Nové zařazení vzdělávání

Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 1997 (International Standard Classification of Education) se stala od 1. ledna 2008 platnou i pro českou národní klasifikaci vzdělání. Vzhledem k tomu, že svou strukturou již přestala vyhovovat, bylo nutné přistoupit k její revizi.

Součástí klasifikace ISCED jsou dvě nezávislá klasifikační hlediska – vzdělávací úrovně a obory vzdělání. Práce na revizi klasifikace vzdělávacích úrovní byly započaty na semináři v Paříži na podzim roku 2008. Poté byla ustavena expertní skupina pro revizi ISCED (UIS – ISCED
Technical Advisory Panel), která se sešla v letech 2009–2011 pětkrát a zapracovávala připomínky národních expertů. Výsledkem jejich práce byl návrh revize klasifikace vzdělávacích programů a dosaženého vzdělání ISCED 2011, který byl schválen na 36. zasedání Generální konference UNESCO v listopadu 2011.

Nedostatky ISCED 1997

Mezinárodní klasifikace vzdělání nebyla schopná správně postihnout především:
•    změny ve struktuře terciárního vzdělávání (třístupňové studium: bakalářské, magisterské, doktorské);
•    dosažené vzdělání (pokud vzdělávací program byl zařazen do nějaké úrovně, ale jeho absolvování nepostačovalo k absolvování této úrovně);
•    neformální vzdělávání (zejména částečné kvalifikace).

Expertní skupina vedená zástupcem UIS (Institute for Statistics) začala pracovat na revizi oborové klasifikace v roce 2011. Její návrh, který vznikl v roce 2012, je nyní v poslední fázi připomínek a očekává se, že bude letos v listopadu schválen na 37. zasedání Generální konference UNESCO. Obě revize budou muset být implementovány do českých podmínek. Mapování národních vzdělávacích programů se každoročně předává v rámci sběru dat UOE (Eurostat Data Collection), což je pravidelný sběr dat mezinárodních institucí (UNESCO, OECD, Eurostat) o formálním vzdělávání.

Dvě fáze

Postup implementace na národní úrovni bude mít dvě fáze, přičemž první již probíhá. Spolupracuje na ní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Český statistický úřad. Do úrovní ISCED 2011 byly zařazeny současné i minulé vzdělávací programy. Nově se zavádí devět úrovní (ISCED 0–8). Jsou podrobněji členěny, a proto dobře mapují proces vzdělávání i dosažené vzdělání. Jediným aktuálním problémem je zařazení programů VOŠ (vyšší odborné školy), které jsou na pomezí páté a šesté profesní úrovně.
Během letošního roku ještě proběhnou konzultace s odborníky
z Eurostatu a zástupců členských zemí Evropské unie. Cílem bude vytvořit finální verzi zařazení vzdělávacích programů pro Českou republiku do konce roku 2013. Druhá fáze bude zahájena v roce 2014, kdy by se měly začít zařazovat programy do oborové struktury (Fields of Education and Training 2013). Tento proces bude nepoměrně časově náročnější, neboť bude nutné zařadit i historické obory (minimálně pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021). Finální verze pro Českou republiku by měla být hotova do konce září 2015.
Posledním požadavkem mezinárodních institucí je přepočet časových řad v oblasti formálního vzdělávání podle úrovní ISCED 2011 za roky 2000, 2005, 2010 a 2011. Tento úkol je zadán proto, aby bylo možno provádět analýzy vzdělávacích systémů založené na vývoji v minulosti. V České republice je tato činnost naplánována na rok 2014. Zajišťovat ji budou pracovníci ministerstva školství tak, aby přepočítané časové řady byly předány mezinárodním institucím v požadovaném termínu (zatím březen 2015).

Nejvýraznější změny v ISCED 2011

•    přeřazení programů nástavbového a zkráceného studia
z ISCED 1997 úrovně 4 do
ISCED 2011 úrovně 3;
•    rozdělení bakalářských a magisterských programů vysokých škol z ISCED 1997 úrovně 5A do ISCED 2011 úrovní 6 (profesní) a 7 (akademická);
•    přeřazení programů vyšších odborných škol z ISCED 1997 úrovně 5B na ISCED 2011 úroveň 6 (profesní), čili na stejnou hlavní úroveň, na jaké jsou bakalářské programy.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání