Kvalifikovaní pracovníci – učitelé brali nejméně

Podle výše vyplácených mezd si lze udělat obrázek o hodnotovém žebříčku české společnosti. V této analýze se dočtete, jaké platy brali v roce 2013 manažeři, specialisté, kvalifikovaní pracovníci – učitelé a kvalifikovaní dělníci.

Řídící zaměstnanci, kteří stojí podle klasifikace socioekonomických skupin (CZ-ESeG) na vrcholu společenské pyramidy, vloni v průměru pobírali 57 315 Kč.

Kouzlo statistického průměru

Zatímco nejchudší manažeři (typicky z malých firem) měli bezmála minimální mzdu, platy pěti procent nejlépe placených manažerů přesáhly 149 091 Kč. Střední mzda (medián) činila 41 368 Kč. Přestože byla nižší než průměr tažený vzhůru milionovými platy hrstky top manažerů, dosáhla dvojnásobku běžné mzdy u ostatních skupin.
Pokud se podíváme na vnitřní členění řídících zaměstnanců, zjistíme, že zatímco v produkčních odvětvích a administrativě v roce 2013 pobírali střední mzdu ve výši 44 078 Kč, v ubytování, obchodě a kultuře to bylo 24 720 Kč.

Výdělková rozpětí v socioekonomických skupinách v roce 2013

Výdělková rozpětí v socioekonomických skupinách v roce 2013

Druhou elitní příjmovou skupinou byli vloni specialisté. Ne všichni ovšem dostávali špičkové platy.
Nejvyšší úrovně mezd dosáhli specialisté v oblasti vědy, techniky a ICT. Střední mzda tu v roce 2013 činila 37 023 Kč. Dvacetina nejlépe placených měla více než 85 186 Kč.
Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě pobírali střední mzdu 36 379 Kč, dvacetina nejbohatších pak přes 98 495 Kč.
Střední mzda specialistů ve zdravotnictví činila vloni 34 273 Kč. Vysoký výdělek měli zejména muži z důvodu častých přesčasů. Zatímco průměrná pracovní doba za měsíc čítala 174,4 hod., ta jejich 187,5 hod. Déle pracovali jen poddůstojníci v ozbrojených silách.
Specialisté v oblasti výchovy a vzdělání jsou podskupinou s nejnižšími platy mezi vysoce kvalifikovanými pracujícími. Střední hodnota mzdy (26 052 Kč) byla o tisíc korun méně, než vydělávali tři čtvrtiny specialistů v obchodní sféře. Nejbohatší dvacetina pedagogů se dostala jen nad 44 543 Kč.

Střední třída má k „průměrnému Čechovi“ nejblíže

Lidé se střední  kvalifikací a nezávislostí se se svými platy pohybují značně níže než elity. Vedle živnostníků do této kategorie řadíme technické a odborné zaměstnance a také úředníky a zaměstnance ve službách. Mzdy v těchto dvou skupinách nejsou však úplně srovnatelné. V roce 2013 pobírali technici střední mzdu ve výši 26 299 Kč, zatímco úředníci jen 20 119 Kč.
Vůbec nejvyšší platy měli technici v oblasti vědy, techniky a ICT, jejich mzdový medián činil 28 829 Kč. Jejich protipólem byli zaměstnanci osobní péče a ošetřovatelé. Vloni jejich medián dosáhl 16 671 Kč.

Kvalifikovaný dělník měl více než úředník

Manuální zaměstnanci v dělnických profesích jsou vnitřně rozčleněni na dvě neporovnatelné skupiny: kvalifikované dělníky a rutinní zaměstnance ve službách, průmyslu a zemědělství spolu s polokvalifikovanými dělníky.
První skupina je na trhu práce značně ceněná. Jejich mediánová mzda v roce 2013 dosáhla 20 888 Kč a byla tak vyšší než střední hodnota u úředníků a zaměstnanců ve službách. Skupina rutinních zaměstnanců a polokvalifikovaných dělníků pobírala mediánovou mzdu 14 338 Kč.

Nejhůře placeni jsou uklízeči a pouliční prodejci

Vůbec nejhůře placenou podskupinou z pracující třídy jsou uklízeči a pouliční prodejci. Jejich průměrná výplata 11 893 Kč tvořila pouhou polovinu mediánu všech zaměstnanců. Proto také tito pracovníci patřili mezi nejčastější příjemce minimální mzdy. Jen dvacetina z nich si vydělala více než 17 975 Kč. Tato podskupina je také výjimečná tím, že v ní převažují ženy (91 %), a paradoxem je, že muži tu patří mezi příjemce vůbec nejnižších mezd, i když jsou jinak v průměru lépe odměňováni.
Naopak typicky mužskou je podskupina kvalifikovaných řemeslníků na stavbách, kde žen pracuje pouhé 1 %. Rovněž mezi řidiči a obsluhou pojízdných zařízení najdeme jen 7 % žen.
Nejlépe placenou podskupinou pracující třídy jsou řemeslníci kovo, elektro, polygrafie a opraváři s mediánovou mzdou 22 913 Kč, dvacetina nejbohatších dokonce přesáhne 38 876 Kč. U této podskupiny je žen desetina, ale jejich nejbohatší výplaty jsou o deset tisíc nižší.

Mediánové mzdy v socioekonomických skupinách a dvouletý nárůst, 2011–2013 (v Kč)

Mediánové mzdy v socioekonomických skupinách  a dvouletý nárůst, 2011–2013 (v Kč)

Z posledního sloupce tabulky zjistíme, že mezi roky 2011 a 2013 nejvíce vzrostly výdělky u specialistů, dále mzdy technických a odborných zaměstnanců a manažerské platy. I přes nedobrou situaci na trhu práce se stále silněji projevoval nedostatek pracovních sil u řemesel a opravářů, proto i jejich platy rostly o 3 %.  Méně vzrostly výplaty úředníků a vůbec nejméně u rutinních zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že za uvedené období vzrostly ceny o 4,6 %, bylo by možná vhodnější hovořit o hlubším či méně výrazném reálném poklesu výdělků jednotlivých skupin.