Vývozu dominují osobní auta

Na prvních příčkách seznamu zboží ve vývozu a dovozu České republiky najdeme elektrická zařízení, silniční vozidla, výpočetní techniku a minerální paliva. Které z nich nejvíce ovlivňují obchodní bilanci?

V zahraničním obchodě České republiky podle klasifikace SITC (Standardní mezinárodní klasifikace zboží) převažují stroje a dopravní prostředky, polotovary a materiály a také průmyslové spotřební zboží. To jsou pouze obecné názvy kategorií jednotlivých druhů zboží, které se dále specifikují. Ovšem i z těchto základních kategorií je patrné, že Česká republika se zaměřuje především na obchod s výrobky s vyšší přidanou hodnotou.
Více než polovinu českého vývozu a dvě pětiny dovozu tvoří kategorie stroje a dopravní prostředky, kam se řadí mimo jiné i osobní automobily, počítače, diskové jednotky a mobilní telefony.
Další významnou položkou jsou polotovary a materiály. Tvoří necelou jednu pětinu vývozu i dovozu České republiky. Patří mezi ně kovové výrobky, železo a ocel, výrobky z pryže, sklo a papír. Do kategorie průmyslového spotřebního zboží se zahrnuje např. nábytek, textil nebo obuv, stejně jako hudební nástroje a měřící nebo kontrolní přístroje a dětské hračky, které Česká republika vyváží. Tato kategorie výrobků tvoří zhruba 11 % vývozu a necelých 10 % dovozu.
Mezi neméně důležité komodity, které Česká republika především dováží, patří energetické suroviny, jako jsou například ropa, ropné výrobky a zemní plyn. Na celkovém dovozu se podílejí zhruba jednou desetinou.
Významnou položku exportu České republiky pak představují osobní automobily.

Vývoz a dovoz ČR podle jednotlivých druhů zboží v roce 2013 (v %)

Vývoz a dovoz ČR podle jednotlivých druhů zboží v roce 2013 (v %)

Vývoz a dovoz přenosných počítačů v letech 2005 až 2013 (v mld. Kč)

Vývoz a dovoz přenosných počítačů v letech 2005 až 2013 (v mld. Kč)

Vývoz a dovoz mobilních telefonů v letech 2007 až 2013
(v mld. Kč)

Vývoz a dovoz mobilních telefonů v letech 2007 až 2013  (v mld. Kč)

Vývoz a dovoz osobních automobilů

Na exportu strojů a dopravních prostředků se osobní automobily v roce 2013 podílely téměř 18 % a na celkovém vývozu České republiky necelou jednou desetinou. Rozhodující roli zde mají nové osobní automobily (skoro 99 %), vývoz použitých vozů je oproti nim zcela bezvýznamný.
V roce 2013 byla z České republiky vyvezena auta v hodnotě téměř 300 mld. Kč, z nichž více než tři čtvrtiny směřovaly do států Evropské unie. Jejich nejvýznamnějším odběratelem je dlouhodobě Německo, kam se vyvezla více než pětina z celkového počtu (za více než 68 mld. Kč.), dále Velká Británie (11 % z celkového exportu osobních automobilů). Třetí největší destinací vývozu aut bylo Rusko, jehož podíl na českém exportu osobních automobilů od roku 2005 stoupl téměř desetinásobně.
Dovoz osobních automobilů je relativně méně významný, představuje 16,4 % roční hodnoty jejich vývozu. Nejvíce aut se do České republiky dováží z Německa, Španělska a Velké Británie. Ojetiny představují asi jednu desetinu z celkového dovozu vozů (více než polovina je ze sousedního Německa).
Zahraniční obchod se silničními vozidly nepředstavují jen osobní automobily, které jsou obvykle nejvíce v zájmu pozornosti. Neméně důležité jsou díly a příslušenství motorových vozidel. Na export jdou díly v téměř stejné hodnotě, jako činí vývoz osobních automobilů, dovoz náhradních dílů pak převyšuje celkový dovoz aut trojnásobně.

Nové osobní automobily v roce 2013 (v tis. ks)

Nové osobní automobily v roce 2013 (v tis. ks)

Změny v obchodě s textilem

Při sledování vývoje dovozu textilu do České republiky lze mezi léty 2005 a 2013 pozorovat významný nárůst v obchodě s Čínou, kdy došlo k navýšení dovozu textilu téměř dvojnásobně. V současné době je zhruba třetina textilu dovážena z Číny. Obecně je textil dovážen převážně ze zemí mimo Evropskou unii, kromě Číny také z Turecka, Bangladéše nebo Indie (dohromady přes 55 %).
Výhodu výroby v Číně představuje kromě levné pracovní síly také dostupnost veškerých komponentů k výrobě textilu, což například v okolních státech není vždy samozřejmostí. I přesto, že náklady na pracovní sílu v Číně v posledních letech stoupají, Čína je stále žádanou výrobní destinací. Lze předpokládat, že se stala největším vývozcem textilu na světě a mnoho západních ekonomik je již na její výrobě do jisté míry závislých.

Dovoz oděvních výrobků a doplňků do ČR z vybraných států (v %)

Dovoz oděvních výrobků a doplňků do ČR z vybraných států (v %)

Bilance zahraničního obchodu s léčivy je záporná

Vzrůstající zájem o léčiva a farmaceutické výrobky jak na domácím, tak zahraničním trhu odrážejí také data ČSÚ.
Statistici spočítali, že od roku 2005 vývoz i dovoz léčiv a farmaceutických výrobků v hodnotovém vyjádření téměř nepřetržitě stoupá. V uvedeném roce byl dovoz léčiv více než třikrát vyšší než jejich vývoz a přestože vývoz roste rychleji (v roce 2013 už byl 2,5krát vyšší než v roce 2005), je loňský dovoz stále asi dvakrát větší než vývoz. Bilance léčiv je tedy trvale záporná (38 mld. Kč v roce 2013).
Kdo odebírá léky z České republiky? Největším dovozcem z Česka je Německo, kam se v roce 2013 vyvezlo zboží zhruba za 7 mld. Kč (v porovnání s 1,8 mld. Kč v roce 2005). Mezi další významné odběratele patří Slovensko, Dánsko, Spojené státy, Rusko, Rakousko a Polsko.
A odkud se léčiva do Česka dováží? Importují se především z Německa (vzestup dovozu z 10 mld. Kč v roce 2005 na 16,8 mld. Kč v roce 2013), Francie (její podíl na vývozu léčiv do České republiky zůstává stabilní) a z Nizozemska.
Pokles dovozu léků byl zaznamenán u Švýcarska, odkud se v roce 2005 dovezlo zboží v hodnotě 6,6 mld. Kč, avšak vloni to bylo jen necelých 5 mld. Kč.
Trvale roste vývoz i dovoz antibiotik, z čehož léky s obsahem penicilinu tvoří asi 5 %.
Do České republiky se dováží čtyřikrát více očkovacích látek určených pro lidi než pro veterinární účely. Na vývozu je poměr opačný, očkovacích sér pro zvířata vyvážíme třikrát více než očkovacích látek pro lidi.
U položky vitamíny převažuje na exportní straně vitamín C (nejvíce jej vyvážíme na Slovensko), zatímco dovozu dominuje vitamín E.
Z látek hormonální povahy dováží Česká republika nejvíce steroidní hormony.

Vývoz a dovoz léčiv a farmaceutických výrobků, 2005–2013 (v mld. Kč)

Vývoz a dovoz léčiv a farmaceutických výrobků, 2005–2013 (v mld. Kč)