Globalizace komplikuje statistiku

VYDÁNÍ: 09/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.

Ještě před vstupem České republiky do Evropské unie bylo možné považovat obě pojetí zahraničního obchodu, tj. národní a přes­hraniční, za totožná. Po vstupu Česka do Unie už to možné nebylo, neboť jejich rozdíl se začal vlivem jednotného trhu a globalizace zvětšovat. Hospodářská uskupení typu celní unie sice vedou ke snižování administrativy, avšak jsou příčinou i méně spolehlivých statistických informací. V případě jednotného trhu v podmínkách Evropské unie, kde neexistují fyzické překážky zahraničního obchodu, je sledování pohybu zboží ještě složitější.

Transferové ceny neodpovídají tržním cenám

Kromě samotných problémů souvisejících se statistickým zachycením pohybu zboží, dochází také velmi často k pokřivenému obrazu zahraničního obchodu kvůli postupům nadnárodních společností, které v rámci tzv. transferových cen realizují prodeje a nákupy mezi dceřinými společnostmi. Transferové ceny často zdaleka neodpovídají cenám tržním a jsou jedním z nástrojů přelévání zisků mezi zeměmi. Vedle těchto dvou problémů také vyvstává aktuálně problém tzv. zušlechťovacího styku, který v zásadě vyjadřuje hodnotu realizované práce na majetku (materiálu) nerezidentského zákazníka.
Od září 2014 se bohužel začíná více odchylovat metodika statistiky zahraničního obchodu (v přeshraničním pojetí) od zahraničního obchodu v pojetí národních účtů (implementace standardu ESA 2010) a platební bilance (implementace 6. manuálu platební bilance). Zatímco zušlechťovací styk je pro přeshraniční pojetí stále zachycován jako pohyb zboží, v národních účtech a platební bilanci se tento obchod nezaznamená. Objeví se tam pouze výsledná hodnota dodané (vývoz), popřípadě nakoupené (dovoz) služby vyjadřující především hodnotu odvedené práce a spotřebovaného materiálu. Orientace uživatelů v údajích o zahraničním obchodě bude tedy opět o něco složitější, a to minimálně do té doby, než dojde na celosvětové úrovni k harmonizaci konceptů těchto statistik.

Vývoz z ČR, 2005–2013 (v mld. Kč)

Vývoz z ČR, 2005–2013 (v mld. Kč)

Dovoz do ČR, 2005–2013 (v mld. Kč)

Dovoz do ČR, 2005–2013 (v mld. Kč)

Rozdíl mezi národním a přeshraničním pojetím

Národní pojetí zahraničního obchodu se zabývá problematikou změny vlastnictví. Vypovídá tak o dovozní a vývozní výkonnosti české ekonomiky. Zboží je do vývozu nebo dovozu zaznamenáno až v momentě změny vlastnictví tohoto zboží mezi rezidenty a nerezidenty. Samotný přechod přes hranice tedy není pro národní pojetí směrodatný.
Statistika zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí je zase založená na zachycení fyzického překročení zboží přes hranice Česka. Zboží je tedy do vývozu nebo dovozu zařazeno až v momentě překročení přes státní hranici ČR. Toto pojetí nebere ohled na to, zda došlo k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Do vývozu a dovozu jsou tak zahrnovány i transakce nerezidentů, tj. zahraničních subjektů, které nemají na území ČR sídlo.
Každé pojetí je důležité pro jiné uživatele. Ekonomické subjekty potřebují informace o skutečném přechodu zboží přes hranice dané země, tedy o celkovém vývozu a dovozu země bez ohledu na změnu vlastnictví. Tyto údaje přeshraničního pojetí jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako ukazatel vývoje hodnoty obchodu. Statistiky na základě národního pojetí jsou zase vhodným východiskem pro sestavování platební bilance země. Zachycují zahraniční obchod podle finančních toků, což více odpovídá pojetí platební bilance České národní banky.

Bilance zahraničního obchodu v letech 2005 až 2013 (v mld. Kč)

Bilance zahraničního obchodu v letech 2005 až 2013 (v mld. Kč)

Krize a platební bilance

Česko mělo v přeshraničním pojetí zahraničního obchodu pozitivní obchodní bilanci, která navíc od roku 2005 výrazně narostla. V roce 2005 tvořil přebytek 38,6 mld. Kč. Do roku 2013 se zvětšila tato hodnota devětkrát, na 351,2 mld. Kč. Obchodní bilance v národním pojetí se od té předchozí liší – je výrazně nižší, což je dáno rozdílnou metodikou. V roce 2013 činila 106,5 mld. Kč. Oproti roku 2005, kdy ukazatel dosahoval 5,2 mld. Kč, došlo v průběhu let k výraznému růstu.
Tendence vývoje obchodní bilance zahraničního obchodu se v obou pojetích liší, ovšem ani v jednom z nich nerostla bilance kontinuálně. Vlivem krize a jiných faktorů docházelo k jejím propadům. Na rozdíl od hodnot bilance zahraničního obchodu sledují dovoz i vývoz bez ohledu na pojetí stejný růstový, resp. klesající trend. Větší rozdíly v obou pojetích zaznamenáváme ve vývozu. V tomto případě převyšuje ve většině sledovaných let vyjádření v přeshraničním pojetí, výrazněji v letech po roce 2009. V roce 2012 představoval rozdíl 346,8 mld. Kč. Nicméně sledování vývozu i dovozu podle obou pojetí je významné pro objektivní zhodnocení ekonomiky.
V roce 2012 dosáhla hodnota vývozu v přeshraničním pojetí zhruba 3 073 mld. Kč. Dovoz v přeshraničním pojetí ve sledovaném období, s výjimkou let 2005 a 2009, převyšoval dovoz v národním pojetí. V roce 2012 tvořil rozdíl v obou pojetích u dovozu 105,5 mld. Kč.

Autor: , místopředseda ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Obchod se zbožím a službami v EU28

ilustrační fotografie

U některých zemí EU dosahuje podíl bilance obchodu se zbožím a službami na hrubém domácím produktu i desítek procent. Většina zemí dosáhla obchodního přebytku.

Zahraniční obchod se Spojeným královstvím

Ilustrační foto

Spojené království patří dlouhodobě mezi významné obchodní partnery České republiky. V období mezi roky 2005 až 2016 se co do velikosti obratu umisťovalo v první desítce států, s nimiž nejvíce obchodujeme. Od vstupu ČR do Evropské unie vzájemný obchod, s výjimkou několika let, neustále roste.

Překvapivý růst irské ekonomiky

Ilustrační foto

V polovině července v médiích výrazně rezonovala zpráva o nezvykle rychlém růstu irské ekonomiky v roce 2015. Ta meziročně zvýšila svou výkonnost měřenou HDP o 26,3 % a dostala se tak do čela světového žebříčku.

Irští statistici si dokážou poradit s globálními korporacemi

ilustrativní fotka

V Irsku je vliv globalizace, vzhledem k velikosti země, mnohem intenzivnější než v zemích typu Francie či Německa.

Brexitem se Unie oslabí

ilustrativní foto

Zatímco czexitem by Unie asi příliš nestrádala, odchod Velké Británie ji poznamená. Přijde o téměř 13 % obyvatel, a to z velké části velmi vzdělaných a ekonomicky velmi aktivních, a 17,6 % HDP. Jen pro srovnání: Czexitem by byla ochuzena o 2 % obyvatel a 1,1 % HDP. S Velkou Británií ztratí EU silnou ekonomiku s minimální mírou nezaměstnanosti, která dodává Evropské unii váhu i ve světě.

Obchod České republiky se Spojenými státy

ilustrativní obrázek

V roce 2015 zaujímaly Spojené státy americké první místo z mimoevropských zemí ve vývozu zboží z České republiky. Významnou pozici má dlouhodobě tato země i na dovozu zboží do ČR.

Obchod České republiky se Slovenskem

Ilustrační foto

Od roku 2005 se velikost vzájemné zahraniční výměny mezi Českou republikou a Slovenskem zvýšila více než dvojnásobně. Náš východní soused si stále udržuje postavení druhého největšího obchodního partnera.

Kdo tahá za nitky české ekonomiky?

ilustrativní obrázek

České podniky pod zahraniční kontrolou tvoří velkou část hospodářství. Bezpochyby to přináší řadu výhod. Ale jako vše v životě má i tato mince rub i líc. Dokazují to údaje statistiky vnitřních zahraničních afilací ČSÚ.

Musíme hledat alternativní trhy

Radek Špicar, M.Phil.

Jak hodnotí české firmy vývoj na zahraničních trzích, po přijetí sankcí Západu vůči Rusku, shrnuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Přitom vychází z výsledků nedávného průzkumu mezi členy Svazu.

Fakta o obchodě Česka se zahraničím

ilustrativní obrázek

Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje Česká republika se sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část dovozu pochází z Číny.

Vývozu dominují osobní auta

ilustrativní obrázek

Na prvních příčkách seznamu zboží ve vývozu a dovozu České republiky najdeme elektrická zařízení, silniční vozidla, výpočetní techniku a minerální paliva. Které z nich nejvíce ovlivňují obchodní bilanci?

Záměry Eurostatu s Intrastatem

Mgr. Karel Král

Statistika zahraničního obchodu se zbožím prošla v uplynulých letech velkými změnami. Se vstupem ČR do EU se podstatně změnil způsob vykazování i metodika a zpracování výsledků. Dosavadní přebírání vybraných informací z celní statistiky (výběr dat z Jednotných správních dokladů) je doplněn výkazy Intrastat, které jsou

Změna Rychlé informace o zahraničním obchodě

Ilustrační foto

V nové podobě vyjde Rychlá informace o zahraničním obchodě s údaji za leden 2014 na začátku března. Na rozdíl od předchozích „rychlíků“ bude kromě informace o vývoji přeshraniční statistiky více zdůrazňovat údaje v národním pojetí.