Záměry Eurostatu s Intrastatem

Statistika zahraničního obchodu se zbožím prošla v uplynulých letech velkými změnami. Se vstupem ČR do EU se podstatně změnil způsob vykazování i metodika a zpracování výsledků. Dosavadní přebírání vybraných informací z celní statistiky (výběr dat z Jednotných správních dokladů) je doplněn výkazy Intrastat, které jsou sbírány přímo od firem.
Nařízení Unie stanoví minimální míru pokrytí přeshraničního obchodu zbožím v závislosti na roční hodnotě odeslání (vývozu) nebo přijetí (dovozu) zboží do, resp. z ostatních členských zemí. Prahové hodnoty jsou určeny pro každý tok zvlášť. Výše prahů je v ČR stanovena na hodnotu 8 mil. Kč na přijetí a hodnotu 8 mil. Kč na odeslání. Firmy, které práh nepřekročily, jsou od vykazování Intrastatu osvobozeny. Jejich hodnoty statistici dopočítávají.
V roce 2012 spustil Eurostat projekt SIMSTAT (Single Market Statistics), který vychází ze záměru Eurostatu harmonizovat a normalizovat metody tvorby statistiky a metadat s využitím různých zdrojů dat a tvorby víceúčelových statistik. Je součástí zastřešujícího projektu FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics). S využitím SIMSTATu se prověřují možnosti pro širší využití převzatých dat Intrastat o vývozu zboží jiných států nebo administrativních dat k modelování dovozní strany pro potřeby národní statistiky.
V České republice je přeshraniční statistika vysoce ceněna pro kvalitní zachycení podrobných informací o vývozu a dovozu zboží. Tato data využívají zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, obchodníci, ambasády a obchodní zastoupení. Rovněž národní pojetí statistiky zahraničního obchodu užívané analytiky pro rozbor makroekonomických jevů se opírá o podrobná data obou toků. Proto předpokládáme, že data Intrastatu jiných členských států získaná výměnou zužitkujeme ke kontrole vlastních sebraných dat.
Potřeby Eurostatu směřují k zajištění statistiky zahraničního obchodu celé EU. Pro tyto účely bude zřejmě postačovat na centrální úrovni jen zpracování dat o vývozu zemí Evropské unie. Další vývoj statistiky zahraničního obchodu se zbožím v Česku závisí zejména na závěrech projektu SIMSTAT
a vývoji v celní evropské legislativě. Návrhy změn v ČR budou po dokončení projektů a schválení nové evropské legislativy projednány s hlavními uživateli. V případě Intrastatu bude třeba změnu zabudovat i do národní legislativy.