Generální ředitel Eurostatu v Praze

Walter Radermacher prezentoval harmonizační projekt Eurostatu SIMSTAT,
který by měl do budoucna nahradit doposud užívaný systém INTRASTAT a snížit zátěž respondentů při zachování kvality dat. Specialisté diskutovali o jeho dopadech na široké spektrum uživatelů dat o zahraničním obchodu. Zdůraznili podmínku důkladného testování nového systému ještě před tím, než bude uveden do praxe. Šéf
Eurostatu potvrdil, že těmto otázkám bude jeho úřad věnovat maximální pozornost a připomněl, že konečné slovo při schvalování budou mít členské země Evropské unie.
„Snižování administrativní zátěže je pro nás v současné době prioritou. Snahy o další zjednodušení v systému evropské statistiky lze proto jen uvítat. Musíme mít ale zároveň stále na zřeteli kvalitu statistických výstupů,“ řekla Iva Ritschelová.

Národní pojetí zahraničního obchodu

Pracovní jednání se věnovalo také otázce statistického podchycení přeshraničního obchodu se zbožím a službami v podmínkách jednotného evropského trhu. V tranzitním státě s logistickými centry, jakým je i Česká republika, se jedná o obzvlášť aktuální téma.
Pracovníci Českého statistického úřadu představili Walteru Radermacherovi současné postupy sestavování statistiky zahraničního obchodu. Jednak klasické pojetí, které má stále velký význam pro řadu uživatelů, kdy přeshraniční statistiky sledují toky zboží na základě prostého přechodu zboží přes hranice, a pak nový přístup – tzv. národní pojetí. Ten zahrnuje nikoliv přechod zboží přes hranice, ale faktickou změnu jeho vlastnictví.
Odborníci z Českého statistického úřadu a České národní banky zdůraznili rostoucí význam národního pojetí pro hodnocení skutečné výkonnosti tuzemské ekonomiky. V současném světě se stále více rozevírají nůžky mezi prostým pohybem zboží a služeb přes hranice a skutečným zahraničním obchodem doprovázeným finančními toky.
V posledních letech se Česká republika aktivně zapojila do mezinárodní spolupráce zejména v rámci středoevropských tranzitních států. Národnímu pojetí zahraničního obchodu přikládají vzhledem k širší globalizaci velký význam například Rakousko, Slovensko a Maďarsko.
Walter Radermacher přislíbil spolupráci Eurostatu i v dalších aktivitách. Činnost Českého statistického úřadu a dalších středoevropských partnerů vnímá z pohledu evropské statistiky jako důležitou, vážnou a potřebnou.