Kvalifikovaní pracovníci – učitelé brali nejméně

VYDÁNÍ: 01/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle výše vyplácených mezd si lze udělat obrázek o hodnotovém žebříčku české společnosti. V této analýze se dočtete, jaké platy brali v roce 2013 manažeři, specialisté, kvalifikovaní pracovníci – učitelé a kvalifikovaní dělníci.

Řídící zaměstnanci, kteří stojí podle klasifikace socioekonomických skupin (CZ-ESeG) na vrcholu společenské pyramidy, vloni v průměru pobírali 57 315 Kč.

Kouzlo statistického průměru

Zatímco nejchudší manažeři (typicky z malých firem) měli bezmála minimální mzdu, platy pěti procent nejlépe placených manažerů přesáhly 149 091 Kč. Střední mzda (medián) činila 41 368 Kč. Přestože byla nižší než průměr tažený vzhůru milionovými platy hrstky top manažerů, dosáhla dvojnásobku běžné mzdy u ostatních skupin.
Pokud se podíváme na vnitřní členění řídících zaměstnanců, zjistíme, že zatímco v produkčních odvětvích a administrativě v roce 2013 pobírali střední mzdu ve výši 44 078 Kč, v ubytování, obchodě a kultuře to bylo 24 720 Kč.

Výdělková rozpětí v socioekonomických skupinách v roce 2013

Výdělková rozpětí v socioekonomických skupinách v roce 2013

Druhou elitní příjmovou skupinou byli vloni specialisté. Ne všichni ovšem dostávali špičkové platy.
Nejvyšší úrovně mezd dosáhli specialisté v oblasti vědy, techniky a ICT. Střední mzda tu v roce 2013 činila 37 023 Kč. Dvacetina nejlépe placených měla více než 85 186 Kč.
Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě pobírali střední mzdu 36 379 Kč, dvacetina nejbohatších pak přes 98 495 Kč.
Střední mzda specialistů ve zdravotnictví činila vloni 34 273 Kč. Vysoký výdělek měli zejména muži z důvodu častých přesčasů. Zatímco průměrná pracovní doba za měsíc čítala 174,4 hod., ta jejich 187,5 hod. Déle pracovali jen poddůstojníci v ozbrojených silách.
Specialisté v oblasti výchovy a vzdělání jsou podskupinou s nejnižšími platy mezi vysoce kvalifikovanými pracujícími. Střední hodnota mzdy (26 052 Kč) byla o tisíc korun méně, než vydělávali tři čtvrtiny specialistů v obchodní sféře. Nejbohatší dvacetina pedagogů se dostala jen nad 44 543 Kč.

Střední třída má k „průměrnému Čechovi“ nejblíže

Lidé se střední  kvalifikací a nezávislostí se se svými platy pohybují značně níže než elity. Vedle živnostníků do této kategorie řadíme technické a odborné zaměstnance a také úředníky a zaměstnance ve službách. Mzdy v těchto dvou skupinách nejsou však úplně srovnatelné. V roce 2013 pobírali technici střední mzdu ve výši 26 299 Kč, zatímco úředníci jen 20 119 Kč.
Vůbec nejvyšší platy měli technici v oblasti vědy, techniky a ICT, jejich mzdový medián činil 28 829 Kč. Jejich protipólem byli zaměstnanci osobní péče a ošetřovatelé. Vloni jejich medián dosáhl 16 671 Kč.

Kvalifikovaný dělník měl více než úředník

Manuální zaměstnanci v dělnických profesích jsou vnitřně rozčleněni na dvě neporovnatelné skupiny: kvalifikované dělníky a rutinní zaměstnance ve službách, průmyslu a zemědělství spolu s polokvalifikovanými dělníky.
První skupina je na trhu práce značně ceněná. Jejich mediánová mzda v roce 2013 dosáhla 20 888 Kč a byla tak vyšší než střední hodnota u úředníků a zaměstnanců ve službách. Skupina rutinních zaměstnanců a polokvalifikovaných dělníků pobírala mediánovou mzdu 14 338 Kč.

Nejhůře placeni jsou uklízeči a pouliční prodejci

Vůbec nejhůře placenou podskupinou z pracující třídy jsou uklízeči a pouliční prodejci. Jejich průměrná výplata 11 893 Kč tvořila pouhou polovinu mediánu všech zaměstnanců. Proto také tito pracovníci patřili mezi nejčastější příjemce minimální mzdy. Jen dvacetina z nich si vydělala více než 17 975 Kč. Tato podskupina je také výjimečná tím, že v ní převažují ženy (91 %), a paradoxem je, že muži tu patří mezi příjemce vůbec nejnižších mezd, i když jsou jinak v průměru lépe odměňováni.
Naopak typicky mužskou je podskupina kvalifikovaných řemeslníků na stavbách, kde žen pracuje pouhé 1 %. Rovněž mezi řidiči a obsluhou pojízdných zařízení najdeme jen 7 % žen.
Nejlépe placenou podskupinou pracující třídy jsou řemeslníci kovo, elektro, polygrafie a opraváři s mediánovou mzdou 22 913 Kč, dvacetina nejbohatších dokonce přesáhne 38 876 Kč. U této podskupiny je žen desetina, ale jejich nejbohatší výplaty jsou o deset tisíc nižší.

Mediánové mzdy v socioekonomických skupinách a dvouletý nárůst, 2011–2013 (v Kč)

Mediánové mzdy v socioekonomických skupinách  a dvouletý nárůst, 2011–2013 (v Kč)

Z posledního sloupce tabulky zjistíme, že mezi roky 2011 a 2013 nejvíce vzrostly výdělky u specialistů, dále mzdy technických a odborných zaměstnanců a manažerské platy. I přes nedobrou situaci na trhu práce se stále silněji projevoval nedostatek pracovních sil u řemesel a opravářů, proto i jejich platy rostly o 3 %.  Méně vzrostly výplaty úředníků a vůbec nejméně u rutinních zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že za uvedené období vzrostly ceny o 4,6 %, bylo by možná vhodnější hovořit o hlubším či méně výrazném reálném poklesu výdělků jednotlivých skupin.

Autor: , ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kolik vydělávají zaměstnanecké elity?

Ilustrační foto

Jen málo lidí by nechtělo brát plat manažera. Zní to pěkně, v realitě to ale mohou být částky velmi různorodé. Právě tak jako u specialistů.

Průměrnou odpracovanou dobu podstatně ovlivňují kratší úvazky

ilustrativní fotka

Obvyklá týdenní pracovní doba v hlavním zaměstnání je v České republice jedna z nejvyšších v Unii. Tomu však neodpovídá výše příjmů. Vyplývá to z porovnání vybraných makroekonomických ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti za rok 2014.

Oproti zahraničí u nás učí méně mužů

ilustrativní fotka

Školství jako odvětví je tradičně doménou žen. Čím vyšší je ale stupeň školy, tím podíl mužů na pozici učitele i řídícího pracovníka roste. Důvodů feminizace českého školství může být několik.

Přichází éra růstu mezd?

Ilustrační foto

Vývoj na českém trhu práce lze v poslední době popisovat snad jen superlativy. Podle výsledků šetření v domácnostech vzrostla celková zaměstnanost nad magickou hranici 5 mil. osob a míra zaměstnanosti 15–64letých ve výši 70,5 % dosáhla nejvyšší úrovně v historii České republiky.

Vývoj mezd a platů v období krize

ilustrativní obrázek

Více než čtyři pětiny ekonomicky aktivní populace v Česku se účastní trhu práce jako zaměstnanci. Přestože loňský rok přinesl o vývoji ekonomiky i trhu práce dobré zprávy, reálné mzdy a platy nedosáhly úrovně roku 2008.

Přes milion pracujících nevyužívá svou kvalifikaci

Ilustrační foto

Každý pátý pracující uvádí, že jeho zaměstnání neodpovídá úrovni stupně vzdělání a pracovním zkušenostem. Relativně často nevyužívají svoji kvalifikaci pracující se středním vzděláním s maturitou, a to většinou ženy.

Co ovlivňuje výši platů? Pohlaví a dobrý obor

Mgr. Dalibor Holý

Máloco se v naší zemi za posledních 25 let tak proměnilo jako odměňování za práci.

Mzdy vzrostly všem

ilustrativní fotka

Ekonomické oživení v roce 2014 přineslo zvýšení zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti, ovšem růst mezd si podniky hlídaly, takže žádný rekordní posun nenastal. Přesto bylo zvyšování výdělků díky nízké inflaci příjemné.

Od roku 2000 se průměrná mzda téměř zdvojnásobila

Ilustrační foto

V roce 1937 činila průměrná měsíční mzda 764 Kč, v roce 1955 pak 1 192 Kčs a o patnáct let později, v roce 1970, už 1 915 Kčs. Nejvíce stoupala v letech 1992 a 1993 kvůli růstu spotřebitelských cen. Od roku 2000 do roku 2014 se průměrná mzda zvýšila o 94,3 %, z 13 219 Kč na 25 686 Kč.

Podniky si více konkurují při hledání zaměstnanců

ilustrativní obrázek

Ekonomické oživení se projevuje nárůstem počtu volných pracovních míst, klesající nezaměstnaností a zrychlujícími mzdami. Do budoucna však může být ohroženo geopolitickou nestabilitou a ekonomickým útlumem u západních partnerů.

Zdravotní sestry dnes patří mezi „střední třídu“

ilustrativní obrázek

Do konce 80. let nebylo těžké popsat „průměrného Čecha“, dnes je to mnohem obtížnější. Nástrojem k definování „sociálních tříd“ by se mohla stát jednotná evropská Klasifikace socioekonomických skupin ESeG (European Socio-economic Groups).

Proč ženy berou méně

ilustrační foto

Běžnou výplatu, vyjádřenou mzdovým mediánem, mají ženy oproti mužům nižší o 15,5 %. Důvodem je menší počet odpracovaných a placených hodin a hůře odměňovaná zaměstnání. Jen velmi málo žen se vyskytuje na nejlépe placených řídících pozicích, a pokud ano, pak jsou jejich mzdy nižší než platy top manažerů – mužů.

Pracovat večer a v noci? V ČR nic výjimečného

Ilustrační foka

Český právník a politik Otakar Motejl si nejednou posteskl, že nejvíce stížností mu do jeho úřadu veřejného ochránce práv chodí e-mailem od podnikatelů ve večerních hodinách. Že podnikatelé pracují večer více než zaměstnanci, potvrdily i výsledky šetření ČSÚ. V noci je tomu však naopak.

V práci na směny patříme k evropské špičce

Vloni pracovala na směny více než čtvrtina všech zaměstnanců, přičemž rozdíly mezi ženami a muži byly mizivé. Česká republika tak obsadila ve směnnosti pátou příčku v žebříčku Evropské unie.