Alchymie revizí

Uživatele statistik dnes zajímají pouze výsledné agregáty nebo údaje o dluhu a deficitu vládních institucí. To je škoda.

K detailnímu hodnocení ekonomiky lze totiž využít obrovské množství informací obsažených v národních účtech. Národní účetnictví představuje poněkud specifickou oblast statistiky. Řídí se mezinárodně platnými standardy (dnes ESA2010 – European System of Accounts, 2010) a prezentuje výsledky ve formě účtů. Agregáty, jako např. HDP, hrubý národní důchod apod., jsou pak saldy jednotlivých účtů. HDP je saldem účtu výroby za celé národní hospodářství. Národní účty se do značné míry liší od dílčích ekonomických, sociálních, environmentálních a dalších statistik.
Velmi diskutovanou záležitostí je nyní revize standardů národního účetnictví. Jde o implementaci standardu ESA2010 vycházející principiálně z celosvětově platného standardu SNA2008 (System of National Accounts, 2008). Nejde však o první velkou revizi, kterou musel ČSÚ uskutečnit. V první polovině 90. let 20. století provedl úřad revizi, která spočívala v přechodu ze systému bilancí národního hospodářství, jenž se používal v bývalé ČSSR, na národní účetnictví. Druhou velkou revizí byl rok 2004. Se vstupem ČR do EU bylo nezbytné důsledně naplnit všechny principy ESA95. V roce 2011 došlo k revizi klasifikací. Původní klasifikace OKEČ a SKP byly nahrazeny moderními
CZ-NACE a CZ-CPA. Nyní byla ukončena první fáze revize spojená s implementací nového standardu ESA2010. Se změnou metodiky ČSÚ logicky spojil i další změny. Spočívají ve vylepšení stávajících postupů, v aktualizaci dat a v implementaci výhrad Euro­statu. Výsledkem těchto změn byl nárůst HDP v roce 2010 o 4,3 %, z čehož samotná implementace ESA2010 představuje 3,2 %.