Fakta o obchodě Česka se zahraničím

Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje Česká republika se sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část dovozu pochází z Číny.

Zákaz dovozu potravin ze zemí, které začátkem letošního srpna přijaly sankce proti Rusku, se ve statistikách Českého statistického úřadu zatím neprojevil. Očekává se, že uvedený jev se promítne v datech nejdříve koncem roku 2014. Předkládaná data se týkají hlavně období 2005 až 2013.

Sousední státy hrají důležitou roli

Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko patří v rámci celkového zahraničního obchodu České republiky k nejdůležitějším partnerům. Významně ovlivňují dynamiku celkového vývozu, dovozu a bilanci zahraničního obchodu. V roce 2013 činil jejich podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu České republiky 46,5 % (z toho na celkovém vývozu 50,7 % a na celkovém dovozu 41,9 %).
Z celkového obratu zahraničního obchodu České republiky se státy Evropské unie připadlo na sousední státy 63,2 % (z toho na vývozu do států Evropské unie 62,5 % a na dovozu ze států EU 64,3 %).
Dominantním partnerem celkového zahraničního obchodu České republiky (a tím pochopitelně i zahraničního obchodu se sousedními státy) je Německo. Na celkovém obratu zahraničního obchodu se v roce 2013 podílelo 28,6 % a na celkovém obratu zahraničního obchodu se sousedními státy 61,5 %.
Obchod se zeměmi mimo Evropskou unii je z pohledu České republiky obecně charakteristický vyšším dovozem než vývozem. V loňském roce dosáhl dovoz výše 968,4 mld. Kč (ze zemí EU 1 840,9 mld. Kč).

Zahraniční obchod České republiky se sousedními státy v roce 2013

Zahraniční obchod České republiky se sousedními státy v roce 2013

Hlavní ukazatelé

Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do zemí mimo EU.
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států Evropské unie a dovozu ze zemí mimo Unii.
Bilance zahraničního obchodu představuje rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu.
Obrat zahraničního obchodu je součet hodnoty vývozu a dovozu.
Více ZDE

Do Ruska vyvážíme, z Číny dovážíme

Největší tempa růstu v období 2005 až 2013 zaznamenal obchod s Čínou, obchod s Ruskem a Ukrajinou se v průběhu let také zvýšil. Jestliže ještě v roce 2005 tvořil celkový podíl těchto tří zemí na zahraničním obchodě České republiky 7,4 %, v loňském roce už to bylo 11,1 %, přičemž podíly jednotlivých zemí se lišily (u Číny dosáhl 5,7 %, Ruska 4,5 % a Ukrajiny 0,8 %). Nejrychleji se zvětšoval čínský podíl na obratu zahraničního obchodu, který vzrostl o 2,9 p. b.
Nejvýznamnějším exportním odbytištěm je Rusko. V roce 2013 odebralo zboží v hodnotě 116,2 mld. Kč, což bylo 3,7 % z celkového vývozu (v roce 2005 to bylo 1,8 %).  Z dalších zemí, kam Česká republika vyváží, lze jmenovat Spojené státy a Švýcarsko.
Čína má pro Česko důležitý význam z hlediska dovozu. Zatímco v roce 2005 se z Číny dovezlo zboží v hodnotě zhruba 94 mld. Kč, v roce 2013 to už bylo za více než 303 mld. Kč (nárůst o 222 %). Dalšími významnými dovozními destinacemi jsou Rusko, Spojené státy, Korejská republika a Japonsko.
Více ZDE.

Poměr států EU a mimo EU na celkovém vývozu a dovozu ČR, 2005–2013 (v mld. Kč)

Poměr států EU a mimo EU na celkovém vývozu a dovozu ČR, 2005–2013 (v mld. Kč)

Česko v rámci EU

Pokud jde o postavení České republiky v rámci obchodu jednotlivých států Evropské unie, naše země se v posledních dvou letech podílí na jeho celkovém vývozu 2,7 % a na celkovém dovozu 2,4 %. Tento podíl přitom trvale roste (v roce 2005 činil 2,0 % a 1,9 %).
Česká republika se řadí mezi jedenáct států EU, které měly v roce 2013 kladnou obchodní bilanci. Nejvyšší přebytek obchodní bilance v rámci obchodu států EU zaznamenalo Německo, které se na vývozu a dovozu celé EU podílí více než jednou pětinou, následované Nizozemskem, Irskem a Itálií.
Na celkovém zahraničním obchodě nově přijatých členských států EU má Česká republika zhruba pětinový podíl, u vývozu 21,0 % a u dovozu 18,5 %.  Z těchto států dosahuje Česká republika dlouhodobě nejvyšší přebytek obchodní bilance, přibližně dvojnásobný než Maďarsko. Kladné saldo dále vykazují už jenom Slovensko a Slovinsko. Ke státům s největší zápornou bilancí patří Chorvatsko a Rumunsko.
Více ZDE.

Podíly vybraných států na celkovém vývozu ČR, 2013 (v %)

Podíly vybraných států na celkovém vývozu ČR, 2013 (v %)

Podíly vybraných států na celkovém dovozu ČR, 2013 (v %)

Podíly vybraných států na celkovém dovozu ČR, 2013 (v %)