Služby ve znamení růstu

V 1. čtvrtletí 2014 se tržby v běžných cenách v odvětví služeb zvyšovaly jak v Česku, tak i v rámci celé EU28. Na růstu v ČR se podílela zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních a podpůrných služeb.

V 1. čtvrtletí roku 2014 zaznamenaly tržby (očištěné o pracovní dny, v běžných cenách) v odvětvích služeb (CZ-NACE, sekce H+I+J+M+N) meziroční růst o 2,4 %. Tuzemsko se tak dostalo mírně nad průměr evropské osmadvacítky, jejíž meziroční růst v tomto období činil 2,2 % (v době psaní článku chyběly údaje za Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Lucembursko a Švédsko). Nejvýznamnějším evropským ekonomikám se taktéž dařilo. V Německu služby vzrostly o 3,4 %, ve Francii o 1,0 % a ve Velké Británii dokonce o 5,6 %. Největší rozmach zaznamenalo Maďarsko s růstem 8,2 %. Naopak pokles oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku zaznamenala Itálie (–0,4 %), Portugalsko (–1,1 %), Kypr (–1,2 %), Estonsko (–7,1 %) a téměř jedenáctiprocentní propad vykázalo Nizozemsko.
V Česku byl nárůst tažen především odvětvím doprava a skladování (+7,5 %), zejména vývojem v oddílech pozemní a potrubní dopravy (+7,1 %) a v podnicích zabývajících se skladováním a vedlejšími činnostmi v dopravě (+9,9 %). Těmto činnostem se dařilo i ve zbytku Evropy (+6,7 %), kde tržby rostly již od roku 2010.

Index tržeb za služby v 1. čtvrtletí 2014 (v běžných cenách)

Index tržeb za služby v 1. čtvrtletí 2014 (v běžných cenách)

Na celkovém růstu služeb se dále významně podílelo odvětví administrativních a podpůrných činností (+7,4 %), které vzrostlo nejvíce ze sledovaných služeb také v celé EU28 (téměř o 7 %). Mezi administrativní a podpůrné činnosti (CZ-NACE, sekce N) spadají například bezpečnostní, pracovní, úklidové či cestovní agentury. Největšími tahouny růstu byly právě agentury zprostředkující zaměstnání. V EU28 se jejich tržby zvýšily o 13,8 % a v Česku dokonce o bezmála 20 %, přitom jako jedno z mála mezi sledovanými odvětvími vykazovalo růst nepřetržitě již od roku 2010.
Obdobný vývoj byl patrný i u dalších evropských zemí, zejména pak u našich sousedů. Například pracovním agenturám na Slovensku se tržby zvyšovaly 17 čtvrtletí v řadě, v Polsku 19 čtvrtletí. Na rozdíl od Slovenska, kde se v 1. čtvrtletí 2014 růst pracovních agentur zpomalil, u nás se projevil opačný trend a tempo růstu se během posledních čtyř čtvrtletí plynule zvyšovalo. Evropským rekordmanem byla Belgie, kde tržby agentur zprostředkujících zaměstnání vzrostly o 47,7 %. Na opačné straně pomyslné škály se umístil Kypr, který v 1. čtvrtletí zaznamenal historicky největší propad – téměř o 34 %.
Dalšími sekcemi podílejícími se na růstu služeb v Česku byly ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE, sekce I) a informační a komunikační činnosti (CZ-NACE, sekce J). První zmíněná sekce zaznamenala po déletrvající stagnaci meziroční nárůst tržeb o 2,2 %. Jelikož se však jedná o objemově méně významnou složku služeb, její vliv na celkový růst byl nižší než u dříve zmíněných.
Také významnější sekci J se dařilo. Po pěti čtvrtletích poklesu zaznamenala růst, i když velmi mírný (+0,2 %). Stejný trend byl patrný i v celé Evropské unii, kde tato sekce začala po šesti čtvrtletích zvolna stoupat (+0,6 %).
Růst v Česku ovlivnily zejména činnosti v oblasti programování (+4,6 %). Naopak v telekomunikačních činnostech přetrvával pokles (–7,8 %).
Růst služeb v Česku nejvíce brzdily profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE, sekce M), které v 1. čtvrtletí 2014 zaznamenaly pokles (–6,5 %). Tato sekce u nás zaznamenává pokles již od roku 2009 a až na občasné výjimky klesají i všechny hlavní skupiny podniků, které jsou do ní zařazeny.
V posledním čtvrtletí se oproti stejnému období minulého roku propadly tržby architektonických a inženýrských činností; technických zkoušek a analýz (–14,5 %).
V reklamě a průzkumu trhu klesly tržby o 2,1 %. Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti snížily tržby meziročně o 9,8 %. Pouze vývoj v oddílu právních, účetních a poradenských činností vykázal meziroční navýšení tržeb (+0,7 %).

Podíl jednotlivých sekcí CZ-NACE na celkových tržbách za služby v roce 2011 (v %)

Podíl jednotlivých sekcí CZ-NACE na celkových tržbách za služby v roce 2011 (v %)