Co se bude v roce 2015 zjišťovat

Administrativní zátěž respondentů se dlouhodobě snižuje. V příštím roce se však jejich povinnost zasílat data statistikům příliš neomezí. Jaké významné změny ve statistických zjišťování můžeme očekávat?

Z důvodu dvouleté periodicity zjišťování se v příštím roce neuskuteční statistické zjišťování o inovacích v podnicích. Naopak bude zařazeno zcela nové čtvrtletní zjišťování o nákupních cenách surového dříví. Na základě evropského právního předpisu statistici zrealizují, po pěti letech, zjišťování o vinicích a šetření o odborném vzdělávání. V souvislosti s ukončením administrativního zdroje ministerstva zemědělství byl do programu statistických zjišťování na příští rok zařazen i rezortní roční výkaz o produkci a užití mléka v zemědělských podnicích.

Vyplňování statistických formulářů ČSÚ je snazší

Sběr statistických dat v roce 2015 se uskuteční prostřednictvím PDF formulářů. Pro většinu zjišťování budou formuláře k dispozici v aplikaci DanteWeb. Ti, kdo ještě nevlastní datovou schránku, budou moci údaje i nadále zasílat na papírovém formuláři.
Pro snazší vyplňování statistických formulářů je zpřístupněna internetová adresa www.vykazy.cz. Jsou na ní umístěny informace o všech statistických zjišťováních. Najdete na ní elektronické verze formulářů, dále detailní přehled změn v jednotlivých zjišťováních oproti předchozímu období a odpovědi na nejčastější dotazy.
Získané statistické informace opět poslouží široké veřejnosti. Zdarma budou zveřejněny na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz a příslušných ministerstev.

Počty zjišťování v letech 2005, 2014 a 2015

Počty zjišťování v letech 2005, 2014 a 2015

Klíčová vyhláška

Ministerstva a ČSÚ získávají data jak z administrativních zdrojů, tak i ze statistického výkaznictví. Zasílání dat prostřednictvím výkazů, dotazníků a hlášení je postaveno na vyhlášce O programu statistických zjišťování na sledovaný rok. Pro rok 2015 byla vyhláška zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 239 ze dne 13. listopadu 2014.

Struktura počtu zjišťování podle rezortů v letech 2005, 2014 a 2015

Struktura počtu zjišťování podle rezortů v letech 2005, 2014 a 2015

Aplikace DanteWeb

Webové rozhraní je nezávislé na operačním systému a zpřístupňuje uživatelům pouze výkazy, ke kterým mají zpravodajskou povinnost. Aplikace umožňuje vyplnění výkazu, delegovat vyplnění na pověřené zaměstnance nebo na pracovníky externí firmy, archivuje uložená data i z jiných období, provádí kontroly správnosti vyplnění a samozřejmě umožňuje odeslání výkazu. Přitom není nutné stahovat žádný program.