

Na jaře přijela do ČSÚ zahraniční návštěva v rámci projektu technické asistence. Jednání, kterého se zúčastnili experti čtyř zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Kosovo), bylo první den zaměřeno na ceny a cenové indexy v zemědělství a ceny zemědělské půdy i jejího pronájmu. Další dva dny byly věnovány problematice souhrnného zemědělského účtu (interní a administrativní zdroje dat, výpočet produkce v běžných a stálých cenách, dotace, zemědělské indikátory, publikační činnost, výkazy, pomocné výpočty). Eurostat, který tuto akci financoval, byl zastoupen německou firmou GOPA.

Statistici si posvítí na švarc systém v celé Unii

V červnu se Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, za ČSÚ zúčastnil schůzky ředitelů statistik trhu práce 35 evropských zemí v Eurostatu. Kromě dlouhodobého projektu modernizace sociálních šetření se účastníci jednání věnovali také tématu rozšiřování jevu tzv. zaměstnávání na živnostenský list a podobných „prekérních“ prací. Zkušenosti se švarc systémem má dnes již většina států Evropské unie. Proto se v roce 2017 uskuteční v rámci celoevropského výběrového šetření pracovních sil dodatečné zjišťování podmínek všech tzv. sebezaměstnaných. Lukáš Savko z odboru statistik trhu práce a rovných podmínek se již nyní účastní Task Force Eurostatu, který ad hoc modul připravuje.
Hlavním úkolem šetření je definovat „závislého sebezaměstnaného“ a nalézt kritéria pro jeho odlišení od skutečně nezávislých podnikatelů. Závislý je podle mínění expertů především ten, u něhož většina pracovních příjmů pochází od jednoho klienta. Tak se definuje ekonomická závislost. Dalším kritériem je, zda si dotyčný „podnikatel“ může svobodně rozvrhovat svou pracovní dobu; popř. zda má reálnou možnost si najmout podřízené. Kromě rozlišení závislých sebezaměstnaných mohou být v šetření kladeny otázky na důvody, proč si dotyčný nebo dotyčná zvolili podnikání místo zaměstnání, zda měli nějaký měsíc výpadek příjmů či obtíže, kterým museli čelit.

Bouřlivá diskuse o odpadech

Ve dnech 11. a 12. června se v Hradci Králové konal již 15. ročník konference Odpady a obce, kterou každoročně organizuje společnost EKO-KOM. Účastníky konference byli představitelé obcí, zástupci Ministerstva životního prostředí, České asociace odpadového hospodářství, Svazu měst a obcí ČR, ale také Evropské komise, Německa, Slovinska a Slovenska. Za ČSÚ vystoupil Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí. Hovořil o komunálním odpadu z pohledu statistiky. Kromě vývoje produkce a nakládání s odpady v Česku představil i mezinárodní srovnání. Česká republika vykazuje v této oblasti data plně srovnatelná s ostatními zeměmi Evropské unie.
Během bouřlivé diskuse k problematice administrativních dat zástupci obcí konstatovali, že nárůst produkce komunálních odpadů publikovaný Ministerstvem životního prostředí mezi roky 2008 a 2009 je naprosto neopodstatněný a tudíž věrohodnost těchto dat je problematická.

Statistici mezi zaměstnanci policie

V polovině června zorganizovalo v Lišově Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje seminář pro své zaměstnance, kteří pracují na úseku kriminální statistiky. Pozvali na něj pracovníky KS ČSÚ v Českých Budějovicích, Jiřího Kotka a Irenu Kovárnovou. Jiří Kotek se ve své prezentaci zaměřil na vybrané charakteristiky, které mohou ovlivňovat vývoj kriminality v jihočeském regionu. Irena Kovárnová zase hovořila o demografickém a hospodářském vývoji v kraji. Policisty hlavně zajímaly informace o aktuálních změnách v demografické struktuře obyvatelstva a o vývoji v mzdové oblasti.

Aktivní účast ČSÚ v projektu KAZSTAT

Projekt KAZSTAT, který realizuje Světová banka s Agenturou statistiky republiky Kazachstán, se blíží už své polovině. Od října 2012 do června 2014 se uskutečnilo již 151 aktivit. Toto číslo zahrnuje 58 studijních návštěv statistických úřadů ze členů konsorcia, které zahrnuje země: Německo, Finsko, Česko, Slovensko, Jižní Koreu, Dánsko, Francii, Itálii a Turecko. Odborníci z ČSÚ od roku 2013 hostili a realizovali šest studijních návštěv, školení či expertních misí a další budou následovat. Účastní se hlavně oblastí, které jsou zaměřeny na rozvoj a zlepšení statistických klasifikací, informace o metadatech, nástroje zpracování dat, národní účty, včetně nefinančních účtů, a na odhady nezjištěné ekonomiky.

Výstava fotografií Václava Balcara

Návrat domů aneb Cesta legionáře Václava Balcara kolem světa. Tak zní název fotografické výstavy, jejíž vernisáž se konala 3. července 2014 ve veřejně přístupných prostorách ČSÚ v Praze na Skalce. Fotografie dokumentují cestu legionáře Václava Balcara z Ruska přes Japonsko a Ameriku do Prahy. Výstavu si můžete prohlédnout do konce srpna.

Měsíc sportovních statistických klání

Červen nabídl statistikům dvě velké sportovní akce. Nejprve vyslal Český statistický úřad dva týmy na 25. ročník volejbalového turnaje European Volleyball Tournament for Statisticians. Konal se v Římě za účasti tří set hráčů ze 17 evropských zemí. Druhým sportovním podnikem byl futsalový turnaj v Polsku ve středisku Arłamów. Zúčastnila se ho téměř stovka statistiků hlavně z Polska. Po jednom týmu vyslali do bojů své zástupce Česká republika a Ukrajina.

Osmý ročník beach volejbalu

V pořadí osmý ročník beach volejbalu v ČSÚ se konal první červnový pátek v areálu TJ Solidarita ve Strašnicích.  Slavnostního zahájení se ujala místopředsedkyně ČSÚ Eva Bartoňová.
Do boje o dvě sady medailí se poté pustilo celkem 15 týmů s více než 80 hráči. V kategorii A obhájil loňské vítězství tým ÍVÍES (T. Chrámecký, L. Kratochvílová, M. Sýkorová, F. Traxler) velmi těsně před trojnásobným vítězem SMEČkou. Za zmínku stojí tým Pozdní sběr (J. Kalina, E. Kastlová, M. Mašátová, M. Mejdr, M. Votavová) s věkovým průměrem přes 62 let, který potrápil mnoho soupeřů a s přehledem si pohlídal zisk bronzových medailí.

Prezentace pro studenty statistiky

V rámci dlouhodobé spolupráce s Obchodní akademií Pardubice přednášely v polovině června studentům pracovnice oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích Martina Myšková a Hedvika Fialová. Ve svém vystoupení se zaměřily nejen na způsoby sběru a zpracování statistických dat, ale i formy jejich prezentace. Studenty třetího ročníku předmětu statistika zaujala především práce terénních pracovníků ČSÚ a způsoby získávání dat z veřejné databáze.

Statistický den v Ústí nad Labem

Letošní Statistický den pořádaný Českou statistickou společností se konal 23. června pod záštitou děkana Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Jaroslava Koutského. Vrchní ředitel odboru makroekonomických statistik Jaroslav Sixta seznámil posluchače s novými změnami v systému národních účtů a ředitel Roman Bechtold představil činnost Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem. Další příspěvky se zabývaly analýzou přežití u onkologických pacientů, modelováním průtoků řek a zbývající byly teoreticky zaměřené. Statistici z akademické sféry projevili velký zájem o obsah zjišťování ČSÚ.