Internet je pro podniky nepostradatelný

Poslední šetření ČSÚ o využívání informačních technologií v podnicích například vyvrátilo názor, že firmy na internetu příliš neinzerují. Naopak, téměř polovina z nich umísťuje placenou inzerci na vyhledávače, sociální média a na různé webové stránky.

A to ještě není všechno. Statistici z Českého statistického úřadu při posledním ročním šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnicích zjistili, že v lednu 2014 více než devět z deseti podniků používalo internet k finančním a bankovním službám. Vysokých hodnot dosahuje tento ukazatel již několik posledních let. Avšak ani před deseti lety nebyl zanedbatelný. Podíl podniků vykazujících tuto činnost tvořil 80 %.
Využívání internetu k bankovním a finančním službám je již mezi podniky natolik rozšířené, že nelze najít ani výrazné rozdíly napříč velikostními a odvětvovými kategoriemi podniků.

Co ukázalo roční šetření ČSÚ o využívání ICT v podnicích

Informace o využívání internetu a dalších informačních a komunikačních technologií podniky nám poskytuje pravidelné roční šetření. V dotazníku je podnikům, mimo jiné, kladen dotaz na vybrané internetové činnosti. Nejvíce je podniky internet využíván k činnostem souvisejícím s veřejnou správou a také k bankovním a finančním službám. Méně pak již k umístění placené inzerce, k telefonování či školení zaměstnanců.

Zato umísťování placené inzerce na odvětví závisí. Nejvíce inzerujících podniků se nachází v odvětví informační a komunikační činnosti (56 %), peněžnictví a pojišťovnictví (55 %) či ubytování, stravování a pohostinství (53 %). Naopak nejméně vkládají své inzeráty na síť podniky z odvětví výroba a rozvod energie, plynu, vody a tepla (34 %) a doprava a skladování (31 %).

Činnosti provozované podniky na internetu, 2014 (v %)

Činnosti provozované podniky na internetu, 2014 (v %)

Alespoň část telefonických hovorů přes internet uskutečnila v loňském lednu třetina podniků. Z největší velikostní kategorie podniků, tzn. s 250 a více zaměstnanci, provozovalo tuto internetovou činnost 56 %. Malé podniky, tzn. s 10 až 49 zaměstnanci, tak činily pouze z 30 %. Mezi odvětvími nejvíce takto telefonují podniky z odvětví informační a komunikační činnosti (70 %) a peněžnictví a pojišťovnictví (52 %).
Velmi málo naopak telefonují prostřednictvím internetu podniky z odvětví stavebnictví (22 %).

Podniky využívající internet ve vztahu k veřejné správě, 2003, 2007, 2013 (v %)

Podniky využívající internet ve vztahu k veřejné správě, 2003, 2007, 2013 (v %)

E-learning využívají hlavně velké podniky

Internet využívají podniky také ke školení a vzdělávání svých zaměstnanců. E-learning v podnicích deklarovala v lednu 2014 více než pětina. V podstatně vyšší míře však tento způsob vzdělávání využívaly velké podniky (55 %) než podniky malé (18 %).
I v tomto případě existují mezi odvětvími rozdíly. Na prvních místech se v této činnosti umísťují odvětví informační a komunikační činnosti (62 %) a peněžnictví a pojišťovnictví (58 %). Nejméně jsou pak prostřednictvím internetu školeni zaměstnanci podniků z odvětví doprava a skladování a ubytování, stravování a pohostinství (okolo 10 %).

Kde hledat další údaje

Více dat a informací (včetně metodologie) za oblast využívání ICT v podnicích naleznete v publikaci Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2014. Vyšla v polovině ledna 2015 a najdete ji ZDE.

Podniky v České republice používají internet ke komunikaci s veřejnou správou (například vyhledávání informací, e-mailová komunikace nebo elektronické vyplňování formulářů).
Český statistický úřad spočítal, že v roce 2013 tak činilo 96 % podniků. Takto vysokých hodnot se dosahuje již poslední čtyři roky. U velkých podniků používá internet ve vztahu k veřejné správě téměř 100 %. I u podniků malých již přesáhla hodnota tohoto ukazatele 95% hranici.
Nejčastěji praktikovanou činností na internetu ve vztahu k veřejné správě je získávání informací z webových stránek úřadů (94 %) či posílání e-mailů organizacím veřejné správy (94 %). Formulář si z webu veřejné správy stáhlo v předloňském roce 92 % podniků. Celkem 86 % jej vyplnilo a odeslalo on-line.

Základní informační technologie v podnicích, 2001–2014 (v %)

Základní informační technologie v podnicích, 2001–2014 (v %)

Raketový nárůst elektronických podání

Nejméně častou činností je úplné elektronické podání. Zatímco v roce 2010 využila internet k úplnému elektronickému podání necelá polovina podniků, o tři roky později, v roce 2013, to už bylo osm z deseti podniků. To je velmi vysoké číslo vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2007 podávala elektronicky formuláře pouhá pětina podniků. Tuto možnost využívají výrazně více velké firmy. V roce 2013 ji využilo 95 %. V případě malých podniků se jednalo jen o 75 %.
V rámci úplného elektronického podání jsou podniky dotazovány, k jakým konkrétním účelům internet využívají. Přiznání k dani z příjmu právnických osob elektronicky podalo 33 % podniků, 65 % zase využilo internet k přiznání k dani z přidané hodnoty, 53 % podniků on-line vyplnilo formuláře pro některé ze služeb České správy sociálního zabezpečení. Celkem 17 % podniků si prostřednictvím internetu kompletně vyřídilo celní řízení a 42 % službu zdravotních pojišťoven.
Zatímco v případě většiny typů úplného elektronického podání nejsou patrné rozdíly mezi jednotlivými odvětvími, v případě celního řízení je to jinak. Nejvíce ho využívá zpracovatelský průmysl, a to celá čtvrtina podniků.

Podniky využívající internet k úplnému elektronickému podání podle typu služby (v %)

Podniky využívající internet k úplnému elektronickému podání podle typu služby (v %)

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie