Registr osob nezklamal

Začátkem července 2014 uplynuly dva roky od zahájení reálného provozu registru osob (ROS) v České republice. Jeho příprava byla jednou z nejnáročnějších akcí realizovaných Českým statistickým úřadem.

V současné době je ROS naplněn příslušnými referenčními údaji o právnických a podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci podle požadavků zákona č. 111/2009 sb., o základních registrech. Celkem se jedná o více než tři miliony všech typů osob. Data jsou vedena v databázi ROS v jednotné struktuře s vazebními údaji na registr územní identifikace, adres a nemovitostí a na registr obyvatel. Údaje pravidelně aktualizují editoři z více než 260 různých orgánů veřejné moci (seznam ZDE). Převážná většina z nich –  asi 250 – používá pro editaci ROS tzv. integrovaný agendový informační systém (ROS-IAIS), který byl vytvořen v rámci projektu ROS

Údaje se stále zkvalitňují

Oprávněným orgánům veřejné moci poskytuje ROS ověřené a aktuální údaje pro vedení jejich agend. V současnosti jsou tyto údaje využívány pro potřeby téměř 200 různých agend. O využívání ROS svědčí i to, že za 23 měsíců reálného provozu bylo zpracováno více než 22 mil. publikačních služeb a téměř dva miliony editačních služeb. Od 20. května 2013 bylo přes datové schránky, CzechPoint@office a kontaktní místa CzechPoint vydáno více než 30 tis. výpisů z ROS.  Již druhým rokem jsou osobám, které vlastní datovou schránku, zasílány roční výpisy o využití údajů z ROS. Díky tomu také dochází k jejich postupnému zkvalitňování údajů.

Přidělování IČO je snazší

Zavedení ROS výrazně zjednodušilo proces přidělování identifikačních čísel osob (IČO). Všem typům osob je IČO přidělováno jednotlivými editory přímo v průběhu zápisu do evidence osob nebo v rámci udělování oprávnění k činnosti. IČO je poskytováno automaticky informačním systémem ROS na přímou žádost editora. Po dobu provozu ROS tak bylo přiděleno více než 279 tis. IČO a 125 tis. identifikačních čísel provozoven.  Byly vytvořeny kontrolní mechanismy pro zajištění unikátnosti a jednoznačnosti přidělovaných IČO pro všechny osoby v Česku. To přispívá k zabránění duplicitního přidělování IČO, ke kterému v minulosti někdy docházelo.
Ke dni 31. května 2014 aktivně využívalo základní registry 1 920 orgánů veřejné moci, které již uskutečnily více než 400 mil. transakcí. Se základními registry spolupracuje přibližně 78,89 % všech orgánů veřejné moci, které postupně napojují své informační systémy na základní registry. Další podrobnosti o stavu provozu základních registrů lze najít v pravidelných měsíčních zprávách zveřejňovaných na stránkách Správy základních registrů (SZR).
Systém základních registrů je také využíván v dalších projektech zaměřených na prosazování „Smart administration“ a „e-Government“. V současnosti se například jedná o projekty procesního modelování agend, přípravu elektronických volebních seznamů nebo přípravu změnových sestav pro obce. Své využití mají i v oblasti státní statistické služby, kde v rámci projektu soustava statistických registrů došlo ke zkvalitnění statistické infrastruktury na základě údajů ze základních registrů.
Práce na dalším rozvoji ROS pokračují i v současnosti. ČSÚ se ve spolupráci se SZR snaží upravit výpisy referenčních údajů a výpisy o využití referenčních údajů ROS tak, aby byly více srozumitelné a vyhovovaly potřebám občanů a ekonomických subjektů. Usiluje se také o odstranění legislativních bariér, které dosud brání zápisu části příspěvkových organizací do registru. Do budoucna se uvažuje i o zveřejnění vybraných referenčních údajů na internetu.

Základní registry

Registr osob je součástí systému základních registrů, které dále tvoří:
•    registr obyvatel,
•    registr územní identifikace, adres a nemovitostí,
•    registr práv a povinností,
•    informační systém základních registrů,
•    specifický informační systém ORG.
Systém představuje efektivní, bezpečnou a transparentní výměnu vybraných referenčních údajů v rámci celé veřejné správy.  Pro občany a ekonomické subjekty to v praxi znamená snížení byrokratické zátěže při styku s veřejnou správou. Více ZDE.