Přehled událostí z ČSÚ

Zasedání Výboru pro Evropský statistický systém. Seminář o projektu SIMSTAT. Užší spolupráce ČSÚ a NKÚ. Demografická konference. Spolupráce ČSÚ a ČNB. Cestovní ruch v 21. století. Výjezdní zasedání vedení ČSÚ. Úspěch účtu ČSÚ na Twitteru. Na Univerzitě v Hradci Králové. Prezentační hattrick v Českých Budějovicích. Setkání skupiny EUREX. Návštěva studentů. Seminář pro zpracovatele.

Zasedání Výboru pro Evropský statistický systém

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová se v květnu zúčastnila pravidelného zasedání Výboru pro Evropský statistický systém (ESS), v němž zastupuje Českou republiku. Výbor vyjádřil kladné stanovisko k návrhu nařízení Evropské komise ke statistice vzdělávání. Zabýval se také přípravou ročního programu na rok 2014 a společnými projekty ESS. Projednal revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady k hrubému národnímu důchodu. Zabýval se návrhem připravovaného nařízení parlamentu a rady ohledně pravidel produkce statistiky určené pro proceduru při makroekonomických nerovnováhách. Příprava peer reviews, které budou v následujících dvou letech hodnotit plnění Kodexu evropské statistiky členy ESS, bude zahájena pilotními misemi ve dvou vybraných zemích. Zasedání výboru předcházel seminář k dosavadnímu průběhu a dalšímu postupu projektu SIMSTAT, jehož záměrem je zvýšení efektivnosti produkce statistiky obchodu mezi členskými zeměmi EU27.

Seminář o projektu SIMSTAT

V polovině května se uskutečnil v Lucemburku seminář Eurostatu o projektu SIMSTAT, který bude v horizontu několika let znamenat výraznou změnu při sběru dat o zahraničním obchodu mezi členskými zeměmi Evropské unie.
Seminář byl určen pro řídící pracovníky statistických úřadů. Za Českou republiku se ho zúčastnili jak zástupci ČSÚ: Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, Marek Rojíček, vrchní ředitel makroekonomických statistik a Karel Král, ředitel statistiky zahraničního obchodu, tak i Generálního ředitelství cel, které má v Česku zodpovědnost za sběr dat v oblasti zahraničního obchodu.
Cílem semináře bylo informovat o výsledcích studie, zda lze projekt uskutečnit, a také diskutovat o problematických bodech z pohledu jednotlivých zemí. Česká republika je spolu s dalšími devíti státy zapojena do pilotního testování výměny mikrodat v rámci projektu SIMSTAT.

Užší spolupráce ČSÚ a NKÚ

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala a předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová podepsali 13. května memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí. Jeho cílem je příslušnými právními předpisy ještě více posílit kvalitu výkonu činností obou ústředních správních úřadů zejména v oblasti veřejných financí a účetních informací státu. Memorandum předpokládá například pravidelná pracovní setkání či sdílení znalostí a zkušeností o zaznamenávání ekonomických dat v účetnictví a finančním výkaznictví. Intenzivnější by měla být též výměna informací, které jsou spojené s notifikacemi vládního deficitu a dluhu a výstupy národních účtů.

Demografická konference

Ve dnech 22.–23. května se uskutečnila již XLIII. konference České demografické společnosti. Letošním tématem bylo Zdraví – výzvy a rizika. Akce se uskutečnila v prostorách Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a spolupořádaly ji Přírodovědecká fakulta UK v Praze a Český statistický úřad.
Přednášky byly rozděleny do čtyř tematických okruhů: demografie a zdraví, zdraví vs. nemoc, determinanty zdraví a do čtvrtého okruhu, Health – challenges and threats, byly zařazeny příspěvky přednesené v anglickém jazyce. Mezi účastníky byli nejen členové české a zahraniční akademické obce, ale i odborní pracovníci českých i zahraničních institucí.
Konference byla po celou dobu provázena posterovou sekcí, na níž se ČSÚ podílel postery zaměřenými na historii sčítání lidu. Eliška Zykmundová zde představila poster Subjektivní hodnocení zdraví obyvateli České republiky.

Spolupráce ČSÚ a ČNB

Za účasti předsedkyně ČSÚ Ivy Ritsche­lové a viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla proběhlo 14. května tradiční setkání zástupců obou institucí zaměřené na statistiku. Převážná část agendy se týkala vzájemné spolupráce a koordinace aktivit v oblasti makroekonomických statistik. V rámci přípravy revize národních účtů a platební bilancí funguje společný řídící výbor a tematické pracovní skupiny a obě instituce jsou dohodnuty na společném postupu jak při implementaci, tak i komunikaci významných změn vůči uživatelské veřejnosti. Mezi další diskutovaná témata patřily publikování dvojích dat o zahraničním obchodu, příprava statistických zjišťování na další roky, změny v registru ekonomických subjektů a kvalita dat sbíraných za sektor vládních institucí pomocí tzv. Pomocného analytického přehledu.

Cestovní ruch v 21. století

Za účasti zástupců ČSÚ se 30. května v kongresové části hotelu Olšanka uskutečnil již 13. ročník celostátní konference s názvem Cestovní ruch v 21. století – aktuální problematika. Již tradičně se odborné akce zúčastňují zástupci podnikatelů z oblasti cestovního ruchu, zástupci místních, regionálních a ústředních orgánů, vysokých škol či zahraničních institucí.
Cílem konference bylo na základě projednání problematiky a souvisejících oblastí cestovního ruchu napomáhat k všestrannému zvyšování přínosů tohoto celosvětově významného odvětví.
Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ řekl, že zvláštní zřetel byl kladen na zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu nejen v ekonomice České republiky, ale i pro posílení jeho pozice na regionální úrovni.

Výjezdní zasedání vedení ČSÚ

Ve druhé polovině května navštívila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová spolu s vrchními  řediteli statistických sekcí v rámci výjezdního zasedání Krajskou správu ČSÚ v Ústí nad Labem.
Doprovodným programem byla též návštěva dvou významných průmyslových podniků umístěných na teritoriu Šluknovského výběžku.
Prvním z nich byl světově uznávaný výrobce obráběcích strojů společnost TOS Varnsdorf, a. s., kde se diskutovala otázka využívání podpory z evropských fondů.
Dalšími tématy byly: problematika vzdělanostní struktury obyvatelstva a nedostatek specialistů v ma­nuálních profesích, aktivity společnosti v oblasti spolupráce s odborným školstvím a výchova budoucích zaměstnanců. Zmíněna byla rovněž společenská odpovědnost podniku v regionu postiženém krizí.
Velice přínosná byla praktická diskuse ohledně výkaznictví ČSÚ, zejména o přednostech nově zavedeného elektronického sběru dat. Problematickou se pak jeví změna klasifikací vyžadující pracné úpravy interních informačních systémů.
Druhou z navštívených firem byl pak STAP, a. s., významný výrobce elastických a neelastických stuhařských výrobků a zdrhovadel.
Na pořadu jednání byla tematika dopadů ekonomické krize, tj. situace na trhu a budoucí očekávání. Zajímavá byla též informace o strukturálních změnách na trhu textilií a otázka světové konkurence.

Úspěch účtu ČSÚ na Twitteru

AC&C Public Relations, s. r. o. společně se společností Internet Info/serverem Lupa.cz a společností Ataxo Interactive  pozval zástupce Českého statistického úřadu na slavnostní vyhlášení výsledků ankety Tweet roku 2013.
Odborná porota totiž navrhla twitterový účet ČSÚ (@statistickyurad) mezi deset finalistů v kategorii nejlepší účet veřejného sektoru.

Na Univerzitě v Hradci Králové

Pro studenty druhého ročníku Fakulty informatiky a managementu se koncem dubna uskutečnila přednáška
KS ČSÚ v Hradci Králové na téma Možnosti internetového portálu ČSÚ pro ekonomickou statistiku.
Studenti se seznámili s obsahem internetových stránek ČSÚ a strukturou a zdroji regionálních údajů, které poskytují krajské internetové portály úřadu, což jim přišlo vhod zvláště v tomto letním semestru. V předmětu ekonomická statistika se totiž zabývají zejména ukazateli statistiky trhu práce, makroekonomickými údaji, zahraničním obchodem, cenovou a demografickou statistikou.
Studenty zaujalo množství dat včetně metodických popisů. Věra Varmužová, vedoucí oddělení informačních služeb ČSÚ, představila portál s výsledky SLDB 2011. Řekla, že kromě vyhledání dat podle tématu a území dokáže sestavovat tabulky podle různých pohledů třídění a kombinací.

Prezentační hattrick v Českých Budějovicích

Přibližovat Český statistický úřad a výsledky jeho práce široké veřejnosti patří i na regionální úrovni k dlouholeté praxi. Použijeme-li sportovní terminologii, podařil se koncem dubna Krajské správě ČSÚ v Českých Budějovicích hattrick. Týden před koncem měsíce navštívili krajské pracoviště studenti gymnázia Jírovcova z Českých Budějovic. „Vzhledem k věku studentů, všem bylo kolem 13 let, se jednalo o pro nás doposud nevyzkoušené publikum. Museli jsme mu proto přizpůsobit i formu prezentace,“ řekla Jana Sedláčková, ředitelka krajské správy a dodala: „Společně se studenty jsme připravili jednoduchý dotazník. Při jeho vyhodnocování jsme měli příležitost přiblížit studentům základní statistické přístupy a metody. Jejich aktivita a projevený zájem rozptýlily naše počáteční obavy, zda se nám podaří udržet pozornost tak mladých posluchačů celé dvě hodiny vymezeného času.“
V tom samém týdnu se publikum KS ČSÚ vyměnilo. Ve školicím středisku Krajského ředitelství policie ČR byl pro zhruba dvacet zaměstnanců policie Jihočeského kraje připraven hodinový seminář. V jeho první části se přednášející zaměřili na to, jak co nejefektivněji získávat statistická data o kraji. Ve druhém bloku se posluchači na základě statistických údajů dozvěděli o základních trendech vývoje v Jihočeském kraji v uplynulých letech.
Závěr měsíce byl pak opět ve znamení návratu k zájemcům o statistiku z řad studentů, tentokrát starší věkové kategorie. Na půdě Jihočeské univerzity, konkrétně zemědělské fakulty, se ve svém vystoupení pracovníci Krajské správy ČSÚ zaměřili především na otázky, které by mohly vysokoškolské studenty v rámci předmětu regionální management zajímat. V přednášce byla vedle způsobů získávání dat věnována velká pozornost i jejich zveřejňování. Struktura krajských internetových stránek ČSÚ proto byla osou celé prezentace. Studenty zaujala i druhá část přednášky, ve které se dozvěděli podrobnosti o kraji, kde studují.

Setkání skupiny EUREX

Na jaře se v kanceláři KS ČSÚ v Liberci uskutečnilo další z pravidelných setkání pracovní skupiny EUREX-Statistika při Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Stěžejní částí jednání byla rekapitulace společných projektů. K těm patří například tabulky se základními statistickými ukazateli za okresy euroregionu nově rozšířené o údaje za zemědělství, nebo materiál „Ceny a příjmy v Euroregionu Nisa“. Jednalo se i o společném projektu, který by zachycoval výsledky sčítání lidu, domů a bytů v jednotlivých částech euroregionu.
Tabulky se základními statistickými ukazateli za okresy euroregionu naleznete ZDE.

Návštěva studentů

Začátkem jara zavítali studenti třetího ročníku Obchodní akademie v Plzni na KS ČSÚ v západočeské metropoli. Cílem setkání byla popularizace v rámci Mezinárodního roku statistiky. Miloslav Chlad, ředitel KS ČSÚ v Plzni, studentům ukázal, že statistická praxe nudná rozhodně není. „Ani se nejedná o pouhou aplikaci statistických vzorečků, které máte ve svých učebních osnovách. Naopak, statistika může být velmi pestrá, přitažlivá a tudíž i poutavá,“ řekl.
Studenti se seznámili s vývojem organizování statistické činnosti na území našeho státu od 11. století až do současnosti. Dozvěděli se, jak se mění forma poskytovaných informací pro uživatele statistických dat od nudných tabulek k poutavým a přitažlivým dokumentům. Nakonec vyplnili znalostní test o statistice.
„Výsledky testu bohužel prokázaly, že dnešní mladé generaci schází větší úsilí a intenzivnější kontakt s praxí a činnostmi, které jsou předmětem jejich studia. Tento fakt by nás – statistiky měl motivovat k prohloubení spolupráce se středními a vysokými školami, v neposlední řadě posílit naše aktivity ve prospěch popularizace statistiky a našeho úřadu,“ sdělil Miloslav Chlad.

Seminář pro zpracovatele

Před zahájením nového zpracovatelského roku zorganizovala Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích pro své zaměstnance seminář k účetnictví a evidenci podnikatelských subjektů. Externí lektor, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., se v něm zaměřil na aktuální změny v daňových a účetních předpisech, platných pro rok 2013.
Hlavní pozornost věnoval lektor jejich dopadu na statistická zjišťování. Zaměstnanci, kteří se zabývají zpracováním výkazů, tak získali základní přehled o aktuálních účetních předpisech. Rovněž ocenili důležité informace o obsahových a metodických změnách statistického výkazu P5-01 (Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za rok 2012).