Vývoj stavebních povolení od roku 2005

Výši plánovaných investic na stavby na ochranu životního prostředí, nebytové budovy a zejména na ostatní stavby ovlivňuje čerpání financí z evropských fondů a přidělování veřejných financí. Nejvíce peněz na ochranu životního prostředí se vydává v krajích Jihomoravském a Ústeckém.

Počet vydaných stavebních povolení v jednotlivých letech kolísal, vrchol byl zaznamenán v roce 2004. V roce 2013 bylo vydáno pouze 84 864 stavebních povolení, což je nejméně od roku 2000 (o polovinu). Počet vydaných stavebních povolení klesl v roce 2013 ve všech kategoriích výstavby.
Orientační hodnota povolených staveb rostla až do roku 2009 s výjimkou roku 2007, kdy byl zaznamenán mírný meziroční pokles. Na meziroční růst orientační hodnoty stavebních povolení v roce 2009 měl vliv také významný nárůst povolení na výstavbu fotovoltaických elektráren.

Podíl nové výstavby na celkové orientační hodnotě vydaných stavebních povolení v letech 2005–2013 (v %)

Podíl nové výstavby na celkové orientační hodnotě vydaných stavebních povolení v letech 2005–2013 (v %)

Od roku 2010 nastal pokles orientační hodnoty. Zatím největší byl zaznamenán v roce 2013, kdy se předpokládaná hodnota povolených staveb snížila téměř na úroveň roku 2002.
Na novou výstavbu je dlouhodobě plánováno více investic než na změny dokončených staveb. Nová výstavba měla nejvyšší podíl na celkové očekávané hodnotě v roce 2010 (71 %) a nejmenší v roce 2012 (58 %).
V roce 2013 byly předpokládané investice na novou výstavbu ve výši 163,3 mld. Kč, což je 63 % z celkové hodnoty. Orientační hodnota stavebních povolení na změnu dokončených staveb klesla v roce 2013 téměř o třetinu proti stejnému období roku 2012 a činila 94,4 mld. Kč.

Co je stavební povolení

Pod tímto pojmem se rozumí celkový počet stavebních ohlášení k provedení jednoduchých staveb, stavebních povolení, staveb povolených na podkladě veřejnoprávní smlouvy a staveb ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem vydaných a evidovaných příslušným stavebním úřadem.

Nejvíce investic jde do nebytových budov

Podle kategorií výstavby jde dlouhodobě nejvíce investic do výstavby nebytových budov. Nejvyšší podíl na celkové hodnotě byl zaznamenán v roce 2001 (38 %) a nejmenší v roce 2009 (29 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla orien­tační hodnota stavebních povolení na nebytové budovy v roce 2008, kdy k růstu přispěla především výstavba administrativních budov, obchodních center a staveb pro logistiku a výrobu.
V roce 2013 byly předpokládané investice do nebytových budov ve výši 78,8 mld. Kč, což bylo 31 % z celkové hodnoty orientační hodnoty vydaných stavebních povolení a ve srovnání s rokem 2012 byl zaznamenán pokles o čtvrtinu.

Orientační hodnota stavebních povolení a její trend, 2005–2014*) (v mld. Kč)

Orientační hodnota stavebních povolení a její trend, 2005–2014*) (v mld. Kč)

Podíl orientační hodnoty stavebních povolení vydaných na bytové budovy je o něco menší než v případě nebytových budov. V roce 2013 klesla orientační hodnota bytových budov o 11,2 % proti stejnému období loňského roku a její hodnota (72,3 mld. Kč, 28 % z celku) byla třetí nejmenší od roku 2000.
Orientační hodnota ostatních staveb měla nejvyšší podíl na celkové očekávané hodnotě v roce 2009 (31 %). V roce 2013 činily předpokládané investice na ostatní stavby 78,0 mld. Kč, což je meziročně o 7,8 % více.
Nejnižší podíl na celkové hodnotě vydaných stavebních povolení tvoří dlouhodobě plánované investice pro stavby na ochranu životního prostředí. V roce 2013 klesla jejich hodnota  proti roku 2012 téměř o polovinu na 28,7 mld. Kč (11 % z celku). Nejvyšší (21 % z celku) byla hodnota staveb na ochranu životního prostředí v roce 2010. Tehdy bylo povoleno velké množství čistíren odpadních vod a kanalizací.
Výši plánovaných investic na stavby pro ochranu životního prostředí, nebytové budovy a zejména na ostatní stavby ovlivňuje čerpání financí z evropských fondů a přidělování veřejných financí.
Z územního hlediska je dlouhodobě nejvyšší orientační hodnota vydaných stavebních povolení ve Středočeském kraji a jde především o novou výstavbu bytových budov. Nejméně se finančních prostředků vydává na stavby všech kategorií v Karlovarském kraji, což do určité míry souvisí také s jeho menší rozlohou. Do staveb nebytových budov se investuje především v Praze. Nejvíce peněz na stavby na ochranu životního prostředí se vydává v krajích Jihomoravském a Ústeckém. Vysoký podíl investic do ostatních staveb (zejména dopravní infrastruktury) je v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
V lednu až říjnu loňského roku bylo stavebními úřady vydáno 66 987 stavebních povolení. V porovnání se stejným obdobím roku 2013 se jedná o pokles (–7,2 %) a o nejnižší hodnotu od roku 1999. Počet vydaných stavebních povolení se snížil ve všech kategoriích výstavby.
Orientační hodnota staveb činila 210,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 zůstala téměř na stejné úrovni (–0,4 %).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení, 2005–2014*) (v mld. Kč)

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení, 2005–2014*) (v mld. Kč)

Na celkové očekávané výstavbě měly vyšší podíl plánované investice na novou výstavbu (59 %). Jejich orien­tační hodnota ale meziročně klesla (–8,5 %), když dosáhla 124,4 mld. Kč. Naopak orientační hodnota stavebních povolení na změny dokončených staveb vzrostla od počátku roku do konce října oproti stejnému období roku 2013 o 14,2 % a činila 86,4 mld. Kč. Z pohledu kategorií výstavby k poklesu orientační hodnoty v lednu až říjnu 2014 nejvíce přispěly plánované investice do nebytových budov, jejichž hodnota klesla proti stejnému období loňského roku o 12,8 %. Pokles nastal především u nové výstavby.
Meziročně klesly také plánované výdaje do staveb na ochranu životního prostředí (–13,4 %). Naopak růst zaznamenaly ostatní stavby, jejichž hodnota rostla proti stejnému období loňského roku o 13,1 % především díky změnám dokončených staveb. Nová výstavba ostatních staveb meziročně klesla. Rostla i orientační hodnota stavebních povolení na bytové budovy (o 5,1 %), a to jak na novou výstavbu, tak i na změny dokončených budov.
Z územního hlediska byla v lednu až říjnu 2014 nejvyšší orientační hodnota vydaných stavebních povolení ve Středočeském kraji. Na výstavbu bytových budov půjde nejvíce investičních prostředků v Praze. Na výstavbu nebytových budov, ostatních staveb a staveb na ochranu životního prostředí se nejvíce peněz vydá v Moravskoslezském kraji. Nejméně finančních prostředků plánují v krajích Libereckém a Karlovarském, a to téměř ve všech kategoriích výstavby.