Po 20 letech dochází k revizi národních účtů

VYDÁNÍ: 07-08/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Národní účty představují jediný celosvětově přijímaný systém popisu ekonomiky státu. Systematicky jsou budovány od 50. let 20. století s tím, že se čas od času, s ohledem na měnící se sociálně-ekonomické podmínky, revidují.

Revize národních účtů se dotkne pochopitelně i hlavního makroekonomického ukazatele, hrubého domácího produktu. Měnící se společnost se odráží v rozšíření záběru aktivit, které jsou dnes považovány za „produktotvorné“ a tvoří přidanou hodnotu. Jde hlavně o kapitalizaci výdajů na výzkum a vývoj, kapitalizaci drobného majetku a kapitalizaci vojenských výdajů. Standard národního účetnictví ESA 2010 přináší i celou řadu dalších změn, které nemají zásadní vliv na výši HDP, jako jsou změny v zachycení vývozu a dovozu či v sektoru finančních institucí apod. Změny, ke kterým dochází, jsou ve většině členských zemí Evropské unie nyní prezentovány na národních účtech za rok 2010, a tak je tomu i v případě Českého statistického úřadu. Prezentované údaje jsou zatím velmi předběžné a je možné, že do ukončení revize se mohou mírně změnit.

Dopady změn na HDP v Česku

Dopady změn na HDP v Česku

Výdaje na výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum a vývoj byly doposud zahrnuty v nákladech a zahrnovaly nakupované zboží a služby pro výzkumnou činnost, mzdy výzkumníků a odpisy zařízení sloužícího pro tyto účely. Aktualizovaný standard národního účetnictví (ESA 2010) však těmto nákladům přiznává charakter aktiva, a tak náklady jsou kapitalizovány (aktivovány) do tvorby hrubého fixního kapitálu, odepisovány a zachyceny v rozvahách. Důvodem této metodické změny je snaha lépe zachytit vliv technického pokroku, znalostní společnosti apod. Jinými slovy, budoucí růst ekonomiky je podstatným způsobem determinován současnými výdaji na výzkum a vývoj. Tato změna znamená nárůst HDP o 1,2 %.

Kapitalizace výdajů na drobný majetek

Kapitalizace výdajů na drobný majetek znamená přehodnocení přístupu především k drobným nástrojům, elektronice a softwaru. Cílem této změny je mezinárodní harmonizace měření investic tak, aby za investice (tvorbu kapitálu) byla považována nejen aktiva s hodnotou nad 500 eur (v cenách roku 1995), ale veškerá aktiva, která se používají ve výrobním procesu a mají životnost delší než jeden rok. Jde především o „chytré“ telefony, notebooky, tablety, ale i sekačky na trávu, motorové pily apod. Měření investic pak není závislé na národních zvyklostech a daňových zákonech. Změna znamená nárůst HDP o 1,6 %.

HDP před a po revizi

HDP před a po revizi

Výdaje na zbrojní techniku

Výdaje na zbrojní techniku byly doposud podle ESA 1995 považovány za mezispotřebu. Tedy jednorázový náklad, který nepřispívá k výrobnímu procesu. Nyní dochází ke změně a nákupy zbraní jsou považovány za investice. Výdaje na bojová letadla, obrněné vozy apod. jsou stejně jako výdaje na nákladní automobily považovány za tvorbu kapitálu. Vzhledem k tomu, že veškerá takto pojatá aktiva jsou v majetku vládních institucí, je jejich vliv na HDP dán pouze odpisy techniky. S tím souvisí i koncept měření služeb obrany. Vyčíslení hodnoty služby u každé zbraně je tedy dáno jejími odpisy. Tato změna se České republiky dotkne jen velmi málo. Povede k nárůstu hrubého domácího produktu o 0,1 %.

Poměr dluhu vlád. institucí na HDP (EDP, v %)

Poměr dluhu vlád. institucí na HDP  (EDP, v %)

Ostatní změny

Ostatní změny související s implementací ESA 2010 (především vylepšený koncept měření služeb pojištění) způsobí další nárůst HDP – o 0,3 %. Celková změna hrubého domácího produktu vlivem implementace ESA 2010 činí 3,2 %.
Začlenění nového standardu národního účetnictví obvykle doprovází i další změny, které jsou vyžadovány Eurostatem, a odlišnosti v metodách a datových zdrojích. V případě Českého statistického úřadu se jedná především o změnu imputovaného nájemného, které zvýší HDP o 1,1 %.
Úhrnný dopad (ESA + ostatní změny) vede v České republice k nárůstu HDP o 4,4 %. V Austrálii došlo k nárůstu HDP o 4,4 %, v Nizozemsku o 7,6 % a ve Francii o 3,2 %.
Díky nárůstu HDP dojde také ke změně některých poměrových ukazatelů, jako například podílu dluhu a deficitu vládních institucí, což je ale částečně kompenzováno striktnějším pojetím sektoru vládních institucí v ESA 2010.
ČSÚ jako jediný ze statistických úřadů EU nežádal o odklad revize (tzv. derogaci) vztahující se na údaje před rokem 2010, a tak od 1. 10. 2014 bude uživatelům k dispozici celá časová řada zahrnující roky 1990–2013. Cílem bylo pomoci uživatelům překonat tento přechod a nenechat je čekat na časové řady, i když v mnohých zemích EU tomu tak bude. Velká revize byla provedena za cenu obrovského nasazení pracovníků ČSÚ. Na probíhající revizi byly proto přesměrovány všechny kapacity a aktivně využívány evropské granty.
Revize národních účtů je vždy významná událost, které předchází roky práce a systematické přípravy včetně komunikace s veřejností. ČSÚ v minulém roce pořádal odborné semináře, kde diskutovali statistici, ekonomové a odborná veřejnost. Ve druhé polovině června 2014 se konalo setkání s novináři, na kterém byly představeny hlavní změny týkající se roku 2010. Výsledná čísla budou prezentována na tiskové konferenci 1. října 2014. Zároveň budou výsledky, tj. podrobné roční národní účty, zveřejněny na webových stránkách ČSÚ, a to od roku 1990 až do současnosti.

Autor: , místopředseda ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Mezinárodní srovnání makroekonomických ukazatelů

ilustrativní fotka

Porovnávání makroekonomických ukazatelů mezi zeměmi bývá velmi často předmětem ekonomických analýz. Tato srovnání narážejí na některé překážky, jako jsou rozdílné měny a cenové hladiny v jednotlivých státech.

Ekonomové se bez národního účetnictví neobejdou

Zprávy o vývoji hrubého domácího produktu nelze ve veřejném prostoru přehlédnout. Nejnovější údaj o růstu (či poklesu) ekonomické aktivity je jednou z nejsledovanějších ekonomických informací.

Veřejné dopravní podniky v systému národních účtů ČR

ilustrativní fotka

Eurostat věnuje trvalou pozornost harmonizaci národních účtů a prohlubování jejich srovnatelnosti. Jedním z metodických problémů bylo postavení veřejných dopravních podniků a jejich (ne)započítání do vládního dluhu. Dosavadní zatřídění veřejných dopravních podniků v ČR do sektoru nefinančních podniků bylo Eurostatem shledáno správným.

Otázka intervencí ČNB

Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Na základě kterých údajů se Česká národní banka (ČNB) v roce 2013 rozhodovala zahájit kurzové intervence? Co tehdy brala v potaz a jaký byl tehdejší stav ekonomiky z pohledu dat ČSÚ?

Nadějný růst ekonomiky ČR

Ilustrační foto

Nové odhady Českého statistického úřadu potvrzují, že ekonomika dále roste. Co dalšího ukazují data národních účtů?

Alchymie revizí

ilustrativní obrázek

Uživatele statistik dnes zajímají pouze výsledné agregáty nebo údaje o dluhu a deficitu vládních institucí. To je škoda.

Zdánlivě malé změny

Ilustrační foto

Vládní dluh na jednoho obyvatele ČR již přesáhl hranici 181 tis. Kč. V případě srovnání s ekonomicky aktivním obyvatelem přesáhl 360 tis. Kč, což v mnoha regionech představuje i byt skromnějších rozměrů.

V roce 2009 jsme naspořili nejvíce

Ilustrační foto

V souvislosti s 25. výročím sametové revoluce se často v médiích objevují úvahy o tom, zda se mají lidé lépe dnes než před rokem 1989, či naopak. Malý statistický exkurz do minulosti, od počátků 90. let až do roku 2013, vám umožní udělat si vlastní úsudek.

„Montovny“ neinovují

ilustrační foto

V Evropské unii se řadíme mezi „mírné inovátory“. V období 2010–2012 inovovala své produkty nebo procesy více než třetina podniků. Nejvíce inovativním odvětvím jsou informační a komunikační činnosti.

Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě

Ilustrační foto

Jednou z nejvýznamnějších komoditních skupin obchodovaných se zahraničím se postupně stalo ICT zboží, jehož se v roce 2012 vyvezlo z ČR za zhruba 450 mld. Kč. To byla více než jedna sedmina celého českého exportu. Česká republika se tak zařadila mezi největší vývozce ICT zboží nejen v Evropě, ale i ve světě.

Prioritní úkoly ČSÚ na rok 2014

Ilustrační obrázek

Vedení Českého statistického úřadu každoročně stanovuje několik prioritních úkolů, jejichž cílem je klást důraz na aktivity, které mohou významněji ovlivnit vývoj statistické služby v dlouhodobějším horizontu.