Prioritní úkoly Českého statistického úřadu

ČSÚ si každý rok stanoví prioritní úkoly, jejichž prostřednictvím zabezpečuje aktivity významné pro vývoj státní statistické služby České republiky ve střednědobém horizontu. Jsou to nadstandardní činnosti, které obvykle souvisí s vysokými nároky na odbornost či personální kapacity Českého statistického úřadu. Východiskem pro definování prioritních úkolů ČSÚ jsou mise, vize a strategie úřadu schválené již v roce 2011.

V posledních čtyřech letech ČSÚ řešil prioritní úkoly v oblasti zefektivnění státní statistické služby a využití administrativních dat, rozvoje statistických registrů či implementace nástrojů vytvářených v rámci projektu Redesign statistického informačního systému (SIS). Významná pozornost byla věnována statistickému projektu desetiletí Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011 a aktivitám v rámci revize národních účtů.

Výsledky roku 2014

Pokud bychom charakterizovali uplynulý rok, pak lze konstatovat, že rok 2014 patřil k jedněm z pracovně velmi náročných. V rámci prioritních úkolů byla úspěšně dokončena revize ESA 2010. Zásluhou několikaleté práce a vysokého pracovního nasazení kolegů Česká republika se stala jedinou zemí Evropské unie, která přijala nový standard bez jakýchkoli výjimek. V požadovaném termínu nabídl Český statistický úřad uživatelům srovnatelné časové řady sektorových účtů a hlavních makroekonomických agregátů České republiky revidovaných v souladu s novou metodikou.
Byl ukončen náročný a relativně komplexní projekt Redesign SIS, který se do historie Českého statistického úřadu zapíše jako významný transformační milník. V souvislosti se snížením administrativní zátěže respondentů a zvýšením kvality a dostupnosti statistických informací byla vyvinuta řada nových nástrojů, které umožní komplexní elektronizaci a integraci procesů přípravy zjišťování, vstupního a centrálního zpracování a následnou diseminaci statistických výstupů. Po celou dobu provázely projekt problémy, které se však podařilo relativně uspokojivě řešit a projekt úspěšně ukončit. Tím však práce neskončila.  V současnosti stojí před Úřadem další významný úkol: zabezpečení potřebné udržitelnosti projektu a zavedení nástrojů do rutinních statistických procesů.
Podle příslušného usnesení vlády pokračoval Český statistický úřad v procesu zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí.
Na základě závěrů analýz resortních statistických zjišťování se zrušilo osm z nich bez náhrady a došlo k integraci jednoho šetření do statistického systému ČSÚ.
Dále došlo k implementaci pěti zjišťování do právních předpisů příslušných resortů. V současné době probíhají legislativní procesy v oblasti zakotvení dalších devíti zjišťování do resortní legislativy.

Priority roku 2015

Pro letošní rok bylo stanoveno celkem pět prioritních úkolů:
•    zefektivnění státní statistické služby ČR,
•    realizace kontrolní mise zaměřené na implementaci Kodexu evropské statistiky,
•    audity dalších vybraných statistik,
•    zahájení přípravy SLDB kolem roku 2020,
•    analýza možností převodu Informačního systému o průměrném výdělku MPSV do systému statistik ČSÚ.

Důležitá je podpora resortů

V rámci druhé významné části aktivit v oblasti rozvoje dostupnosti administrativních dat pro statistické účely se uskutečnila řada jednání na všech úrovních. Ne všechna však dopadla tak, jak bychom si nejen z pohledu Úřadu, ale i z pohledu respondenta představovali. I proto budou aktivity v dané oblasti pokračovat i nadále. Nicméně bez aktivní podpory resortů není možné očekávaných výsledků dosáhnout.
Již tradičně byly i v uplynulém roce realizovány externí metodické audity. Tentokrát se jednalo o audit indexu průmyslové produkce. Byl zahájen audit předběžného odhadu hrubého domácího produktu. Tyto aktivity jsou v rozhodující míře pojímány jako důležitá zpětná vazba a podpora pro zvyšování kvality práce statistiků v budoucnu.

Pokračovat v zefektivnění

V oblasti zefektivnění státní statistické služby jsou pro letošní rok připraveny další aktivity v oblasti rozvoje integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu. Záměrem Úřadu je dosáhnout optimalizace ukládání vybraných dat na jedno místo v elektronické podobě tak, aby mohla být sdílena oprávněnými institucemi včetně ČSÚ. Jsou to zejména údaje z daňových přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, z daňových přiznání k DPH, z účetních závěrek a některé údaje pro Českou správu sociálního zabezpečení.
Mezi přínosy těchto aktivit patří zajištění jednoho místa sběru pro stejný okruh ukazatelů. S tím souvisí zamezení duplicitního oslovení stejných zpravodajských jednotek a další snížení administrativní zátěže respondentů. Za tímto účelem jsou vedena jednání s příslušnými resorty. Výsledky pak budou předloženy k projednání vládě ČR v polovině roku 2015.

Celoevropská kontrolní mise

V březnu 2015 se uskuteční mezinárodní mise k odbornému přezkoumání úrovně implementace principů Kodexu evropské statistiky v rámci činnosti ČSÚ a vybraných pracovišť státní statistické služby.
Kodex byl přijat v roce 2005 Výborem pro evropský statistický systém s cílem trvalého zvyšování kvality evropské statistiky. Jedná se o soubor mezinárodních statistických zásad, metod a postupů, které by měly uplatňovat všechny instituce zapojené do evropského statistického systému. Obsahuje 15 zásad, jež se týkají zejména profesionální nezávislosti, důvěrnosti, závazku kvality, zdrojů, metodologie statistických procesů a kvality statistických výstupů. Cílem kontrolní mise bude posoudit úroveň naplňování těchto zásad v podmínkách státní statistické služby ČR.

Další kolo metodických auditů

Vazbu na naplnění standardů Kodexu mají i tzv. externí metodické audity. Úřad realizuje tyto audity ve snaze o kvalitativní rozvoj procesů tvorby statistických výstupů. Proto jsou vybrané statistiky externě přezkoumávány týmem nezávislých expertů. Pro rok 2015 jsou naplánovány audity konjunkturálního průzkumu, vládní statistiky a registru ekonomických subjektů. Veškeré závěry a doporučení auditorských týmů Úřad zohledňuje při plánování své činnosti v budoucnu.

Koncepce příštího Sčítání lidu, domů a bytů

V roce 2015 zahájí svou činnost meziresortní pracovní skupina pro přípravu populačního, domovního a bytového cenzu, který by se měl konat v roce 2021.
V minulém roce Český statistický úřad poprvé seznámil vládu ČR se záměrem realizace příštího sčítání. Po zhodnocení výhod a nevýhod navrhl Úřad koncept, který je založený na maximálním využití administrativních zdrojů dat s tím, že u obyvatelstva, majitelů a uživatelů domů a bytů by byly šetřeny jen nezbytně nutné údaje s použitím výběrových metod.
Tato nová koncepce však předpokládá právní úpravy stanovující povinnost zpřístupnit administrativní zdroje dat pro statistické účely a možnost tyto údaje propojovat.
V letošním roce zahájí meziresortní pracovní skupina analýzu výchozího stavu informačních systémů a možností sdílení dat. Bude diskutovat o případném založení nových registrů a vyhodnotí rozsah potřebných legislativních změn. Výsledky těchto analýz budou prezentovány vládě ČR na podzim roku 2015.
K dalším aktivitám vztahujícím se k zefektivnění výkonu státní statistické služby náleží i diskuze ohledně možností převodu Informačního systému o průměrném výdělku Ministerstva práce a sociálních věcí do systému statistik ČSÚ.
Cílem Úřadu je do budoucnosti připravit variantní řešení pro zajištění sběru a zpracování mzdové statistiky. Snahou je předejít přerušení časových řad a zajistit plnění požadavků všech oprávněných uživatelů. Za tímto účelem bude provedena analýza možných postupů případných úprav agendy z hlediska legislativního, právního i organizačního. Konkrétní kroky však budou záviset na vývoji situace v oblasti realizace příslušné veřejné zakázky na ministerstvu.