Hospodaření se zlepšilo

Vládní instituce v ČR v roce 2013 hospodařily s deficitem ve výši 1,3 % HDP. Byl nejmenší od roku 2007.

Celkové příjmy vládních institucí v ČR v roce 2013 opět nestačily na krytí výdajů, jejich hospodaření tak skončilo deficitem. Vládní sektor si musel vypůjčit celkem 53,2 mld. Kč. Plyne to z údajů sestavených na základě nové metodiky ESA2010.
Poměr deficitu k hrubému domácímu produktu (HDP) dosáhl –1,3 %. Přestože vládní instituce musely i v roce 2013 část svých výdajů financovat externími prostředky, hospodařily výrazně lépe nejen v porovnání s rokem 2012, kdy si musely vypůjčit částku odpovídající 4,0 % HDP, ale také nejlépe od konjunkturního roku 2007.
Hospodaření českého vládního sektoru v roce 2013 bylo mezi zeměmi EU sedmé nejlepší. Menší poměr deficitu k HDP mělo jen Dánsko, Bulharsko a pobaltské republiky Lotyšsko a Estonsko. S fakticky vyrovnaným rozpočtem hospodařily vládní instituce v Německu, s přebytkem v Lucembursku. Výsledek za ČR v roce 2013 se jevil velmi dobře i v porovnání s úhrnem za země platící eurem (–2,9 %) nebo celou EU (–3,2 %), jejíž relaci deficitu k HDP zhoršovalo pokračující výrazně deficitní hospodaření třetí největší unijní ekonomiky, Velké Británie (–5,8 %).
Kromě ČR splňovalo požadavek maximálního deficitu v relaci k HDP ve výši 3 %, jak je stanoveno maastrichtskými kritérii, dalších sedmnáct členů EU. O zbývajících deset zemí jevily zvýšený zájem unijní autority.

Deficit/přebytek sektoru vládních institucí v roce 2013

Deficit/přebytek sektoru vládních institucí v roce 2013